دفتر مرکزى:

جاده وزارت امور داخله، شهر نو، کابل افغانستان

بخش خبر ها:

شماره هاى تيليفون

٢٠٢٢٠١٨١٤(٠)٠٠٩٣و ٢٠٢٢٠١٩١٥(٠)٠٠٩٣

شماره فکس:

٢٠٢٢٠١٨١٣(٠)٠٠٩٣

بخش وجه اشتراک و بازاريابى

ايميل: marketing@pajhwok.com

مسايل خبرى:

ايميل : danish@pajhwok.com

شماره هاى تماس:

٧٩٩٤٧٧٤٩٢(٠)٠٠٩٣

نظريات:

آژانس خبرى پژواک پيشنهادات شما را در مورد عرضه خدمات خود به ديده قدر مينگرد.

ايميل: feedback@pajhwok.com