Add new comment

شبرغان(پژواک، اول ميزان ٩٨): رياست امور زنان جوزجان، از ذهنيت دهى براى ٣٠٠٠ خانواده جهت اشتراک زنان در انتخابات خبر داده، مى گويد که زنان جوزجانى، مصمم اند تا به شکل گسترده در انتخابات ششم ميزان اشتراک نمايند.
مُسلمه غنی زاده رئیس امور زنان ولایت جوزجان، در يک ورکشاپ آگاهى دهى در مورد انتخابات، گفت با آنکه چالش های امنیتی و محدودیت ها، فرا راه زنان درانتخابات وجود دارد؛ اما آنها مصمم اند تا به تاریخ ششم میزان، پای صندوق های رای رفته و شخص مورد نظر شانرا به صفت زعیم کشور انتخاب نمایند.
وى افزود: «درحالیکه زنان درولایت جوزجان به خاطراشتراک درانتخابات ریاست جمهوری، با چالش هايی روبرواند، ریاست امور زنان این ولایت برای صدها تن ازبانوان، امروز درشهرشبرغان برنامه آگاهی دهی را راه اندازی نمود.»
همچنان او گفت که درجریان یکماه گذشته، برای حدود سه هزار خانواده، برنامه های ذهنیت دهی جهت اشتراک زنان درانتخابات پیش رو، راه اندازی گرديده است .
موصوف علاوه نمود که مسئولین ارگان های امنیت، به رياست امور زنان  تعهد نموده اند که در قسمت تامين امنيت مراکز رايدهى، توجه جدى خواهند نمود.
رعنا سادات یک تن از زنان اشتراک کننده در اين ورکشاپ، گفت که در انتخابات پارلمانى نيز اشتراک کرده بود و به دليل اينکه از طريق شيوۀ بايومتريک راى ريخته مى شد، کمى با مشکل مواجه شدند.
اما وى افزود: «ما زنان اين بار درانتخابات با مشکل مواجه نخواهيم شد؛ چراکه در اين ورکشاپ در مورد شيوه رايدهى از طريق بايو متريک، آگاهى لازم داده شد.»
شرافت  داور يک تن از زنان ديگر اشتراک کننده در اين ورکشاپ گفت که ناامنى ها، يکى از مشکلات امنيتى سر راه راى دهندگان به خصوص زنان مى باشد.
اما وى در ادامه افزود: «با وجود اين مشکل، ما زنان تلاش به خرچ میدهیم تا پای صندوق های رای برویم و رای خود را به شخص مطلوب به کار بریم.»
موصوف اظهار اميدوارى کرد که انتخابات بدون کدام مشکل راه اندازى گردد و مردم، بدون کدام مشکل اشتراک کرده و زعيم آيندۀ خويش را انتخاب کنند.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.