به اساس ماده ۱۵۶ قانون اساسی؛ کميسيون مستقل انتخابات، صلاحيت و مسئوليت اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و همچنان مراجعه به آرای عموم مردم در کشور را عهده دار مى باشد؛ به همین منظور برای اولین بار در افغانستان، کميسيون مستقل انتخابات (IEC)  براساس فرمان شماره ۲۱ رئيس جمهور، به تاريخ  يازدهم ثور سال ۱۳۸۳ تشکيل شده است.

کميسيون فعلی مستقل انتخابات، بر اساس قانون جدید انتخابات که طی فرمان تقنینی شماره (۱۰۵) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۱ میزان ۱۳۹۵ توشیح و نافذ گردیده است، ایجاد گرديد و در تشکيل رهبرى خود ۷ عضو به شمول يک رئيس، معاون عملیاتی، معاون اداری و مالی و منشی و سخنگوی دارد و دو عضو آن خانم هستند.

دارالانشای کميسيون انتخابات :
دارالانشای کميسيون مستقل انتخابات، بخش اجرائيوی کميسيون ميباشد. که مسئوليت تطبيق و اجرای عمليات انتخابات را مطابق چهارچوب تعيين شده؛ توسط کميسيون مستقل انتخابات به دوش دارد و به نزد کمیسیون مسئول می باشد. دارالانشاء توسط رئيس آن، که  کمیسیون با توافق اکثریت آراء از میان اشخاص واجد شرايط، سه تن را غرض احراز پست ریاست دارالانشاء به رئيس جمهور معرفی و رئيس جمهور، ازميان آنان یک تن را به حیث رئيس تعيين می نماید.

کارمندان مسلکی انتخابات، در دارالانشای کميسيون، فيصله ها، دستورالعمل ها و طرزالعمل های اتخاذ شده ازجانب کميسيون را تطبيق مينمايند که برعلاوۀ کابل، دارای دفاتر ساحوی و دايمی در ولايات افغانستان نيز است.

اداره دارالانشاء متشکل از رئيس دارالانشاء و دو معاون(معاونت اداری ومعاونت عملياتی) که مسئوليت اداره روزمره امور وايجاد هماهنگی ميان رياست های مختلف راعهده دار ميباشند؛ تشکيل گرديده است. با درنظرداشت پيچيده گی امورانتخابات، ايجاد ساختار و تشکيل در سطح ولايات، ضروری پنداشته می شود تا دارالانشای کميسيون مستقل انتخابات، تمام فعاليت های مربوط به انتخابات را در دفتر مرکزی آن درکابل و ۳۴ دفتر ولايتی انتخابات درسطح ولايات، رهبری نمايد.

آمرين دفاتر ولايتی انتخابات؛ مسئوليت اداره ورهبری امور انتخاباتی را درسطح ولايات مربوطۀ شان برعهده دارند. آمرين دفاتر ولايتی انتخابات؛ امور محوله انتخاباتی را طبق هدايات دفتر مرکزی انتخابات به پيش می برند.

کمیته رسانه ها:
کميسيون مستقل انتخابات؛ يک کميته رسانه ای انتخاباتی سه عضوی را  یک ماه قبل از آغاز ثبت نام کاندیدان ايجاد می کند؛ تا گزارش دهی عادلانۀ رسانه ها را در دوران کمپاين انتخاباتی نظارت نمايد. بصورت ويژه کمیته رسانه های انتخاباتی، پوشش مبارزات انتخاباتی را از طريق رسانه های گروهی نظارت مينمايد؛ به شکاياتى که در مورد نقض اصول گزارشدهی منصفانه و پوشش مبارزات سياسی، و ساير تخطی ها از دستورالعمل رسانه های گروهی باشد؛ رسيدگی مينمايد.

در دوران روند انتخابات، از رسانه ها تقاضا ميگردد تا با کمیته رسانه های انتخاباتی همکاری نموده، به  اتباع افغانستان بفهمانند که چرا رای دادن آنها مهم است، منشور و اجندای کانديدان، مسايل اساسی کمپاين، و اينکه اتباع افغانستان چطور ميتوانند در انتخابات سهم گيرند را تحت پوشش خود قرار دهند.
هر يک از رای دهندگان ثبت نام شده، حزب سياسی، کانديد و يا نمايندۀ آنها ميتوانند در صورت نقض دستورالعمل رسانه ها؛ شکايات خود را درج نمايند. کميسيون رسانه های انتخاباتی تمام شکايات را بررسی نموده و در صورت لزوم ديد، آنها را به کميسيون تخلفات رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ راجع می نمايد.
در ختم کار (۳۰ روز بعد از اعلان نتايج نهائی انتخابات)، کميته رسانه های انتخاباتی، گزارش کاری اش را به کميسيون مستقل انتخابات ارائه مينمايد.

ناظران داخلی و بين المللی:
انتخابات در افغانستان، بطور گسترده  از جانب نمايندگان داخلی و بين المللی نيز نظارت می شود. احزاب سياسی، نامزدهای انتخابات، جامعه مدنی، سازمان ملل متحد و رسانه ها، اجازه دارند که بر چگونگی برگزاری انتخابات نظارت داشته باشند. نمايندگان اين نهادها می توانند در مراکز رای دهی و در شمارش آرا حضور داشته باشند.

 

ادرس ویب سایت: http://www.iec.org.af/fa/
ادرس صفحه فیسبوک: https://www.facebook.com/IECAfghanistanOfficial