افراد مسلح رييس څارنوالى جوزجان را لت و کوب کردند

شبرغان(پژواک،١٥میزان ۹۴): رييس څارنوالى جوزجان ادعاميکند که توسط افرادمسلح رييس واعضاى شوراى ولايتى، لت وکوب شده ودراعتراض به اين عمل دروازۀ څارنوالى،مسدود گرديده؛ اما رييس شورا صرف از مشاجرۀ لفظى سخن ميگويد.
حفيظ الله خالقيار ميگويد که ديروز رييس شورا با تعدادى ازاعضاى آن و ده ها نفر مسلح داخل دفتر وى گرديده وميخواستند که خواست هاى ناحق وغيرقانونى آنها را عملى نمايد.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که اجازۀ رخصتى براى زندانيان سياسى و رهايى برخى محبوسين جنايى که مرتکب قتل گرديده اند، از جملۀ خواست هاى آنها بوده است.
به گفتۀ خالقيار، شوراى ولايتى چندى قبل يک مجرم را ازڅارنوالى نيز فرار داده است.
رييس څارنوالى ولايت جوزجان مدعى است که رييس شورا و افراد مسلح وى را با مشت و لگد و قنداق تفنگ لت وکوب نموده و خفه کردند و زمانى که ازهوش رفت، دفتر را ترک کردند.
وى که تازه از شفاخانه مرخص شده و در قوماندانى امنيه صحبت ميکرد، علاوه نمود که افراد مسلح، محافظان څارنوالى را نيز لت وکوب نموده اند.
دروازۀ څارنوالى دراعتراض به اين عمل مسدود گرديده و کارمندان آن ميگويند تازمانى که هيئت حقيقت ياب ازسوى ستره محکمه ازکابل نيايد، به اعتصاب کارى خود ادامه خواهند داد.
امامولوى عبدالحى حيات رييس شوراى ولايتى ميگويد که تنها با رييس څارنوالى، مشاجرۀ لفظى نموده وعلت اين بوده که بخاطر بررسى يک مکتوب به دفتر څارنوال رفته بودند.
وى به پژواک گفت: "څارنوالى، اين مکتوب را عنوانى ولايت صادرکرده بود که اگر برڅارنوالى حمله شود، شوراى ولايتى مسوول است؛ من و اعضاى شوراى ولايتى رفته بوديم که اين موضوع را بررسى کنيم که مناقشۀ لفظى بين ما صورت گرفت."
رييس شوراى ولايتى، داخل شدن محافظين خود به دفتر څارنوال، لت وکوب کردن وى ودرخواست رهايى زندانيان را رد نموده، افزود که برخى افراد ميخواهند که وضعيت بين ادارات را تيره نمايند؛ اما ازاين افراد نام نبُرد.
عبدالرحمن محمودى معاون والى جوزجان ميگويد که مشاجره بين شوراى ولايتى و رييس څارنوالى را بررسى نمودند؛ اما کدام نکتۀ قابل ملاحظه اى را دريافت نکردند وطرفين را آشتى دادند.
قبل ازاين يک منبع محلى که نخواسته بود اسمش ذکر شود، گفته بود که شوراى ولايتى ميخواهد موسفيدان را جمع نموده و مشکل با رييس څارنوالى را حل نمايد.

 

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.