از تامین امنیت انتخابات در زون شمالشرق اطمینان داده شد