هر چند که دایکندی یکی از ولایات نوتاسیس بوده و در سال ١٣٨٤ازسطح ولسوالى ولايت ارزگان به ولایت ارتقاء يافته، با آنهم نهاد های مدنی درینولایت رشد نموده وفعلاً١٠ نهاد فعاليت ميکنند.
 
١-شبکۀ  جامعۀ مدنی و حقوق بشر دايکندى :
اين شبکه در سال ١٣٨٩ به عنوان نهاد همآهنگی وهمکاری نهادهای جامعه مدنی درراستای حقوق بشر، ديموکراتیک سازی افغانستان، تأمینِ حاکمیتِ قانون و ایجادِ دولتِ متعهد به این ارزشها فعالیت دارد.شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در ماه سنبلۀ سال 1382 درکابل، توسط  28 موسسۀ غیر دولتى ایجاد گردید واکنون 112 نهاد عضو این شبکه می باشد.
شماره های تماس:  0774295958 – 0708938934
 ايميل : Shariati_rahmat@yahoo.com
 
٢- شبکۀ جامعه مدنی دایکندی:
شبکه جامعه مدنی دایکندی در 15 جوزای 1391 توسط نهاد های مدنی اينولايت تاسیس گردید. این شبکه بخاطر انسجام و همآهنگی بیشتر نهاد های مدنی،ظرفیت سازی،کاهش خشونت علیه زنان و دسترسی شهروندان به عدالت فعالیت می کند. سودابه( موحدی)  رئیس شبکه جامعه مدنی دایکندی است .
شماره تماس: 0779170873  
ايميل: sbmohedi@yahoo.com
 
٣-انجمن فرهنگی ورزشی اناث دایکندی:
این انجمن در سال 1390 تاسیس شده و جواز فعالیت  را از ریاست انسجام وزارت عدلیه اخذ کرده است‎ و در راستای ارتقای سطح دانش و ورزش زنان کار می کند. شکریه تابش رياست اين انجمن را به عهده دارد.
شماره های تماس: 0771818343 – 0770208780 
ايميل: en.ghulamhassan@yahoo.com
 
٤-نهاد اجتماعی پیمان عدالت:
این نهاد در زمستان سال   1391 به فعاليت آغاز نموده، دارای اسا نامه بوده و اساسنامه آن ،شش فصل و25ماده دارد.  هدف اين نهاد را تبادل افکار شاگردان معارف و مردم در امور فرهنگی- اجتماعی، رشد استعداد شاگردان وظرفیت سازی دربین مردم تشکيل ميدهد. آقاى رضایی رئیس نهاد اجتماعى پيمان عدالت است.
شماره تماس: 0708002521
ايميل: payman.adalat@gmail.com
 
٥-شورای اسلامی انکشافی همآهنگی:
این نهاد در سال  ١٣٨٩ تاسیس گردیده وهدف آن، جلب کمکها برای زنان در سطح ولایت دايکندى و بلند بردن ارتقای ظرفیت آنان است. مسووليت اين شورا را علم تاج امیری بدوش دارد.
شماره تماس:0779052988
 
٦-شورای عالی اسلامی عدالت اجتماعی:
این نهاد در سال ١٣٨٥ به منظور دسترسی زنان به عدالت و جلب کمک ها براى بهبود زندگى آنان تاسیس گردیده و  تاکنون  دستاورد های مهمی در راستای اهداف خویش داشته است. روشن اختیاری رياست شورا را به عهده دارد.
شماره تماس:   0773788962
ايميل:     Daikundi_adalatcouncil@yahoo.com
 
٧-انجمن فرهنگی هنری نور:
این انجمن در سال ١٣٨٩ تاسیس شده و در راستای ظرفیت سازی جوانان، زنان ومبارزه برای عدالت و محو خشونت علیه زنان کار می کند و لطیفه سجادی رئیس انجمن است.
شماره تماس: ٠٧٧٨٥٨٦٣٠٥   
ايميل: sajadi.mahmood@yahoo.com
 
٨-انجمن فرهنگی جوانان:
اين انجمن در سال ١٣٨٤ با همت تعدادی از جوانان ولسوالی های مختلف دايكندى جهت ایجاد انگیزۀ  فعالیت های اجتماعی، رشد و تقویت افکار جوانان ايجاد شده است. انجمن فرهنگى جوانان توانسته است که تا حال همآهنگی خوبى بین جوانان به وجود آورده و علاوه بر دفتر مرکزی در شهر نيلى مرکز دايکندى،  دفاتر ساحوی خود را در ولسوالی هاى اشترلی و خدیر نيز فعال کند .  اين انجمن فعلاً ١٤٠ عضو دارد  و اسماعیل نگارش ، رياست انجمن را بدوش دارد.
شماره هاى تماس: 0778302002 -0708302002
ايميل  : Dcya1384@gmail.com
 
٩-بنیاد حقوقی و پژوهشی نجات:
این نهاد در سال ١٣٩١ به فعاليت آغاز نموده و بیشتر در راستای تحقیقات حقوقی،اجتماعی و فرهنگی فعالیت می کنند.
محمد توحیدی رئیس اين  نهاد است:
شماره های تماس-  0703578362 -   0774558285
ايميل: M.tawhidy@yahoo.com
 
١٠-انجمن ژورنالیستان دایکندی:
این انجمن در سال ١٣٨٨ تاسیس گرديده و بیشتر در راستای حمایت از ژورنالیستان و بالا بردن ارتقای ظرفیت آنان در دايکندى فعالیت می کند. مسووليت اين انجمن به دوش محمد رجا  است.
شماره های تماس: 0708302025 – 0772268993
ايميل: M_raja20@yahoo.com