Data Gathered Date: 

Sunday, March 31, 2013 - 16:45

 
على الرغم اينکه باشندگان ارزگان خواسته هاى زياد از رييس جمهور آينده دارند، اما تامين امنيت، اشتغال و اعمار بندهاى آب از خواسته هاى مبرم مردم مى باشد.
ولايت ارزگان در ٦٧٠ کيلومترى جنوب غرب کابل موقعيت دارد و داراى شش ولسوالى و نه کرسى شوراى ولايتى است که ٣ کرسى آن مختص به زنان است.
اکنون ٢٦ کانديدا به ٩ کرسى شوراى ولايتى رقابت مى کند که دو نفر آن خانم مى باشند.
ماين هاى جاسازى شده، درگيرى ها و عمليات خودسرانۀ نيروهاى خارجى از جمله مشکلات هستند که زندگى اکثريت باشندگان اين ولايت را تهديد مينمايد.
باوجود آن هم مردم اين ولايت ميخواهند که در انتخابات شرکت کنند و رييس جمهور دلخواه و اعضاى شوراى ولايتى را براى خود انتخاب نمايند.
گزارش آتى بر اساس مصاحبه با ده تن از باشندگان پنج ولسوالى اين ولايت تهيه شده که دو آن خانم مى با شد.
خانم: ديگر جنگ بس است
خيال بى بى که ٥٥ سال دارد وباشندۀ قريه تورى مربوط ترينکوت است ميگويد که شش فرزند آن در جنگ کشته شده و حال کس ندارد.
اين خانم که فرزندانش در  رژيم هاى جداگانه کشته شده اند ميگويد که خواستش از رييس جمهور آينده اينست که امنيت را تامين نمايد و زمينۀ روزگار را براى مردم مهيا سازد.
وى ميگويد که در قريه شان طالبان زياد شده و هنوز هم مردم در بيم و هراس بسر ميبرند.
وى مى آفزايد: (( جنگ همه خانواده مرا گرفته است به همين علت از جنگ منفور استم.))
اين خانم از تمام کانديداهاى رياست جمهورى تنها حامد کرزى را مى شناسد.
وى در پاسخ به اين پرسش که چرا خانم ها از طالبان ميترسند گفت : (( آيا تو گزارشگر ميتوانى ده کيلومتر از شهر دور بروى، وضعيت براى همه  خوب نيست، تنها مارا در مسايل دخيل نسازيد.))
راننده: والى و ولسوال ها به انتخاب مردم تعيين شوند
دين محمد باشندۀ ولسوالى چوره که راننده يک موتر است ميگويد که سبب بدنامى دولت موجوده واليان و ولسوالان استند که بدون صلاح و مشوره مردم مقرر شده آند.
وى ميگويد اگر واليان و ولسوالان به مشورۀ مردم مقرر گردند، مردم حکومت را از خود ميدانند و همرايش همکارى مينمايد.
وى کيفيت کارهاى انجام شده را پايين ميخواند و ميگويد که واليان، ولسوالان و قوماندانان امنيه از قراردادى ها رشوت ميگيرند و کيفيت کار پايين مى آيد.
حاجى محمدولى: رييس جمهور به اراء مردم تعيين ميگردد
حاجى محمدولى باشندۀ ولسوالى دهراوت به اين باور است که انتخابات انجام ميگردد، يک يک راى مردم شمار و رييس جمهور به اراء مردم انتخاب ميشود.
 وى ميگويد که در پنج سال گذشته در زندگى شان بهبود نيامده، اما در انتخابات شرکت ميکند.
وى مى  آفزايد، ازينکه کارها درست انجام نمى شوند واليان و ولسوالان فاسد استند.
 حاجى ولى از رييس جمهور آينده برعلاوه تامين امنيت ميخواهد که مکاتب، شفاخانه ها و آب پاک براى شان آماده سازند.
يک خانم : رفيقۀ خودرا به شوراى ولايتى کامياب مينمايم
بوبو باشندۀ قريه طوري ترينکوت که ٣٥ سال دارد ميگويد که امنيت اشد ضرورت مردم است .
اين خانم ميگويد، ازينکه در رياست زنان آموزش خياطى ديده اند و ماشين خياطى و ساير وسايل خياطى را از آن رياست بدست آورده از طالبان در هراس است .
وى ميگويد که از طرف طالبان تهديد شده که وظيفه اش را رها سازد در غير آن کشته خواهد شد.
وى مى آفزايد که سرپرست خانه است در غير آن راه ديگر انفاق را ندارد.
بوبو ميگويد: (( هر لحظه احساس ميکنم که حالا به مرميم ميزند و حالا ميکشم .))
وى ميگويد که در انتخابات سهم ميگيرد و در انتخابات شوراى ولايتى بخاطر شرکت مى کند تا که رفيقه اش را کامياب سازد و کار را براى شان انجام دهد.
کشاورز: شريعت عملى شود
محمدقصر باشندۀ شهر ترينکوت که ٥٠ سال دارد ميگويد، تاکه شريعت عملى نشود، هيچ حکومت به کاميابى دست نمى يابد.
وى ميگويد که از رييس جمهور آينده توقع اش اينست که به هر مجرم جزاى شرعى ر اتطبيق نمايد.
وى بگونۀ مثال مى افزايد که بايد دست دزد در محضر عام قطع گردد تا براى ديگران عبرت شود و از دزدى حذر کنند.
محمدقصر به اين باور است که راى در انتخاب رييس جمهور نقش دارد و بايد در انتخابات شرکت ورزد.
وى ميگويد که در پنج سال گذشته تنها بر يک پل کار آغاز شده ، قرار بود که در يک سال تکميل شود، اما سه سال سپرى شده و هنوز هم کار به اتمام نرسيده است.
يک کارمند دولتى: آب مهار شود
جانان باشندۀ ولسوالى ارزگان خاص ميگويد که بعد از امحاى فساد ادارى خواست دوم آن مهار نمودن آب و استفاده از آب است.
وى ميگويدکه باوجوديکه آب ها از دريا ها و رودهاى ما سرازير استند، اما هيچ استفادۀ از آن صورت نميگيرد.
وى مى آفزايد:(( توسط اين آب در قريه ما يک چرخ هم به حرکت نه آمده .))
جانان ميگويد که حکومت بايد بر فراز اين آبها بندهاى برق و سيستم آبيارى را اعمار نمايد، تا که زمين و باغها با آن آبيارى و برق تهيه شود.
جانان ميگويد که در انتخابات بخاطر راى نميدهد که راى آن تاثيرگزار نيست و رييس جمهور را خارجى ها تعيين مينمايد و در شوراى ولايتى به کانديد راى ميدهد که وى را مى شناسد.
يک جوان : در اداره دولتى توازن قومى مدنظر گرفته شود
خيبر څپاند که متعلم صنف دوازدۀ مکتب و باشندۀ ولسوالى چنارتو مى باشد ميگويدکه
از طرف حکومت به ارزگان هيچ توجه نشده، حتى يک پارک براى تفريح در تمام ولايت وجود ندارد.
اين جوان از رييس جمهور آينده برعلاوه توجه به ارزگان ميخواهد که در ادارت دولتى به تمام اقوام شرکت داده شود.
وى ميگويد که در پنج سال گذشته در قريۀ شان دو پلچک و چند بمبۀ آب اعمار گرديده است
مدرسه و مکاتب اعمار گردد:
انعام الله باشندۀ ولسوالى چهارچينو خواستش از رييس جمهور آينده اينست که در راستاى توسيعه معارف تلاش کند و مدارس و مکاتب را اعمارنمايد.
وى ميگويد به علت کمبود مکاتب در ولسوالى شان سويه سواد پايين است.
انعام الله ميگويد که ميزان اشخاص معتاد در ولسوالى شان بلند رفته و از حکومت ميخواهد که يک شفاخانه معالجوى معتادين را براى شان اعمار نمايد.
وى به ارتباط اهميت راى گفت : ((  رييس جمهور بر اراء مردم انتخاب ميشود، من با اشخاصيکه ميگويد توسط آمريکا تعييين ميشود موافق نيستم.))
ژورنالست : رييس جمهور را امريکا انتخاب ميکند
نعمت الله فريادى گزارشگر راديو ملى ميگويد که در قريه شان  مشکل اساسى ناامنى و تلاشى هاى خودسرانۀ نيروهاى خارجى است.
فريادى ميگويد که زندگيش به علل بهبود يافته که کار ميکند و سابق تنها پدر نان آور خانواده اش بود.
وى ميگويد درانتخابات بخاطر شرکت نمى کند که به باور وى رييس جمهور از طرف آمريکا تعيين ميشود.
وى در پاسخ به اين پرسش که درصورت روبرو شدن با رييس جمهور يگانه خواستش از وى چه خواهد بود گفت که از او ميخواهد که استعفا دهد، زيرا که ملت تقاضاها دارد و وى در موجوديت نيروهاى خارجى اين تقاضاها را برآورده نمى تواند.
وى ميگويد که در پنج سال حکومت برحال ٨ متر ديوال استنادى و سه پلچک در قريه شان اعمار گرديده است.
مامور دولت : رييس جمهور را خارجى ها تعيين نمى کند
شيرمحمد اقبال باشندۀ قريه گرماب ترينکوت که کارمند رياست مخابرات و تکنالوژي معلوماتى است ميگويد که عدم امنيت و بازسازى مشکلات عمده شان هستند.
وى ميگويد که  در صورت روبرو شدن با رييس جمهور وى را خواهد گفت که به ملت آن وعده را دهيد که توان برآوردن آنرا داريد.     
اقبال ميگويد، اينرا نمى پذيرد که رييس جمهور را امريکايى ها تعيين ميکند، اگر چنين مى بود کانديداها برکمپاين هاى خود مصارف گزاف نمى کردند. از تپ و تلاش هاى مبارزاتى کانديداها معلوم ميشود که رييس جمهور را مردم انتخاب ميکند نه آمريکا.