Data Gathered Date: 

Sunday, March 31, 2013 - 15:30

 
شمارى از مر دم بادغيس ميگويند که در حکومت فعلى در مناطق شان کارهاى زيادى صورت گرفته؛ اما آنها از فقر و بيکارى رنج ميبرند ، اين مردم در انتخابات سهم ميگيرند و از رئيس جمهور آينده خواهان رفع اين مشکلات استند .
بادغيس که داراى  پنج  ولسوالى است ، شوراى ولايتى آن ٩ کرسى دارد که از جمله ٣ ان براى  زنان ميباشد .
براى احراز کرسى هاى  شوراى ولايتى ٤٧ تن کانديد شده که از جمله ٩ آن خانم مى باشد .
اين ولايت که از شهر کابل، حدود  ٣٤٠  کيلومتر فاصله دارد؛ اکثريت مردم ان  مصروف دهقانى و مالدارى استند .  
 پسته ، زيره ، پشم ،  و پو ست قره قل از جمله عايدات و محصولات مهم اين ولايت است .
گزارش انتخاباتى ذيل به اساس مصاحبه با شش تن که ٣تن آن خانم مى باشد و باشنده گان مرکز و دو ولسوالى هستند ، در هفته اخر ماه اسد، تهيه شده است .
باشنده ولسوالى جوند: مردم موتر را نديده بود  
عبدالرزاق ٣٨ ساله  باشنده ولسوالي جوند (که از مرکز ولايت  ٧٥ کيلو مترفاصله دارد )  پدر سه فرزند است .
وى ميګويد که قبل از حکومت فعلى در ولسوالي جوند راه موتر وجود نداشت و بعضي از مردم در نقاط مختلف موتر را نديده بودند .
وى ميگويد که با تطبيق پروژه هاى همبستگى ملى حالا در هر قريه سرک ، مکتب و در هر چند قريه کلينيک صحي وجود دارد و مهمتر از همه که در مرکز ولسوالى جوند برق ٢٤ ساعته وجود دارد .
وى افزود : (( اين همه تغييرات مثبت است . ))
موصوف ميگويد که قبلا راى داده بود ، در انتخابات آينده نيز راى ميدهد و کانديدان دلخواه خود را انتخاب ميکند .
وى ميگويد که مشکل عمده نبود تخم اصلاح شده براى دهاقين ، کمبود ادويه ، نبود معلم مسلکى و نا امنى است .
اين مردم مى افزايد که از رئيس جمهور آينده خواهان محوه بيکارى و تا مين امنيت است .
شاگرد کورس خياطى: زنان شکنجه ميشوند
آمنه دختر  ٢٨ ساله ، از مرکز ولايت بادغيس است . وى  فعلا در يکى از کورس هاى خياطى مصروف کار است .
وى ميگويد که در زندگى اش به خاطر تغيير مثبت نيامده که حکومت برايش توجه نه کرده است .
اين دختر ميگويد که هنوزهم زنان قربانى خشونت هاى خانوادگى ميشوند و  حتى دست به خود سوزى ميزنند .
وى مى افزايد : ((  زنان هستند که از بيکارى،  فقر شکنجه شديد دست به خود سوزى ميزنند. ))
امنه ، د رانتخابات سهم ميگيرد و ديگر ان را نيز تشويق ميکند .
وى ميگويد که با  باشنده گان مرکز اين ولايت دو سال قبل وعده برق و آب صحى داده شده بود؛ اما تا هنوز اين وعده به شکل درست عملى نشده و به تمام باشنده گان شهر اين سهولت فراهم نگرديده است .
  دهقان : تغييرات رونما شده
فخرالدين٤٦ ساله باشنده مرکز و پدر  ٦ اولاد است که شغل دهقانى دارد .
و ى ميگويد که  اگر چه در زندگى شخصى اش کدام تغييرات مثبت نيامده ؛  اما در سطح ولايت   فعاليت هاي انجام شده  که از جمله فعال شدن  سيستم مخابراتى ،  عرضه خدمات صحى و اعمار مکاتب و کلينيک ها در دور ترين نقاط اين ولايت مىباشد .
به گفتۀ موصوف در اين مدت به دهاقين نيزمهارت هاى مسلکى داده شده ؛تخم اصلاح شده و کود کيمياوى برايش توزيع شده است که اين خدمات هفت سال قبل وجود ند اشت .
وى درانتخابات سهم ميگيرد و ميگويد :  
  (( من کسي را انتخاب خواهم کرد که بتواند اين زمينه تغيير به وجود آمده را از ما نگيرد. ))
 مالدار : جنګلات  پسته از بين رفته است
محمد انور باشنده ولسوالى آبکمرى که  ٥١ سال دارد  و داراى ٤ فرزند  مي باشد؛ شغل مالدارى دارد .
وى گفت که در ولسوالى  اش امنيت تامين شده و مر دم بدون ترس زندگى ميکند .
انور ميگويد که قبلا  ١٥٠٠ جريب زمين بدليل نبود آب کشت نمى شد؛ اما حال به حفر کانال اين زمين سيراب شده و در  حاصلات افزايش عمده  رونما شده است .
اما وى  ميگويد جنگلات پسته اين ولايت خسارات شديد را متحمل شده است .
قرارمعلومات موصوف ٣٠ سال قبل، اين ولايت ٩٠ هزار هکتار جنگلات پسته داشت که به اساس  جنگها و بى توجه يى دولت فعلى به ٤٥ هزار کاهش يافته است .
وى افزود: ((   اين جنگل طبيعى متعلق به همه مردم افغانستان است؛ مخصوصا مردم بادغيس ميباشد که به طور بى رحمانه قطع ميگردد و از رئيس جمهور آينده ، هرکسى که باشد ميخواهم که به  اين سرمايه ملى   توجه جدى نمايد.))
مادر شش اولاد: در زند گى شخصى تغييرات نيامده
گل دسته مادر شش اولاد است و باشنده  قريه فرستان مربوط مرکز مى باشد .
وى ميگويد که در زندگى شخصى خودش و ديگر باشنده گان محل در هفت سال گذشته کدام تغيير مثبت نيامده است که علت آن بى توجه يى دولت است .
وى گفت : 
 ((  هيمن اکنون زنان چه بلکه مردان هم از بيکارى رنج مي برند . ))
وى ميگويد که در اين مدت يگانه تغيير که رونما شده به دليل پايان خشکسالى است ، که حاصلات شان افزايش يافته است .
گل دسته در ا نتخابات سهم ميگيرد و از رئيس جمهور آينده ، خواهان  فراهم نمودن زمينه کار است .
خانم څانه: کارهاى زيادى صورت گرفته است
 حُله مادر ٣  اولاد است که در قريه بانمک مرکز زندګى ميکند .
اين خانم از بيسوادى رنج ميبرد؛ اما ميګويد که در حکومت فعلى  وضعيت  در قريه اش  بهترشده  است .
 به گفته موصوف در دوران اين حکومت مکاتب براى شاگردان اناث و ذکور باز شده ،؛ تعميرات آن باز سازى و در بعضى از قريه جات کلينيک صحى و پروژه هاى عام المنفعه ديگر تطبيق شده .
وى همچنان ايجاد  کورس هاى سواد آموزى ، آموزش گلدوزى و خياطى  براى خانم ها در قريه جات را  از فعاليت هاى حکومت فعلى خواند .
 اين خانم در انتخابات شرکت ميکند و خواهان خدمات بيشتربه زنان است .