Data Gathered Date: 

Tuesday, March 19, 2013 - 15:45

اگر چه باشنده گان مرکز و ولسوالى هاى اين ولايت ،از رئيس جمهور آينده خواسته هاى مختلف دارند؛ اما تحکيم امنيت ، از بين بردن بيکارى و فساد ادارى خواسته هاى است که از اکثر مردم شنيده ميشود .
 اين ولايت سرحدى ٢٢ ولسوالى دارد ، در شرق کشور در مرز مشترک با پاکستان واقع است ، در شوراى ولايتى ١٩ و در ولسى جرگه ١٣ کرسى دارد .
در اين راپور  که در مورد يگانه خواست از رئيس جمهور مؤفق تهيه گرديده است ، از ده تن از باشنده گان  شهر جلال آباد ( مرکز اين ولايت ) و ٥ ولسوالى در هفته اخير سوال گرديده است .
دکاندار : ناامنى منبع تمام بدبختيها است
امان الله که در چهارراهى مخابرات شهر جلال آباد دکان دارد به آژانس خبرى پژواک  گفت که اگر موقع تقاضا از رئيس جمهور برايش ميسر گردد؛ از وى در مورد تحکيم امنيت تقاضا خواهد نمود .
وى به اين باور است که تمام بدبدختيهاى مردم به علت ناامنى است و اگر امنيت تحکيم گردد؛ اين بدبختى به پايان خواهد رسيد .
سپوژمى : بدون امنيت هيچ کار صورت گرفته نميتواند
سپوژمى نورى ، که باشنده شهر جلال آباد است ميگويد که يگانه خواست وى تحکيم امنيت است .
وى علاوه نمود : (( اگر امنيت نباشد ؛ هيچ کارى صورت گرفته نميتواند . ))
سپوژمى باور دارد که انتخابات برگزار خواهد شد ،؛ اما علاوه ميکند که رئيس جمهور به اساس آراى افغانها نه ، بلکه توسط خارجيها تعين خواهد شد .
محصل : کار به اهل کار سپرده شود
 اگر چه اکثر نظامها شعار سپردن کار به اهل کار را ميدهند ؛ اما اين شعار تا حال جنبه عملى را به خود نگرفته است .
بختيار ساحل محصل سال سوم پوهنځى زراعت پوهنتون ننگرهار و باشنده ولسوالى کږه ، مشکلات موجود نظام را به همين علت ميداند .
وى ميگويد که يگانه خواست وى اين است که کار به اهل آن سپرده شود و اگر اين کار انجام گردد؛ نظام بهتر خواهد شد و زمانى که نظام خوب شود، زنده گى مردم خود به خود بهتر ميگردد.
خانم دهاتى : بى نظمى را افراد نااهل به ميان آورده است
  جميله يکتن از باشنده گان ولسوالى بهسود که مادر سه طفل است ، نيز روى سپردن کار به اهل آن تاکيد ميکند .
وى ميگويد : (( اگر با رئيس جمهور مقابل شوم ؛ تقاضاى سپردن کار به اهل آنرا خواهم نمود . چرا که علت تمام خرابى اين است که کار به اهل آن سپرده نشده است .
ژورناليست و نويسنده : فساد ادارى مادر تمام بى نظمى ها است
محمد آصف شينوارى نويسنده و ژورناليست باشنده ولسوالى هسکه مينه عامل تمام بدبختيها را در فساد ادارى ميبيند .
وى ميگويد که يگانه خواست وى پايان بخشيدن به فساد ادارى است ؛ وى علاوه نمود : (( فساد ادارى سرچشمه تمام بى نظمى در کشور است . زمانى که فساد از بين برود ، امنيت تامين ميگردد، قانون عملى شده ميتواند ، کار پيشرفت ميکند و اگر فساد موجود باشد ، هيچ کارى صورت گرفته نميتواند . ))
وى بالاى  برگزارى انتخابات باور دارد؛ اما بر شفافيت آن اطمينان ندارد .
 کارگر : بيکارى پايان داده شود
کشور درنتيجه سه دهه جنگ تخريب گرديده است ؛ اگر چه اين کشور نيروى کافى بشرى دارد و به اين نيرو اشد ضرورت است ، اما باوجود آنهم تعداد زياد جوانان از بيکارى شکايت ميکنند .
ميرويس ٣٠ ساله يکتن از باشنده گان ولسوالى سرخرود ، که در شهر جلال آباد از لارى ها سمنت پائين ميکند ، ميگويد که براى دريافت کار سرگردان است .
نامبرده ميگويد که يگانه خواست وى از رئيس جمهور مؤفق اين است که براى مردم زمينه کار را مساعد بسازد .
ميرويس علاوه نمود : (( در خانه نان ميخواهند و من بيکار هستم ، پس پول را از کجا کنم و اگر بيکارى ختم گردد، زنده گى ما بهتر خواهد شد . ))
موصوف ميگويد که حکومت تا حال براى بيکارى توجه نکرده است ؛ تمام جوانان بيکار ميگردند و به خارج روان هستند ... که يکتعداد آ نها در راه کشته و يکتعداد آنها لادرک ميشوند .
کارگر : مردم گرسنه اند
 واحدالله ٢٥ ساله باشنده ولسوالى چپرهار  که در يک تعمير تحت کار  در همين شهر کار ميکند ، نيز بالاى فراهم نمودن زمينه کار به مردم تاکيد ميکند .
نامبرده ميگويد : (( اگر با رئيس جمهور مقابل شوم ؛ اولين خواست من از وى فراهم نمودن زمينه کار به مردم خواهد بود ؛ اگر مردم نان داشته باشد ؛ همه چيز خود به خود بهتر ميگرد ، اگر گرسنه باشند دست به جنگ ، سرقت وغيره ميزنند . ))
اين هردو کارگر ذهنيت دارندکه رئيس جمهور آينده را امريکا تعين ميکند ، نه مردم اين جا .
 استاد پوهنتون : اتحاد ملى از همه مهمتر است
 لعل پاچا آزمون استاد پوهنځى زبان و ادبيات پوهنتون ننگرهار باشنده ولسوالى هسکه مينه روى اتحاد ملى بيشتر تاکيد ميکند . 
نامبرده ميگويد که يگانه خواست وى ،از رئيس جمهور آينده آن است ،تا براى تحکيم اتحاد ملى کار نمايد .
وى علاوه نمود : (( با اتحاد ملى صلح ، بازسازى و امنيت به ميان ميايد . ))
آزمون باور دارد که انتخابات برگزار خواهد شد ؛ اما بالاى شفافيت آن اطمينان ندارد . 
مامور حکومتى : تفنگسالاران مردم را نخواهند گذاشت تا به شخص مورد نظر راى بدهند
شيلا بابرى ريئيس امور زنان ولايت ننگرهار ، که به گفته وى در زنده گى اش نسبت به پنجسال گذشته کدام تغير رونما نشده است ؛ قبلاً نيز مامور بود و حالا هم .
وى ميگويد که کانديدان زياد هستند ، وعده هاى زياد ميدهند و مردم از آن خسته شده اند .
به گفته موصوف ، تمام کانديدان وعده ميدهند ؛ اما هيچ کس عمل نخواهد کرد .
اين مامور ، که از جمله ٤١ کانديد پنج تن آ نها را ميشناسد  ميگويد که کانديد مورد نظر وى شخصى است که تحصيلات عالى داشته باشد ،؛ دستهايش به خون مردم آلوده نباشد ، جنگ دوست نباشد ، وطن پرست و فعال باشد .
به گفتۀ موصوف ، مشکل اول خراب بودن سرکها و مشکل دوم بيکارى است .
وى در انتخابات اشتراک ميکند ؛ اما بر شفافيت آن اطمينان ندارد .
بابرى علاوه نمود : (( حالا نيز همان تفنگسالاران در قدرت اند و نميگذارند تا مردم به نامزد مورد نظر خود راى بدهند . ))
يک خانم وظيفه دار : کانديدان در فکر ملت نيستند
تورپيکى شينوارى باشنده ولسوالى هسکه مينه ، که در يک مؤسسه کار ميکند ميگويد که زنده گى وى نسبت به پنجسال گذشته بهتر شده است ، خود و شوهرش وظيفه دارد و اطفالشان به مکتب ميروند .
نامبرده ميگويد که زنده گى آنها پنج سال قبل بسيار خراب بود؛ اما حالا بهتر شده است .
وى از جمله سه و نيم درجن نامزدان رياست جمهورى صرف چهار تن را ميشناسد .
شينوارى در مورد نامزدان گفت : (( يکى آنهاهم در فکر ملت نيستند و به خاطر خدمت به ملت ايستاد نشده است ؛ بلکه به زور دالر و از طرف ديگران ايستاد شده اند . )) 
نامبرده ميگويد که اولين مشکل منطقه آنها نبود برق و مشکل دوم نبود سرپناه است .
اين خانم به راى دادن در انتخابات آينده تمايل ندارد و ميگويد : (( کانديدان تنها وعده ميدهند ؛ اما عملى نميکنند ، پس به جا است تا فردا از راى خود پشيمان نباشم ، پس هيچ راى نميدهم . ))