از حضور كمرنگ زنان در ادارات محلى کندز ابراز نگرانی شد