١-راديو ملى ارزگان :
راديو ملى ارزگان فعاليت خود را درسال ١٣٨٠ ه ش آغاز کرد ، نشرات ١٤ ساعته دارد ، براى مدت يک و نيم ساعت ، نشرات مرکز و نيم ساعت نشرات تلويزيون آشنا را به شکل صوتى پخش مى نمايد .اين راديو دو سال قبل از اثر يک حمله انتحارى از نشرات باز ماند؛ اما فعاليت خود را بعد از بازسازى آغاز کرد .
 ٢- رادیو ارزگان غږ :
ارزگان غږ يکى از راديو هاى فعال ارزگان است که درسال ٢٠٠٨ ميلادى به هزينه مالى آيساف از سوى صادق افغان تاسيس شد ، ده کارمند و ٢٤ ساعت نشرات دارد .
شماره  تماس : ۰۷۹۸۰۰۸۷۸۸
ايميل : voiceofuruzgan@hotmail.com
 ٣-راديو پيوستون غږ:
اين راديو يکى از راديوهاى فعال ارزگان است که ١٤ ساعت نشرات دارد و مطيع الله ، صاحب آمتياز آن ميباشد ، اکنون ١١ تن کارمند دارد و امور مالى آن نيز از سوى صاحب امتياز تمويل مى گردد.
شماره هاى تماس : ۰۷۰۳۰۰۳۰۰۷ ـ ۰۷۰۷۱۱۶۶۶۸
ايميل : ayil.co2010@yahoo.com