مزارشريف (پژواک،١٩ سنبله٩٢): باشندگان ولايت سمنگان مى گويند کارهاى صورت گرفته در بخش معارف اين ولايت کفايت نمى کند و نبود ساختمان هاى مکاتب، معلمين مسلکى، کتب درسى و آب صحى آشاميدنى، از مشکلاتى است که روند معارف اين ولايت را با کندى مواجه کرده است.
مخدوم عبدالحى حاکم معاون رياست معارف اين ولايت، به آژانس خبرى پژواک گفت که به شمول مدارس دينى و مکاتب خصوصى، ٢٩٩ ادارۀ تعليمى، در مرکز و شش ولسوالى اين ولايت فعاليت دارد.
حاکم افزود که ١١٠ هزار شاگرد که ٣٥ درصد شان را دختران تشکيل ميدهند، مصروف فراگيرى تعليم ميباشند.
موصوف علاوه کرد که امور تدريسى دواير مذکور، توسط ٢٤٣٠ معلم پيش برده ميشود.
معاون رياست معارف گفت: نبود آب صحى آشاميدنى در مکاتب، يک مشکل جدى آنها ميباشد که تاثيرات منفى بر روند معارف گذاشته است.
موصوف افزود: "ما با مشکل کمبود کتب، معلمين مسلکى و ساختمان هاى مکاتب مواجه هستيم، مشکل را به شکلى از اشکال با خانواده هاى شاگردان مطرح کرده ميتوانيم؛ اما اينکه مکتب ما بدون آب صحى آشاميدنى باشد، پس چطور به خانواده ها قناعت دهيم که طفل خود را به مکتب روان کنند."
به گفتۀ وى، اين مشکل از طريق حفرکردن چاه هاى نيمه عميق در ٢٠ فيصد مکاتب از بين رفته؛ اما شاگردان مکاتب متباقى، از آب غيرصحى جوى و نهرها استفاده مى کنند که از اثر آن، دچار امراض گوناگون ميشوند و روند معارف را با کندى مواجه ساخته است.
موصوف افزود که هرچند مشکل کمبود آب آشاميدنى در اين ولايت عام است؛ اما مشکل آب مکاتب، بايد از هرطريق ممکن حل گردد.
عبدالحى حاکم معاون رياست معارف نيز مشکل موجود در مکاتب را تاييد کرد و افزود که مکاتب مرکز و شش ولسوالى، با کمبود جدى آب مواجه است.
به گفتۀ وى، در مجموع صنوف اول تا پنجم و صنف دهم تا دوازدهم، با کمبود جدى کتب مواجه است که ٧٠ درصد کمبود کتب را تشکيل ميدهد.
خيرالله انوش والى سمنگان نيز مشکلات موجود فرا راه معارف را تاييد کرد و گفت که در جريان سال جارى، ساختمان هاى ١٣ باب مکتب به کمک مالى سويدن اعمار خواهد شد.
معلمين و متعلمين:
معلمين مکاتب مى گويند: همه ساله نصاب تعليمى، به علت کمبود مکاتب تکميل نميشود که تاثيرات منفى بالاى روند تعليم شاگردان گذاشته است.
احمدالله معلم ليسۀ بلخکى مرکز، به پژواک گفت که به طور عموم، شاگردان صنف دهم تا دوازدهم، کاملاً با کمبود کتب مواجه اند.
موصوف افزود: "صنوف دهم، يازدهم و دوازدهم ليسه براى تحصيلات عالى، بسيار مهم است که شاگردان مکتب، جهت تحصيلات عالى خود را در آن تعيين مى نمايند؛ اما روند تعليم اين سه صنوف آنها به علت کمبود کتب، با کندى مواجه است."
احمدالله گفت که برنامۀ تدريسى مکاتب، همه ساله به علت نبود کتب ناتکميل مى ماند و لازم است که دولت به اين مشکل و پيشرفت روند معارف، توجه جدى نمايد.
ميرسلان متعلم صنف هفتم مکتب متوسطۀ کوکجر ولسوالى حضرت سلطان، به پژواک گفت که چاه آب صحى آشاميدنى، در مکتب آنها وجود ندارد.
موصوف افزود: "گاهگاهى در جريان هفته، يکبار يک تانکر آب آورده ميشود؛ اما آن هم با گذشت يک روز، بدمزه و خراب ميشود."
مردم:
همچنان نبود معلمين مسلکى، يک مشکل جدى در روند معارف اين ولسوالى شمرده ميشود.
حاجى انورباى باشندۀ ولسوالى دره صوف بالا و بزرگ قومى، به پژواک گفت که روند جارى معارف اين ولسوالى، صفر است.
وى افزود: "دولت، مکاتب را اعمار نموده؛ اما معلمين را برايش توظيف نکرده، قصه هاى مفت است؛ اما مجبور استيم که اولادهاى خود را به جاى گشت و گذار در کوچه ها، به يک محيط به نام مکتب روان نماييم."
به گفتۀ وى، دوازده پاسان اين ليسه، دوباره منحيث معلم توظيف گرديده اند که توقع تدريس خوب از آنها نميشود.
انورباى افزود که دولت، بايد معملين مسلکى را براى آموزش بهتر اين شاگردان توظيف نمايد.
معاون رياست معارف نيز مشکل کمبود معلمين مسلکى را پذيرفت؛ اما گفت که اين مشکل، در مکاتب مرکز از بين رفته؛ اما در ولسوالى هنوزهم وجود دارد.
موصوف افزود که کمبود معاش و فاصله هاى دور، باعث شده که معلمين مسلکى به مناطق دور علاقه مندى نشان ندهند.
وى علاوه کرد که از جمله ٢٩٩ مکتب سمنگان، ٥٠ درصد شان با نبود ساختمان ها مواجه است.
به گفتۀ وى، مکاتب که در ٥٠ درصد شامل است، يا خو هيچ تعمير ندارد و يا هم از نگاه کيفيت صفر شمرده ميشود.
تحليلگر:
تحليلگران امور نيز روند معارف سمنگان را از نگاه مسلکى، براى آموزش مساعد نمى دانند.
انجنير محمد نعيم به پژواک گفت که موانع همه جانبه در مقابل روند معارف سمنگان وجود دارد.
موصوف افزود که مکاتب سمنگان؛ تعمير، کتب و معلمين مسلکى ندارند و همچنان شاگردان مکاتب، به آب صحى آشاميدنى در مکاتب نيز دسترسى ندارند.
به گفتۀ وى، پيشرفت معارف در همچو يک محيط، ممکن نيست.
محمد نعيم گفت که حل همچو مشکلات، تنها مسوولت دولت نيست، بلکه مردم نيز بايد در مورد برداشتن موانع از فرا راه تعليم، با دولت همکارى نمايند.
موصوف، به طور مثال در مورد مشکل آب آشاميدنى گفت که قريه هاى اطراف هرمکتب، ميتوانند مشترکاً يک چاه آب را بسيار به آسانى براى مکتب تهيه کنند.