تظاهراتى به مخالفت و حمايت والى غور برگزار شد

فيروزکوه(پژواک،٢٦ميزان۹۴): امروز درولايت غور، يک مظاهره بر ضد والى و دو مظاهرۀ ديگر به حمايت از والى صورت گرفت و والى ميگويد که به فشارهاى مخالفان تسليم نمى شود.
سيما جوينده عضو سابق ولسى جرگه که درماه سرطان امسال به حيث والى جديد غور به کار آغاز نموده؛ مبارزه با فساد، حل منازعات و تامين امنيت را از اولويت هاى کارى خود عنوان کرده است.
امروزصدها تن به شمول اعضاى شوراهاى ولايتى وعلما ازدفتر شوراى ولايتى تا چوک شهر فيروزکوه مرکزغور راهپيمايى نموده و خواستار برکنارى خانم جوينده گرديدند.
فضل حق احسان رييس شوراى ولايتى گفت که والى، ضعف مديريت دارد و دولت بايد کس ديگرى را به جاى وى تعيين کند.
وى افزود که يک والى زن، توانايى اداره را ندارد و درمدتى که تقرر يافته، نتوانسته است که به مشکلات مردم غور رسيدگى کند.
همچنان درقطعنامۀ مشترک سه ماده اى که ازسوى شوراهاى ولايتى وعلما، اصناف شهر، نهادهاى مدنى، شوراهاى انکشافى وسران اقوام مختلف غوربه دسترس پژواک قرارگرفته، آمده است که باآمدن والى جديد، دامنۀ ناامنى دراين ولايت به اوج خودرسيده ومردم نسبت به بى کفايتى وى ازحکومت فاصله گرفته اند.
دراين قطعنامه که درپايان آن رييس شوراى ولايتى وبرخى ديگر امضا نموده اند، آمده است: "ما مردم غور ازحکومت وحدت ملى ميخواهيم که غور را به فراموشى نسپرده و غورى ها را در حکومت مدنظرگرفته ويک شخص با تجربه را که با عنعنات ورسوم اين مردم بلديت داشته باشد، به حيث والى غور تعيين نمايد."
منبع افزوده است که با اين کار، جلو اين همه پراکندگى ها گرفته شده و اعتماد از دست رفتۀ مردم، دوباره به دست آيد و حادثۀ کندز در غور تکرار نشود.
بعداز اين مظاهره، صدها زن از دفتر والى راهپيمايى نموده وبا تجمع درچوک شهر از والى حمايت کرده و گفتند که زن ستيزى ديگر بس است.
گل پيدا يکتن از فعالين مدنى گفت: "تبعيض بس است، به جرم زن بودن نبايد از حقوق خود محروم شويم."
اين خانم علاوه نمود که والى چند ماه ميشود که کار ميکند و کارش شايسته است و نميتواند که به تمام مشکلات به يکبارگى فايق آيد.
پس ازاين، حدود يکهزارتن شامل جوانان، استادان واصناف شهر ازمسجد جامع تا چوک راهپيمايى نموده وبرحمايت والى تاکيد کردند.
ستار سنجر يکتن از فعالان مدنى گفت: "درشرايط فعلى که کشور درگير جنگ است و جنگ بين طالبان و نيروهاى امنيتى هم اکنون درولسوالى دولينه جريان دارد، حرکات شوراى ولايتى به جز از فرصت دادن  به دشمن، ارمغان ديگرى ندارد."
 وى ادعا کرد که شوراى ولايتى و برخى قوماندانان محلى، بستر دريا و يک ساحۀ سبز را به افراد مشخص و مورد نظر خود توزيع نموده اند و بعدازآنکه والى غور مانع آنها گرديد، دست به تظاهرات زده اند که تظاهرات شان غير موجه است.
سيما جوينده نيز ميگويد که افرادى که برضد وى مظاهره نموده، قبل از تقررى اش نيز با آمدن وى به غور مخالفت داشتند.
والى غور، به آژانس خبرى پژواک گفت که آنها خواسته هاى فراقانونى دارند و وى نمى خواهد که به خواسته هاى نامشروع آنها تن بدهد.
وى که دومين والى زن به سطح کشور است، علاوه کرد: "پيام من اين است که يک زن ميتواند مديريت کند و قانون را عملى نمايد و اگر يک روز هم دراين مقام باقى بمانم، به فشارها سر خم نخواهم کرد."
خانم جوينده که دارای تحصیلات عالی بوده و به حيث معلم و کارمند وزارت احيا و انکشاف دهات  نيز وظيفه اجرانموده، تصريح کرده است که به وضعيت زنان درغور کمتر توجه صورت گرفته و وى مى کوشد که نقش زنان در ادارۀ محلى تقويت گردد.
 
 
 
 
 
 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.