برخی مردم باميان به حمايت از والى جديد این ولایت مظاهره کردند