مردم ولسوالى پسابند در محاصرۀ اقتصادى قرار دارند

فيروزکوه (پژواک،٢٢ميزان٩٤): مردم ولسوالى پسابند ولايت غور، از محاصرۀ اقتصادى مخالفان مسلح  ابراز نگرانى کرده و خواستار بازگشايى راه مواصلاتى و پايان دادن به محاصره هستند.
پسابند درحدود ١٧٠ کيلومترى ازشهر فيروزکوه مرکز غورفاصله دارد و درسرحد با ولسوالى باغران ولايت هلمند واقع است.
راه مواصلاتى واکمالاتى به اين ولسوالى ازيکماه بدينسو قطع بوده وبه همين علت مردم محل را با مشکل جدى مواجه ساخته است.
مردم پسابند شکايت دارند که به خصوص قيمت مواد اوليه به شکل سرسام آور بلند رفته و کمبود مواد غذايى احساس ميگردد.
آنان هشدار ميدهند که اگر راه به زودى باز نگردد، امکان دارد که فاجعۀ بشرى به ميان آيد.
عبدالاحمد باشندۀ مرکز پسابند گفت که طالبان اجازۀ انتقال مواد سوخت و غذايى را به مرکز ولسوالى نميدهند وهشدار داده اند که مردم با دولت همکارى نکنند.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که اين مواد، ازولايت هرات وازطريق ولسوالى دولينۀ غور به پسابند انتقال مى شودکه ازيکسو قطع راه فيروزکوه-پسابند و ازسوى ديگرطويل شدن راه هرات- پسابند سبب بلندرفتن و کمبود مواد سوخت و خوراکه گرديده است.
اين باشنده علاوه کرد که يک کيلوگازمايع  که قبل ازمسدودى راه ٥٠ افغانى بود، حالا به ٩٠ افغانى بلند رفته است.
يک ليتر تيل که ٤٥ افغانى بود، اکنون دوبرابر شده ويک بورى آرد از١٤٠٠ به ٢٢٠٠ افغانى رسيده است.
عبدالاحمد گفت: "بايد طالبان بگذارند که مواد سوخت وغذايى ازطريق فيروزکوه به پسابند انتقال شود و وظيفه دولت است که اين راه را باز کند تا تهديداتى که در اين مسير، ازسوى طالبان متوجه مردم است، حل گردد."
مولوى محمد هاشم فيضى عضو شوراى ولايتى غورميگويد که طالبان بامسدودى راه پسابند ميخواهند که مردم را تحت فشار قرار بدهند که ازدولت روگردان شده و با آنان همکارى کنند.
فيضى علاوه نمود: "دولت از راه هوا خود را اکمال ميکند و محاصرۀ اقتصادى طالبان مردم را متضرر مى سازد. "
اين عضو شوراى ولايتى گفت که دولت به هرقيمتى که باشد بايدراه پسابند رابازنمايد؛ درغيرآن مردم مجبورخواهند شد که از دولت فاصله گرفته وبه سوى طالبان تمايل پيدا کنند.
وى با ابرازنگرانى افزودکه اگر راه بسته باشد، علاوه برتحريم اقتصادى، مشکلات مردم پسابند ازناحيۀ انتقال مريضان شان به شفاخانۀ فيروزکوه نيز پابرجا خواهد بود.
به گفتۀ متنفذين محلى، از مسدودى راه و محاصرۀ اقتصادى طالبان، بيش ازيکماه سپرى ميشود ومردم پسابند را در شرايط دشوار و طاقت فرسا قرار داده است.
نوشاد خان يکتن ازاين متنفذين ميگويد که طالبان  نانواها را تهديد نموده اند که نان پُخته نکنند و يک قرص نان خشک از١٠ افغانى به ٢٠ افغانى رسيده است.
 وى علاوه نمودکه طالبان به قصاب ها نيز اجازه نميدهندکه مواشى  را آز بيرون به داخل مرکزولسوالى بياورند واستدلال ميکنند که ازگوشت مواشى مامورين و عساکر دولت استفاده ميکنند.
به گفتۀ اين متنفذ، طالبان نانوا ها وقصابى ها را حتى تهديد به مرگ نموده وعلت اين کار خود را طورى توجيه ميکنند که از نان و گوشت، عساکر و مامورين دولتى تغذيه ميشوند که نبايد چنين کارى شود.  
نوشاد خان گفت: "طالبان در راه پسابند زنجير انداخته و موترها را تلاشى ميکنند وکسانى را که به شهر فيروزکوه بروند، تهديد ميکنند که همکارى تان با دولت را قطع کنيد. "
وى طالبان را به ماينگذارى نيزمتهم کرده، گفت که هفتۀ گذشته انفجار ماين درراه پسابند، سبب مرگ يک جوان وجراحت يکتن ديگرى که سوار برموترسايکل بودند،گرديد.
اين متنفذ گفت: "محاصرۀ اقتصادى بيشتر به مردم ضربه مى زند . "
عبدالحى خطيبى سخنگوى والى غور گفت که مشکلات امنيتى دربرخى ساحات ديگر اين ولايت وجود دارد که فعلاً مصروف آن هستند؛ اما راه پسابند را قبل از رسيدن زمستان باز خواهند کرد.
خطيبى گفت که مرکز ولسوالى درادارۀ دولت واطراف آن تحت کنترول طالبان است وطالبان به مردم مشکل ايجاد کرده اند.
اين مقام محلى علاوه نمود: "طالبان اين پاليسى رابخاطر فشار بر دولت اتخاذ کرده؛ حال آنکه ما ازطريق هوا به نيروهاى دولتى و مُلکى در پسابند اکمالات ميکنيم و بسته بودن راه به جز ازضرر رساندن به مردم، فايده اى ديگرى ندارد. "
سخنگوى والى غور گفت که به علت اين محاصرۀ اقتصادى، يک کيلوگازمايع که حالادرشهر فيروزکوه ٥٠ افغانى است، درپسابند دوچند شده است. يک بورى آرد در فيروزکوه ١٤٠٠؛ اما در پسابند دوهزار افغانى عرضه ميشود.
اماطالبان ميگويند که راه پسابند، صرف برروى آنعده کسانى بسته است که براساس شواهد با دولت کار مينمايند.
در ايميلى که به پژواک ارسال گرديده به نقل ازذبيح الله مجاهدسخنگوى طالبان آمده است که به کارمندان دولت گفته ميشود که درصورتى دراين راه رفت وآمد کرده مى توانند که از کار کردن با دولت دست بردارند.
وى علاوه نموده که طالبان به زور مردم را به همکارى با خودمجبور نمى سازند؛ اما مردم با خود همکارى کنند که ازخطر مصوون بمانند واز کارکردن با دولت منصرف شوند.
به گفتۀ سخنگوى طالبان، احتمال جنگ درساحه نيز وجود دارد؛ برهمين اساس به مردم هدايت داده شده که به شکل موقت از راه هاى فرعى عبورنمايند تا با آنها احتياط شود وبا مشکل روبه رو نگردند.
 مجاهد ميگويد: "اين راه مکمل مسدود نيست و تنها افراد دولتى گذاشته نميشوند وراه به زودى مجدداً باز خواهد شد. "
قابل ذکر است که راه فيروزکوه- چهارسده نيز ازچهار ماه بدينسو براى اکمالات نيروهاى دولتى مسدود بوده  که به گفتۀ مقام هاى محلى، طالبان برخى ساحات راماينگذارى کرده اند که تاحال باعث تلفات وجراحات بيش از ١٠ فرد ملکى گرديده است.
فضل الحق احسان رييس شوراى ولايتى غور ماه گذشته گفته بود که طالبان درولسوالى چهارسده قصد دارند که يک مرکز نظامى ايجاد نموده وازاينطريق بين غور و ولايات فارياب وسرپل رفت وآمد داشته باشند.
به گفتۀ وى، اگردولت اين خطررا جدى نگيرد، دامنۀ سيطره طالبان گسترش يافته و آنگاه مهارکردن آن، ساده نخواهد بود.
مسوولان امنيتى ميگويند که حدود ٢٦٠٠ طالب درولايت غور وجود دارند که ازاين جمله يکهزار تن آنها در مرغاب حومۀ مرکز غور و ولسوالى چهارسده مستقر اند.

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.