مردم در نظام هاى  ديموکراتيک حق دارند تا نظام شان را خود انتخاب نمايند و اين حق از طريق انتخابات برآورده شده ميتواند.
ملت افغان نيز در آستانه دومين دور انتخابات رياست جمهورى و شوراى هاى ولايتى قرار دارند.
سطح بيسوادى در جامعه افغانى خيلى بلند است؛ مردم نميتوانند تا خط مشى و پلان هر کانديد را مطالعه و در پرتو آن، شخص مناسب و برتر را انتخاب نمايند.
آنها نياز دارند تا در مورد پيشينه و پلان هاى نامزدان معلومات به دست آرند که رسانه هاى چاپى، صوتى، تصويرى و برقى ميتوانند اين معلومات را براى شان فراهم سازند.
به اساس همين مسؤوليت مهم و سنگين، تمام رسانه ها بايد گزارش هاى را منتشر سازند که مردم در روشنى آن، سرنوشت شان را به دست خود تعيين نمايند.
آژانس خبرى پژواک که به دليل پاليسى بيطرفانه اش، بحيث يک منبع باورى خبرى در داخل و خارج کشور شهرت دارد؛ رسالت خود ميداند که انتخابات آينده را نيز مانند گذشته با بيطرفى و دقت کامل تحت پوشش قرار دهد. به همين دليل، پاليسى ياد شده را بحيث راهکار پوشش انتخاباتى تهيه کرده است.
اهداف اين پاليسى قرار ذيل  اند:
×  با راى دهنده گان کمک شود تا در پرتو اطلاعات دقيق و بيطرف، تصميم درست اتخاذ کرده و اشتراک مردم درانتخابات گسترش يابد.
× از روند انتخابات، شفافيت و جعلکارى بايد نظارت صورت گيرد و براى مردم در اين موارد، اطلاعات متوازن، شفاف و مفيد فراهم گردد.
تا باور و اعتماد عامه برخدمات بيطرفانه آژانس خبرى پژواک افزايش يابد.
يادآورى: ـ  آژانس خبرى پژواک تلاش ميورزد تا گزارش ها را به وقت نشر نمايد؛ اما دقت و توازن بيشتر از نشر فورى خبر ها براى آژانس خبرى  پژواک اهميت دارد.
همچنان آژانس خبرى پژواک مصمم است تا به عوض چندين خبر، يک خبر مکمل و همه جانبه را نشر نمايد.
حفظ توازن در تحت پوشش قراردادن فعاليت هاى همه کانديداى انتخابات رياست جمهورى
پژواک به کانديدان نه، بلکه به برنامه ها و پلان هاى آنها ارزش ميدهد؛ بناً  کانديداى را که برنامه عملى و منظم داشته باشد؛ تحت پوشش بيشتر قرار ميدهد.
اين آژانس تلاش دارد تا موضوعاتى را نشر کند که ارزش خبرى داشته و براى مردم جالب باشد.
آژانس خبرى پژواک در مورد محافل  و گردهمايى هاى گزارش ميدهد که جالب و غيرمعمولى باشد و يا بخاطر مسايل مهم و يا مشکلات بزرگ، تدوير يافته باشند.
بطور مثال: سخنرانى در مورد پاليسى هاى مهم، يکجا شدن گروه هاى مختلف سياسى، نخستين گردهمايى براى يک کانديد و همچو مسايل ديگر...
پژواک هر روز يک راپور در مورد مجتمعات حمايتى، از کانديدان در کابل و يکى بسطح ولايات نشر مينمايد.
واضح است، کسى که گردهمايى هاى بيشتر را برگزار ميکند؛ گزارش هاى وى بيشتر نشر ميگردد.
اين آژانس کوشش دارد که در حالات عادى در مورد گردهمايى حمايتى کانديدان، گزارش تهيه کند که شمار اشتراک کننده گان آن حد اقل ٥٠٠ تن باشد.
پژواک تلاش ميورزد تا شمار حاميان را خود تخمين زند و در مورد تعداد اشتراک کننده گان صرف به اظهارات اشتراک کننده گان و يا مسؤولين مربوطه امنيتى باور نکند؛ زيرا ممکن آنها در اين مورد معلومات دقيق ارائه نکنند.
اين آژانس در قسمت پوشش خبرى سخنرانى هاى کانديدان از اشتراک کننده گان در مورد محتواى سخنرانى ميپرسد و در صورت ضرورت، عکس العمل کانديدان ديگر و حاميان آنها را نيز ميگيرد.
گزارشدهى در مورد وابستگى نژادى
پژواک مناسب نميداند که ارتباط قومى و نژادى کانديدان را در گزارشات ذکر نمايد؛ زيرا همه آنها افغان اند... اما در صورتيکه به خبر و تحليل منوط باشد؛ بطور مثال اگر يک رهبر سياسى بگويد: (( ما نميتوانيم از اين کانديد حمايت نمائيم، زيرا وى به قوم ....... وابستگى دارد. ))
اين آژانس در گزارشات خود به تشنج هاى نژادى که مردم به آن توجه ندارند؛ اشاره نميکند و از نشر آن امتناع ميورزد.
مدير مسؤول بايد در مورد خبرنگاران خود معلومات داشته باشد که کدام کانديد مورد پسند کدام خبرنگار است؟  تا در هنگام تهيه گزارش به حمايت کانديد دلخواه گزارش ندهد.
پژواک تلاش دارد تا توازن نفوس را در راپور ها  درنظرگرفته  و اين را يقينى سازد که خبرنگار در مورد موضوع با کسيکه هم نظر نيست، نيز صحبت کرده است.
همچنان پوشش خبرى آژانس خبرى پژواک، از طرف يک شخص مستقل نظارت ميشود تا در اين مورد، بيطرفى کامل حفظ گردد.
خبرنگاران و تمام کارمندان اين آژانس در لباس، وسايل خبرى، موتر و يا هم بکس خود نبايد از تصوير، رنگ، نشان و يا شعار کدام کانديد و يا حزب استفاده نمايند. خبرنگاران و ايديتران بايد هر گز در اجلاس عامه در مورد کانديد مورد نظر شان صحبت نکنند.
همچنان ژورنالستان اين اداره در هنگام سخنرانى کانديدان، احساسات شان را با کف زدنها، حرکت سر و يا حرکات ديگر ابراز نميکنند.
خبرنگاران اين اداره ،بيطرف بوده و براى اخذ معلومات سوالات را ميپرسند، نه اينکه  در رابطه نظر و احساسات خود را شريک سازند.
پژواک رويداد هاى امنيتى را در مورد انتخابات قسمى تحت پوشش قرار ميدهد که راى دهنده گان هراسان نگردند، اما روند رويداد هاى امنيتى را نظارت مينمايند که در عقب آن کى ها قرار دارند؟ کدام گروه مشخص مخالفين مسلح دولت و يا افراد مسلح ديگر.
 گزارشدهى در مورد سروى و نظر سنجى ها:
پژواک تنها سروى و نظرسنجى هاى دواير مسلکى و مستقل را منتشر ميسازد و براى اينکار کوشش ميکند تا در مورد تدوير کنندگان  و تمويل کننده گان سروى، معلومات مکمل را به دست آرد.
همچنان اين آژانس معلوم ميکند که در سروى با چه تعداد افراد، کدام افراد و در کجا گفتگو صورت گرفته است و همچنان معلومات به دست آمده را در راپور شامل ميسازد.
گزارشدهى در مورد روند انتخابات:
پژواک تلاش ميورزد تا پروسه را بطور ساده به راى دهنده گان عامه بيان نمايد.
پژواک اينرا يقينى ميسازد که پوشش خبرى اش براى راى دهنده گان اناث نيز جالب باشد؛ زيرا زنان نيم پيکر جامعه را تشکيل ميدهند.  همچنان در گزارشات  مراحل انتخابات ، جزئيات در مورد ارقام زنان و تفاوت ها را نيز شامل ميسازد.
موضوعاتى را که براى زنان مهم است، در مصاحبه ها و مباحثات با کانديدان شريک ميسازد و کانديدان زن را نيز از نظر نمى اندازد.
اين آژانس در مورد تعديلات و اصلاحات در قانون و رهنمود هاى انتخابات گزارش ميدهد و کسانيکه از تعديلات متاثر ميشوند؛ مثال هاى آنها را در گزارشات شامل ميسازد.
بايد تلاش شود تا معلومات در مورد هر کانديد، حزب و روند انتخاباتى بشکل واضح ، ساده و قابل ملاحظه منتشر شود؛ تا راى دهنده گان در مورد آن بدانند و به اساس آن بتوانند که کانديد برتر را انتخاب نمايند.
خبرنگاران آژانس خبرى  پژواک مشکلات، خواسته ها، پيشنهادات و نظريات مردم را استماع نموده و  آنرا با کانديدان شريک ميسازند.
ديدار کانديدان از پژواک:
کارمندان آژانس خبرى پژواک هيچ کانديدى را دعوت نميکنند تا از دفتر مرکزى و يا دفاتر ساحوى پژواک ديدن نمايد.
اگر کدام کانديد بخواهد که از دفاتر آژانس خبرى پژواک ديدن نمايد؛ اداره برايش زمينه ديدار غيررسمى را فراهم ساخته و در مورد ديدارش، گزارش نميدهد.
همچنان اداره براى کانديد اجازه نميدهد که به رهبرى و يا کارمندان پژواک تحفه و يا غذا بياورد.
در ملاقات با کانديد برعلاوه رئيس پژواک ، دو تن از ايديتران نيز حضور خواهند داشت.
رئيس آژانس خبرى پژواک تلاش خواهد کرد تا در جريان کمپاين انتخاباتى، نشست هاى خود را با کانديدان محدود سازد و در صورت ضرورت، اگر کدام ديدار صورت ميگيرد؛ بايد طى آن به عوض کمپاين انتخاباتى، در مورد مسايل عام صحبت شود.
رئيس و هيچ کارمند پژواک نبايد به کانديدان مشوره دهد، و نه هم در برگزارى نشست هاى خبرى، دعوت خبرنگاران و يا تهيه سخنرانى ها با آنها همکارى نمايند.
همچنان خبرنگاران نبايد چنين معلومات را با کانديدان شريک سازند که باعث افزايش آراى آنها و يا تضعيف رقباى شان گردد.
تصحيح اشتباهات در گزارشات انتخاباتى:
زمانيکه در خبر اشتباه ُرخ ميدهد، بايد هرچه زودتر از طريق راه هاى ممکنه تصحيح شود.
اگر اشتباه بزرگ باشد؛ نه تنها اينکه در صفحه انترنتى آژانس خبرى پژواک  تصحيح گردد، بلکه خبر تصحيح شده از طريق ُپست الکترونيکى (ايميل) به مشترکين سرويس نيز فرستاده شود.
همچنان در صورت اشتباه بزرگ، خبر تصحيح شده دوباره نشر ميشود و در مورد اشتباه، پوزش خواسته خواهد شد.
نشر اعلانات کانديدان:
پژواک زمانى اعلانات، آدرس هاى صفحات انترنتى و اوراق تبليغاتى کانديدان را نشر ميکند ، که حد اقل از سه کانديد به دست آورده باشد.
اين اعلانات به نحوۀ نشر ميگردد که اصل بيطرفى در آن حفظ گردد.
پژواک اعلانات کانديدان را که سايز آن ( ۱۲۰x  ۲۳۵) باشد؛ براى مدت يک ماه در بدل (٤٠ هزار)  افغانى نشر ميکند.