"درصورتى که والى نباشد ما چگونه از ادارۀ محلى نظارت کنيم"

باميان(پژواک،٢٦جوزا٩٤): يگانه رييس شوراى ولايتى زن به سطح کشور در ولايت باميان ميگويد که سرپرستی ولایت، در پروژه هاى انکشافى و شورای ولایتی سکتگی به وجود آورده است.
طیبه خاوری به آژانس خبرى پژواک گفت که کارهاى دولت نامنظم است، کابينه تکميل نشده ، واليان به صورت کل به کار آغاز نکرده و به خصوص، نبود والى در باميان خلاى مديريتى ايجاد نموده است.
وى علاوه نمود که سرپرستی ولایت، سکتگی وکُندى در کارهای دولتی و پروژه هاى انکشافى به وجود آورده ، پروژه های انکشافی کم شده و منابع تمويل کننده مساعدت هاى شان را کاهش داده اند.
اين يگانه رييس شوراى ولايتى زن افزود که با اين وضعيت کارهاى نظارتى شوراى ولايتى نيز درست به پيش نمى رود.
خانم خاورى گفت: "درصورتى که والى وجود نداشته وکار ها نامنظم است، ما ازچه نظارت داشته باشيم."
ادارۀ مستقل ارگانهاى محلى اخيراً طاهرزهيررا به حيث والى باميان تعيين نموده؛ اما وى تاحال به باميان نرفته و به وظيفه آغاز نکرده است.
هفتۀ گذشته صدها تن به حمايت از والى جديد درکابل وباميان مظاهره نمودند وازحکومت خواستند که با اعزام والى، خلايى را که در ادارۀ باميان به وجود آمده است، پُر نمايد.
اما چهارعضو ولسى جرگه شامل محمد اکبری، صفورا ایلخانی، سید فکور بهشتی وعبدالرحمن شهیدانی با شمار ديگرى از مردم، از يک هفته بدينسو درمقابل دفترولایت باميان درمخالفت با والى جديد خيمۀ تحصن برافراشته وتاکيد شان براين بود که حکومت بايد درفيصلۀ خود تجديد نظر کند.
ديروزاعضاى نهادهاى مدنى، احزاب سياسى، فرهنگيان، حقوق بشروکميتۀ صلح باميان درنشست خبرى کشمکش ها درمورد تقررى والى جديد را بحران زا وباعث ناامنى خوانده، ازموافقين ومخالفين والى جديد خواستندکه به اختلافات خود پايان بدهند.
رييس شوراى ولايتى باميان که چهار سال به حيث معلم وپنج سال به عنوان کارمند مسوول بخش جندر شبکۀ جامعه مدنی و حقوق بشردرباميان اجرای وظیفه نموده، ميگويدکه باوجودخلاى ادارى، در بخش اداراتى که مردم شکايت کرده اند، شورا به آن رسيدگى نموده است. در بخش نظارت نیز دو ارگان دولتی شامل ریاست صحت و ریاست زراعت را مورد نظارت و ارزیابی قرار داده اند.
خاورى افزود که از زمانیکه کار شوراى ولایتی مجدداً آغازگرديده تا بحال درجلسات اداری شرکت نموده و دیگر ریاست ها را نیزنظارت خواهندکرد.
وى علاوه نمود که بیشتراعضاى شوراى ولایتی روزانه در محافل ومجالس دولتی و مردمی شرکت نموده واز اینطریق به امور رسیدگی میکنند.
رييس شوراى ولايتى باميان، از قریه انده ولسوالی یکاولنگ باميان بوده و درسال١٣٦٢ متولد شده است. تعليمات ابتدايی را در مشهد ایران و صنوف ١١و١٢ را در لیسه مرکز بامیان خوانده است .
وى نامزد مستقل شورای ولایتی و فارغ التحصیل رشته تاریخ از پوهنتون بامیان بوده و درعرصه فعالیت های مدنی، اجتماعی و دفاع از حقوق زنان نقش برجسته داشته است. 
اماعلی جهان دوست یکی از فعالان فرهنگی بامیان گفت که شوراى ولایتی، شوراى کارا نیست، به علتى که مردمی عمل نمیکند و اشخاص مورد نظر خود را مورد حمایت قرار میدهد .
به گفتۀ وى، اين شورا درمورد رفع مشکلات مردم تاهنوز هیچ کاری انجام نداده وبیشتر کاری را که انجام میدهد، کارهای سیاسی وسمت وسوی قومی دارد.
جهان دوست گفت که اعضاى شوراى ولایتی بعد از انتخاب شان، یکروز با مردم نشست نداشته تا از مشکلات آنها آگاهی يافته و در حل آن اقدام نماید.
اين فعال فرهنگى علاوه نمود: "شوراى ولایتی بامیان نسبت به شوراهای ولایتی دیگر ولایات، یک شوراى ولایتی خنثی است و در مورد فساد موجود در ادارات دولتی هیچ کاری نکرده است."
اما مولوی محمد یوسف مظهری عضو شوراى ولایتی بامیان، کارهای شورا را موفق دانسته گفت که شورا پلان  داردکه همه ادارات محلى  را مورد نظارت وارزیابی قرار بدهد.
به گفتۀ مظهرى، تمامی گزارشات ازکارکردهای مثبت ومنفی آنان را با ارگانهای محل در جریان خواهند گذاشت تا در مورد هر اداره تصمیم از بالا اتخاذ گردد.
 رييس شوراى ولايتى باميان در مصاحبۀ سال گذشتۀ خود در مورد زنان به پژواک گفته بود که  ميخواهد کارکردزنان در باميان را که سمبوليک خوانده ميشود، به کارکرد واقعى و حقيقى تبديل نموده و ثابت نمايد که زنان، حتى بهتر از مردان نقش بازى کرده مى توانند.
به باور وى، این ظرفیت به وجود آمده است که نقش نمايشى زنان، کنار گذاشته شود و مردم بدون کدام تبعیض به زنان باور داشته باشند .
خاورى افزود: "وظيفۀ من باعث میشود تا توانمندی زنان به رخ جهانیان کشانیده شود، تبعیض هايی که در خود حکومت افغانستان است و یا باورهای سنتی که نسبت به عدم  کارآیی زنان وجود دارد، از میان برداشته شود."
رييس شوراى ولايتى باميان علاوه نمود که خوب کار نمودن وى و مدیریت کارا، باعث میشود تا  ثابت گردد که زنان به جايی رسیده اند که میتوانند در جامعۀ خود مصدر خدمت باشند و در این وظیفۀ محوله تلاش خواهند کرد تا مسوولیت شورا را با موفقیت پشت سر بگذارند.
عذرا ابراهيمی یکی ازخانم های فرهنگی بامیان گفت که متاسفانه شوراى ولایتی بیش از یکماه به بهانه تحصن دروازه خود را  بسته بود و حالا هم حرکت قابل ملاحظه اى از آن ديده نمى شود.
نتايج انتخابات شانزدهم حمل ١٣٩٣شوراهای ولایتی، درماه عقرب سال گذشته اعلام شد؛ اما شوراى ملى حق نظارت را از وکلا گرفت وتنهاحق مشوره باقى ماند. اين کاربامخالفت وکلامواجه شده و دروازۀ شوراهاى ولايتى به عنوان اعتراض، بيش ازيکماه بسته شد و پس ازاعادۀ حق نظارت دوباره  باز گرديد.
خانم ابراهيمى افزود که در شوراى ولایتی، اکثراً آدم های مُسن جا گرفته که آنها خود توانايی کار را ندارند. دراين شورا از احزاب مختلف راه پیدا کرده خیلی زیاد در مورد مسایل مربوط به شورا توافق نظر ندارند .
اين خانم گفت که تعدادى از اعضای شورا در مورد آمدن والی جدید، نظر مثبت وشمار ديگرى نظر مخالف دارند واين را ميرساند که شورا در دیگر کارهاى شان نیز اختلاف دارند وروی ملحوظات حزبی خود کار میکنند .
اما رييس شوراى ولايتى گفت: "شما خواهید دید که شوراى ولایتی، با پلانها و برنامه هايی که روی دست دارد، متفاوت تر ازدیگر شوراهای ولایتی خواهد بود و امیدواریم  که یکی دو ولایت دیگر هم بتوانند رؤسای شان را از بین زنان انتخاب نمایند."
قابل ذکر است که حبيبه سرابى به حيث اولين والى باميان در سطح کشور، بيش ازهفت سال وظيفه اجرانمود و بعداً به علت پيوستن به پروسۀ انتخابات ١٦حمل سال١٣٩٣، ازسمت خود استعفا کرد.
سپس غلام على وحدت به حيث والى تقرر يافت که بعداز حکومت وحدت ملى درماه ميزان سال گذشته به حيث سرپرست ايفاى وظيفه مى نمود وتقريباً يکماه ميشود که باميان والى ندارد.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.