"هرگز دست از درس و تعلیم اولادهاى خود برنمی داريم"