رييس جمهور با اکثريت آراء مردم تعين ميشود، سرنوشت مردم با اراء  خود شان ارتباط دارد.
انتخابات مستلزم احتياط  لازم است ، در غير آن، شک و ترديد در پروسه انتخابات سبب بروز بى اعتمادى و بحران امنيتى در کشور خواهد شد.
اگر از مثالهاى زياد بگذريم و به حالات آخر ايران نظر افگنيم ديده ميشود که ناآرامى هاى آخر در ايران از شک و ترديد و  نتايج  انتخابات بروز نموده است.
وقتيکه به تاريخ ٢٣ جوزا صادق محصولى وزير داخله ايران نتايج انتخابات را اعلان کردند و احمدى نژاد رئيس جمهور اسبق ايران را برنده خواند؛ سه رقيب انتخاباتى او (ميرحسين موسوى، محسن رضايى و مهدى کروبى) نتايج را زير انتقاد قرار دا دند.
از آن تاريخ تا اکنون  در ايران تنش ها ادامه دارند و اين تنشها تا حال جان چندين نفر را گرفته و شمارى را مجروح  ساخته و شمارى هم  در اين ميان  بازداشت شده اند.
مردم وقت به انتخابات  باور ميکنند که از روند آن  خود شان نطارت کنند و به چشمان خود ببينند.
براى جلوگيرى از بروز تنش ها در کشور نيازست که روند انتخابات شفافتر باشد.
اکنون  با سپرى شدن هر روز ما به تاريخ برگزارى انتخابات نزديک ميشويم.
قرار است اين انتخابات به تاريخ  ٢٩ ماه اسد برگزار گردد، که گام بسوى دموکراسى در کشور پنداشته ميشود.
انتخابات آزاد و شفاف لازمۀ دموکراسى در کشور اند، زيرا ازين طريق   مردم ميتواند نمايندگان واقعى و صادق را به رهبرى کشور انتخاب نمايند.
پرسش اينست که انتخابات آزاد و شفاف  کدام اند؟
براى انجام انتخابات آزاد، کدام قانون فراگير جهانى وجود ندارد؛ آن نهادهايکه از انتخابات نظارت ميکنند مگر به ارزيابى آن يک سلسله معيارها را مشخص ساخته آند.
اين اصول و معيار ها مبتنى بر اعلاميه حقوق بشر ميباشد، که دولت افغانستان نيز آنرا دستخط نموده است .
اصول  و معيار ها متذکره قرار ذيل است:
 -همه زنان و مردانيکه سن قانونى را پوره نموده، زمينه ى راى دادن براى شان مساعد شود و در اين باره خود شان تصميم ميگيرند.
-مسوولين انتخابات جدول هاى راى دهى را وقتاً فوقتاً تجديد ميکنند.
 -تمام آراء وزن برابر دارند.
-همه مردم نمايندۀ يکسان آراء خود اند، که اين نمايندگى بر اساس تعداد اشخاص است نه بر اساس منطقه.
-راى دهندگان اوراق راى دهى را صرف خود شان  مى بينند و تصميم مستقلانه ميگيرند.
-راى دهندگان در وقت راى دهى و نام نويسى از هر گونه تهديد و خطر مصئون مى باشند.
-تلاش براى دستيابى به يک کانديد مساعد و دلخواه، از حقوق راى دهندگانند، در صورتيکه اضافه از يک کانديد در انتخابات رقابت نکنند؛ انتخابات آزاد پنداشته نميشود.
-راى دهندگان از طريق يک نهاد خبرى بيطرف و آزاد از انتخابات اطلاع بدست مياورند.
 -حکومت در ارتباط با اشتراک احزاب در انتخابات قوانين را تصويب مينمايد.
-قوانين و اصول انتخابات بايد به کثرت چاپ و پخش گردند، تا همه مردم از آن خبر شوند.
-اشخاص آزاد و بيطرف از تطبيق قوانين انتخابات نظارت ميکنند.
 -کانديدان آزاد اند که با مردم صحبت داشته و حق دارند که در اثناى کمپاين و يا بعد از آن ، مصئون باشند و از کانديدا و پست  خود با تهديد روبرو نشوند.
-کانديداه مردم را به جنگ و آشوب فرا نميخوانند.
-نظارت کنندگان  داخلى و بين المللى از انتخابات نظارت ميکنند.
-حکومت به شمارش آراء راهکرد بيطرف  و مستقل را ميسازد.
-حکومت  برنده انتخابات را در انتقال صلاحيت کمک ميکند.
-اين اصول براى اين ترتيب شده که مردم به روند و نتايج  انتخابات اعتماد کنند.
-درصورتيکه انتخابات آزاد و بيطرف باشند؛ مسوولين انتخاب شده به کمک مردم   صلا حيت هاى خودرا بکار ميگيرند.
-به اين ارتباط سهم ناظران دا خلى و بين المللى باارزش است.
-ناظران قدم به قدم از انتخابات نظارت ميکنند و موارد عدول  را تشخيص مينمايند.
هر کشوريکه خواستار دموکراسى واقعى باشد بايد اصول و معيار هاى متذکره را  مدنظر بگيرند.