Data Gathered Date: 

Thursday, October 24, 2013 - 12:00

مردم ولایت دایکندی، علاقمند به شرکت در پروسۀ انتخابات بوده و به این نظراند که ریيس جمهور و اعضاى شوراهاى ولايتى، باید کسانى باشند که بتوانند عدالت را در سراسر کشور به طور یکسان پیاده نمایند.
آنها ميگويند که تنها انتخابات آزاد وعادلانه، راه بیرونرفت از چالشها و جنجالها در افغانستان خواهد بود و اگر انتخابات صورت نگیرد، افغانستان دوباره به دهه هاى گذشتۀ جنگ برخواهد گشت.
باوجودى که اين ولايت، صعب العبور و کوهستانى است و به خاطر دوری راه از مراکز رای دهی، ممکن است يکعده مردم قرا و قصبات، از استعمال رای شان محروم بمانند؛ اما با آنهم مصمم به شرکت در راى دهى و انتخاب زعيم آيندۀ کشور مى باشند.
مصاحبه هايی که از اقشار مختلف مردم دایکندی در مورد انتخابات گرفته شده، متفاوت بوده و در قالب این نظریات، میتوان مشکلات عمدۀ آنان را دریافت.
امام جمعه: انتخابات کار نیکو است
جان محمد فاضل امام جمعه شهر نیلی مرکز دايکندى گفت که انتخابات کار نيکو است؛ اما به شرطى که همه در آن، دسترسی داشته باشند و بتواند شرکت نمایند.
وی علاوه کرد که در دایکندی، فقط دو چالش در برابر انتخابات آينده وجود دارد؛ یکى ناامنی در ولسوالى کجران؛ و دوم فاصلۀ مراکز رای دهی در مناطق کوهستانی، که سبب خواهد شد تا مردم از حق رای خود محروم بمانند.
وى خواهان رفتن تيم هاى سيار ثبت نام براى اخذ کارت در مناطق دور مراکز ولسوالى ها بوده و نقش علما را در تنوير اذهان مردم براى شرکت درين پروسۀ ملى مهم خواند.
 
خانم فرهنگی: زنان نيز در پروسۀ انتخابات با مشکل مواجه اند
مریم عضوشوراى انکشافى در مرکز دايکندى گفت که زنان، کمتر به انتخابات دسترسی پیدا خواهند کرد؛ زیرا هم راه شان دور است و هم موتر وجود ندارد که آنان را به مراکز رای دهی انتقال بدهند تا رای خود را استعمال نمایند.
وی علاوه کرد که در مجموع در دایکندی، مشکل ترانسپورتی وجود دارد و مردم برای استعمال رای خود، باید ساعتها پیاده روی نمایند که این موضوع، باعث خواهد شد تا زنان کمتر دسترسی به انتخابات داشته باشند.
اين خانم افزود که یک خانم نمیتواند خانه و اطفال خود را بدون سرپرست 7 -8 ساعت رها کند و برود رای بدهد؛ بخصوص آنانى که اطفال شیرخوار دارند، هرگز نمیتوانند در انتخابات شرکت نمایند.
 
دکاندار: مه بخاطر انتخاب وکيل شوراى ولايتى راى ميدهم
 عصمت الله یکی از دکانداران شهر نیلی گفت که در انتخابات شرکت میکند و هیچ مشکلى ندارد؛ اما بخاطر ریيس جمهور مشخصاً شرکت نمیکند؛ فقط برای اینکه وکیل شوراى ولایتی خود را انتخاب نمايد، شرکت میکند.
اين دکاندار علاوه کرد که ریيس جمهور معلوم نیست که چطور انتخاب میشود؟ توسط رای و یا توسط کدام کشور؛ اما شاید وکیل شورای ولایتی توسط رای مردم انتخاب شود و به همین خاطر، علاقه دارد که در انتخابات شرکت نماید.
اما وى گفت: "از وکيل خود ميخايم که شهر نيلى ره رنگ و رونق بته و آنرا يک شهر پيشرفته بسازه."
 
محصل:  فکر میکنم که کمتر مردم در انتخابات شرکت نمایند
مجاهد، محصل سال سوم پوهنځى زراعت پوهنتون بامیان که باشندۀ ولایت دایکندی است، به اين نظر است که سطح آگاهی مردم به خصوص در قرا و قصبات، پایين است و اکثر مردم به اهمیت انتخابات پی نمیبرند و از طرف دیگر فاصله های مراکز رای دهی در دورۀ قبل بسیار زیاد بود؛ به همين علت فکر میکند که کمتر مردم در انتخابات شرکت نمایند.
وی گفت: تنها امیدواری که وجود دارد، این است که در زمان انتخابات، کاندیدان شورای ولایتی و یا احزاب سیاسی و یا کاندید ریيس جمهور، سهولت ترانسپورتی را مهیا سازند تا مردم بتوانند رای خود را استعمال نمایند.
مجاهد افزود که دوری مراکز رای دهی، یکی از مشکلات عمده در برابر رای دهندگان در ولایت دایکندی بوده و باعث خواهد شد تا نصفى از زنان و یک چهارم از مردان، در انتخابات شرکت نتوانند.
با آنهم اين محصل گفت: "ریيس جمهور و اعضاى شوراهاى ولايتى، کسانى باشند که بتوانند عدالت را در سراسر کشور به طور یکسان پیاده نمایند."
 
جوان بیکار:  در انتخابات شرکت نمیکنم
محسن 27 ساله دوازده پاس از ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی، به این باوراست که در افغانستان هرکسى به چوکی و قدرت رسید، مردم را فراموش میکند و بیشتر به فکر خود میشود تا چه قسم پول پیدا کند.
وی، علت شرکت نکردنش را نیز همین موضوع ذکر نموده، گفت که از دایکندی، هزاران جوان بخاطر بیکاری به کشورهای همسایه رفته و هزاران نفر مانند وى بیکاراند.
اين جوان به اين نظر است که هر ریيس جمهور و وکیلى که خود را کاندید میکند، به اساس مسایل سیاسی، قومی، زبانی و سمتی میباشد و پلان مشخص کاری برای رفع مشکلات عمومی ندارد و به همین علت مايل نيست که در انتخابات شرکت کند.
 
فعال مدنی: عدم مشارکت در انتخابات، مشروعیت حکومت بعدی را زیر سوال مى برد
اسماعیل نگارش، يکى از فعالان مدنى ولايت دايکندى گفت که مردم، باید در انتخابات شرکت نمایند و این، تنها راه برای بهبودی وضعیت کشور و نهادینه کردن ديموکراسی است.
به باورى وى، چه انتخابات نواقص داشته باشد یا نداشته باشد؛ به هرحال اگر مشارکت در انتخابات صورت نگیرد، مشروعیت حکومت بعدی زیر سوال خواهد رفت.
نگارش افزود: "من بخاطرى در انتخابات شرکت میکنم که وظیفۀ ملی و شهروندی خود میدانم که زعیم کشور خود را انتخاب نمایم."
اين فعال مدنى، يادآورى کرد که انتخابات، مشکلات خود را دارد؛ گاهی با تقلب مواجه میباشد، گاهی مشکلات تخنیکی دارد و گاهی هم مردم  به علت ناامنی نمیتوانند شرکت نمایند؛ اما به هرحال باید مردم   کم کم خود را عادت بدهند و هر شهروندی، باید به این پروسۀ ملی کمک نماید که این پروسه موفق شود.
وی افزود: "ممکن ما فعلاً مشکلات فراوان سر راه انتخابات داشته باشیم؛ اما فکر کنید که بر این مشکلات، چطور فایق آييم؛ تا در بيست سال آینده، انتخابات ما بدون نقص باشد و اگر از امروز کمک به این پروسه ملی نداشته باشیم، چالشهای این پروسه بیشتر خواهد شد."
نگارش به این باور است که هر شهروند، مکلف است که از هرطریق ممکن، به پروسه های ملی کمک نماید و شرکت نمودن یک شهروند، خود کمکی به این پروسه خواهد بود.
 
دهقان: به کسى راى ميدهم که امنيت بياورد و سرکها را جور کند
سخى داد یکی از دهاقین دایکندی در مورد انتخابات گفت: "مه ده انتخابات شرکت میکنم تا یک ریيس جمهور خوب برنده شوه و کشور ماره آباد کنه."
وی علاوه کرد که ریيس جمهور خوب را، از گذشته و پیشینۀ کاری شان شناسايى میکند و به او رای میدهد؛ به کسی رای میدهد که امنیت را در سراسر افغانستان تامین نمايد و سرکها را جور کند.
این دهقان به این باور است که ریس جمهور آینده، باید کسی باشد که برنامه های اقتصادی خوبی داشته باشد تا مردم از مشکل بیکاری و فقر رهايی یابند.