پژواک، نخستين و معتبرترين آژانس خبرى مستقل در افغانستان ميباشد که همه روزه رويداد ها و وقايع را از سراسرکشور، تحت پوشش قرار ميدهد.

واژه پژواک به معنى (( انعکاس )) در لسان هاى پشتو و درى ميباشد. ژورنالستان پژواک طى تدوير جلسات متعدد در مورد نامگذارى آژانس، سعى نمودند تا نامى را انتخاب کنندکه وحدت ملى را تحکيم وهدف فعاليت آژانس را دربر داشته باشد،به همين منظور واژه ((پژواک)) بحيث نام اين آژانس انتخاب گرديد.

پژواک، بحيث يک پروژه خاص جهت تحت پوشش قراردادن لويه جرگه تاريخى قانون اساسى در ماه دسمبر سال ٢٠٠٣ ميلادى آْغازبه کار کرد و در ماه اپريل سال ٢٠٠٤ به حيث يک آژانس خبرى مستقل تاسيس گرديد که دفتر مرکزى آن در کابل ميباشد.

در حال حاضر آژانس خبرى پژواک خبرهاى روزمره و گزارش هاى فيچرى را به لسان هاى پشتو، درى و انگليسى براى علاقمندان داخلى و خارجى خود تهيه مينمايد.

پژواک با داشتن هشت دفتر ساحوى و يک شبکه گسترده خبرنگاران درکشور و خارج از آن و همچنان استفاده از زبان عاميانه، يک پوشش بينظير خبرى را داراء ميباشد.

اشتراک کننده گان پژواک شامل دستگاه هاى عمده راديويى ، شبکه هاى تلويزيونى ، روزنامه ها و هفته نامه هاى افغانستان ميباشند.

نهاد هاى دولتى و خصوصى،سازمان هاى غيردولتى و موسسات خارج از کشور که علاقمند مسايل افغانستان اند، به سرويس خبرى پژواک اتکاء دارند.

پژواک بطور مکمل يک نهاد مستقل است ، همه مسؤولين و کارمندان اين آژانس افغان اند و توسط افغان ها اداره ميشود. آژانس پژواک با هيچ گروه سياسى و يا سازمان تجارتى وابستگى ندارد.

هدف اين آژانس کمک با مردم براى سهمگيرى گسترده آنها در زنده گى عامه شان و همچنان تهيه اطلاعات به وقت براى مطمين شدن از روند شفافيت وحسابدهى درحکومتدارى،ازطريق گزارشدهى ميباشد.