Data Gathered Date: 

Sunday, March 31, 2013 - 16:00

 

مردم رنجديده هلمند، از بيچارگی شکايت دارد. بعضی  از آنها برای سهم گيری د ر انتخابات آماده هستند؛ اما تعداد ديگری نسبت نبود امنيت نمی تواند به رای دهی بروند.
اين ولايت که دارنده ١١ ولسوالی رسمی و ٢ ولسوالی غير رسمی ميباشد در٦٥٠ کيلو متریجنوب غرب شهرکابل  موقعيت دارد.
٥ ولسوالی اين ولايت در اختيار طالبان بود ند که ٢ آنها تقريباّ يک ماه قبل در عمليات وسيع آزاد شدند.
شورای ولايتی ١٥ چوکی دارد که چهار آن مربوط زنان ميباشند.
راپور متذکره در هفته سوم ماه جاری  بر اساس مصاحبه های ٩ نفر که باشنده گان ٤ ولسوالی و مرکز هستند (دوتن آنها زن ميباشد) تهيه شده است.
راننده: رای  خود رادر ولسوالی  دگر استعمال ميکنم.
29 ساله شفيع الله که موتروان بس است، باشنده ولسوالی ناد علی ميباشد.
وی ميگويد که در منطقه آنها طالبها اند،؛ ميترسند و مجبور اند  که اگر ممکن بود برای استعمال رای به لشکر گاه ميرود...
وی ميگويد که در منطقه آنها هر  روز جنگها ميباشد، مرا کز رای در آن نيستند و مردم هراس دارند.
شفيع الله می افزايد که در گذشته هم رای را استعمال کرده بود و امسال هم استعمال خواهد کرد،؛ تا رِئيس جمهور و عضو شورای ولايتی را به دل خود انتخاب کنند.
وی اين را هم ميگويد که در حکومت کنونی، بغير از کشتار و جنگها چيز ديگری نديده اند.
موصوف در حالی در انتخابات سهم خواهد گرفت که به گفته خودش طالبان به مردم خبر داده بود که  مردم همه مناطق، در روز اتخابات بيرون از خانه های شان نروند و همه راه هائى را که به مراکز وصل هستند ؛ مسدود خواهند کرد.
شفيع الله از رئيس جمهور آينده ميخواهد تا جنگها و غربت به پايان برسد.
باشنده لشکرگاه: از انتخابات خبر نداريم:
صديق الله باشنده شاه  پوسته ولسوالی نوزاد که ٣٥سال عمر دارد؛ زن مريض خود را برای تداوی به شهر لشکر گاه آورده بود.
وی ميگويد که آنها اصلاّ در فکر انتخابات نيستند.
وی افزود: (( ما چيزى  برای خوردن نداريم، در منطقه مريضهای ما به خاطر نبودن دوا ميمرند، انتخابات را چی کنيم.!))
وی که در اتخابات نخست رای دا ده بود؛ميگويد که مردم نااميد هستند، وقتيکه در بين آنها کدام دعوه بوجود بيايد مسؤولين در مقابل پول فيصله ميکند و مردم از دولت ناراض هستند.
اين مرد که پدر ٩ اولاد است؛ ميگوييد که تنها از طريق  راديو از کمکهای جهانی اگاه ميشوند و  تاثير آن درمنطقه هيچ قابل ديد نيست.
وی  از رئيس جمهور آينده ميخواهد که برای زنده گی و مشکلات آنها توجه کند.
زن بزرگسال: پسران  من از بيچارگی  معتاد شدند:
جميله باشنده اصلی ده آدم خان ولسوالی گرشک که سه سال قبل از ترس جنگها به لشکر گاه آمده،يک زن سالخورده است.
اين زن که به اميد کمک پيش دفتر سره مياشت آمده بود در جواب اين سوال که در انتخابات سهم ميگيرد يا خير؟ گفت:
((ما در چقسم  حالات زنده گی ميکنيم و شما از  انتخابات ميگويد!!!.))
اين مادر سه دختر وسه پسر ميگويد که پسران  وی از بيچارگی و بی روزگاری، معتاد شده اند؛ که يکی از آنها سال گذشته از خوردن هيروین زياد مرد، ديگر آن هم گم شده و ديکی آن  هم چرس و نشه ميکند.
اين  زن می افزايد که نفقه همه اولاد خانواده بدوش وی است.
وی می افزايدکه دولت باوجود اين توانمنديها، امنيت را در گرشک آورده  نتوانست و بيچاره گی را از بين نبرد، پس آنها به کدام اميدواری در انتخابات سهم خواهد گرفت؟!
 حاجی محمد صديق: همه خانواده وی رای خواهند داد:
حاجی محمد صديق که باشنده لشکر گاه است و ٦٠ سال عمر دارد  ميگويد که ٧پسر جوان و تعدای زيادی نواسه ها دارد.
وی می افزايد که برای انتخاب يک رئيس جمهور همه خانواده وی  رای خواهند داد، به گفته وی، پيشرفت کشور ،از طريق يک رئيس جمهور هوشيار ممکن است، و از همن خاطر رای ميدهد.
وی کاستی های حکومت فعلی را می پذيرد اما اضافه مينمايد که اين مربوط مرم است که آينده را درست نمايد و آن کانديدان را به رای خود کامياب کنند که نسبت به ديگران خوبتر اند.
جيمله، اين بار حتماّ رای  خواهم داد
يک زن ٢٧ ساله دگر به نام جميله، که مادر چهار اولاد است و در شهر لشکر گاه زنده گی ميکند، ميگويد، که در انتخابات گذشته کارت گرفته بود؛ اما خواست خانواده وی نبود که به رئيس جمهور رای بدهد.
جميله ميگويد که رای حق وی است و به کانديدی رای ميدهد که، دلسوز و بادانش باشد  و باوجود مردان به زنان هم زمينه کار را مساعد بسازد.
وی دوره کنونی را  پر از فساد اداری و خود پروری خواند و افزود که همه بدبختی ها متولد همين کارها ميباشد.
سيد محمد: برای مردم کار پيدا شود.
سيد محمد باشنده موسی قلعه که در لشکرگاه در مهاجرت  به سر ميبرد، هر روز  برای پيدا نمودن کار، در چوک ايستاده  ميباشد.
اين جوان ٢٦ساله ميگويد که کارت رای دهی دارد و در نتخابات سهم خواهد گرفت.
وی اگر چه رای ميدهد، اما يقين دارد که هر کسی که رئيس جمهور شود؛ اختيار در دست خارجی ها خواهند بود و چيز را که آنها نخواهند شده نمی توانند.
٣٢ساله  غياث الله باشنده دچاه انجير ولسوالی نادعلی است و پدر چهار اولاد ميباشد.
وی ميگويدکه بدون مرکز ولايت، شايد که مردم در مراکز ولسوالی ها هم رای داده نتوانند.
وی می افزايد که طالبان در هر ولسوالی زنده گی ميکنند، آنها مردم را در روز انتخابات تعقيب خواهند کرد و بعداّ به مرگ تهديد خواهد نمود.
غياث الله اضافه ميکند که وی و تعدای زيادی مردم کارت های رای دهی را گرفته اند.
به گفته وی اگر درين عمليات، بعضی از مناطق بدست آورده شده،؛ اما بعضی مناطق ديگر را از دست داده ويا هم در آن مينها را  زير خاک نموده  و از کنترول دولت خارج شده است.
قلم يار: رای حق ما است
حبيب الله قلم يار که باشنده ولسوالی گرشک است و ١٨ سال عمر دارد، ميگويد به خاطری در انتخابات آينده اشتراک خواهد کرد که حق دارد آينده خود را خودشان تعيين نمايد.
وی گفت که اين مربوط ما ميباشد که چه قسم مردم را برای شورای ولايتی و رياست جمهوری انتخاب نمائيم، تا که حقيقتاّ برای خواسته های مردم جوابگو باشند.
وی گفت که يک سلسله  مشکلات در مناطق  موجود است؛  اما باز هم امنيت در ولسوالى گرشک نسبتاّ خوب است.
کارمند صحى:  رای دادن مهم است
اسد الله باوری٢٤  ساله باشنده لشکر گاه که يک کارمند صحی اند ميگويد که رای حق ملت است و بايد استعمال نمايد.
وی می افزايد، اگر کسی ميخواهد که  جنجالهای جاری در کشور به پايان برسد، به رای خود يک کانديدمردم دوست را کامياب نمايد.
وی هم از ناامنی ها شکايت دارد و ميگويد که خواست اول وی  استحکام صلح است و در قدم دوم ،زمينه سازی کار برای جواناناست.