١-راديو رابعه بلخ :
 
راديو رابعه بلخ درسال ٢٠٠٣ ميلادى توسط مبينه ساعى خيرانديش تاسيس شد. درجريان ٢٤ ساعت ١٨ ساعت نشرات دارد که تا حدود ٨٠ کيلومتر ساحه تحت پوشش خود آورده است.يگانه راديوى اين ولاست که امور آن توسط زنان پيش برده ميشود،٢٣ تن کارمند دارد و امور مالى آن توسط دفاتر و شرکت هاى تجارتى تمويل ميگردد.
 
شماره هاى تماس : ۰۷۰۰۶۵۶۴۶۴ ـ ۰۷۰۰۵۱۳۵۷۶
ايميل : mb_khairandesht@yahoo.com
 
 ٢-راديو تلويزيون آرزو :
راديو تلويزيون آرزو از رسانه هاى فعال اين ولايت ميباشد که درسال ١٣٨٥ توسط کمال الدين نبى زاده تاسيس شد .اين تلويزيون باداشتن نشرات ٢٤ساعته و ١٠٦ کارمند که ٢٠ تن آن دختر است، علاوه بر ولايت بلخ در ولايات کابل، هرات ، فارياب ، کندوز و بغلان نيز از آنتن عادى قابل ديدن است و با پول اعلانات تجارتى تمويل ميگردد.
شماره هاى تماس : ۰۷۰۰۵۰۵۱۲۱ ـ ۰۷۹۹۲۳۴۲۷۰
ايميل : najibpaikan@arzu.tv
  ٣-راديوتلويزيون ستاره سحر :
اين راديو تلويزيون از سوى شفيع الله عزيزى و دلاور شاه حيدرى تاسيس شده و با داشتن نشرات ٢٤ ساعته علاوه بر بلخ در ولايات جوزجان و سرپل نيز ديده و شنيده ميشود . اين تلويزيون چهار کارمند دارد و امکانات مالى خود را از طريق اعلانات تجارتى را به دست مى آورد ، تاکنون برنامه هاى ويژه ندارد و تنها آهنگ ها و فلم هاى خارجى را به نشر مى سپارد .
 
شماره هاى تامس : ۰۷۹۷۹۹۰۱۴ـ ۰۷۹۹۷۱۹۷۲۳
ايمل : Morningsta_radio@yahoo.com
  ٤-راديو تلويزيون لحظه :
 
تلويزيون لحظه درسال ١٣٩٧ ه ش توسط الحاج محمد ابراهيم غضنر تاسيس شد ؛ اما اکنون تنها بخش راديو آن فعال است که با داشتن تشرات ٢٤ ساعته مرکز و ولسوالى هاى اين ولايت را تحت پوشش خود آورده است  .٢٤ کارمند دارد و تاکنون بخش تلويزيون آن  نشرات خود را آغاز نکرده و تمويل مالى آن بدوش موسس اين راديو تلويزيون است .
شماره هاى تماس : ۰۷۹۹۵۰۵۵۰۵ ـ ۰۷۹۸۳۴۱۰۴۰
 
ايمل: fahim_lahza@yahoo.com
  ٥-راديو تلويزيون مهر :
تلويزيون مهر در سال ١٣٨٩ ه ش از سوى غلام عباس ابراهيم زاده تاسيس شد  و با داشتن نشرات ٢٤تنها در ولايت بلخ قابل ديدار است . به شمول دختران ٦٥تن کارمند دارد.
شماره هاى تماس : ۰۷۹۵۶۰۰۶۰ـ ۰۷۹۹۵۷۴۹۹۸
ايميل : R.r.r.nazari@yahoo.com
  ٦-تلويزيون مهربان
 
تلويزيون مهربان نشرات خود از دوسال گذشته بدينسو در ولايت بلخ آغاز کرده حاجى محمدنادر صاحب امتياز آن است. بخش تلويزيون آن نشرات آزمايشتى خود درسال ١٣٩٢ ه ش آغاز کرده است.
 
شماره تماس : ۰۷۰۰۴۸۴۷۳۱
ايميل : Basirahmad.samadi@gmail.com
 
 ٧-راديو تلويزيون ميترا :
  راديو تلويزيون ميترا نشرات خود درسال ١٣٩٢ه ش آغاز کرده و صاحب اميتاز آن عطامحمدنور و عبدالجباراريايى  رييس اجراييوى  ميباشد .اين تلويزيون نشرات خود به شکل خوب آغاز نکرده ؛ اما يک تعداد برنامه هاى سپورتى و اجتماعى دارد و توسط صاحب امتياز تمويل ميگيردد .
شماره تماس :  ۰۷۹۰۹۰۷۳۳۳
 ٨-راديو باند :
 
راديو باند درسال ١٣٨٩ ه ش توسط احمد فرهاد تاسيس شد. ٢٠ ساعت نشرات دارد که تنها در ولايت بلخ شنيده ميشود. اين راديو ٢٠ کارمند دارد که ١٢ تن آن زن است و از طريق اعلانات تجارتى تمويل ميشود.
 
شماره هاى تماس: ۰۷۸۶۵۲۸۷۸۷ ­ـ ۰۷۹۹۲۶۹۰۰۹
ايميل ادرس : irtiqa.nawen@gmail.com
٩-تلويزيون کام :
اين تلويزيون در سال ١٣٩١ ه ش تاسيس و برنامه هاى آن ازمايشتى ميباشد.اکنون علاوه با نشر فلم هاى خارجى و آهنگ ها کدام نيم برنامه اجتماعى نيز دارد . صاحب امتياز کام فرهاد بلخى و موسى زى مدير مسوول آن است .
شماره تماس : ۰۷۹۶۶۶۰۰۰۱
 ١٠-راديو تلويزيون ملى بلخ :
راديو تلويزيون ملى بلخ  يک رسانه دولتى است که علاوه بر برنامه ها و اخبار تلويزيون ملى مرکزى کابل نيز ميگيرد و ٣٠ کارمند دارد.
شماره تماس : ۲۰۰۲۰۱۴—۲۰۰۲۲۹۶
 ١١-راديو پامير :
اين راديو درسال ١٣٩١ ه ش توسط قوماندان عمومى پوليس زون ٣٠٣ پامير تاسيس شد .ده کارمند دارد و برخى بيشتر برنامه هاى آن فعاليت هاى نيروهاى امنيتى را تحت پوشش ميگيرد و لعل محمد احمدزى مسوول مدير آن است .
شماره تماس : ۰۷۰۷۰۰۶۹۶۹ 
 ١٢-راديو سبز:
 
رديو سبز درسال ١٣٨٨ ه ش از سوى مبينه ساعى خيرانديش تاسيس شد و اکنون از ساعت شش صبح تا هشت شب در ولايت بلخ نشرات داشت ؛ اما برنامه هاى آن از يک سال گذشته بديسنو متوقف گرديده و توسط اعلاات تجارتى تمويل ميگردد و به شمول هشت دختر ٢٠ کارمند دارد .
 
شماره تماس : ۰۷۸۷۸۸۲۰۷۲ ـ ۰۷۰۰۵۱۳۵۷۶
ايمل : Rasul.sabawoon@yahoo.com
 
 ١٣-راديو ما :
 
راديو ما درسال ١٣٩٠ ه ش توسط شفيق الله شفق تاسيس شده است که از ساعت ٥ صبح تا ١١ شب نشرات دارد، در مرکز و ولسوالى ها شنيده ميشود .٢٥ کارمند دارد و توسط بنيادگذار تمويل ميشود.
 
 شماره تماس : ۰۷۷۱۲۴۱۵۰ ـ ۰۷۹۳۴۱۰۱۰۷
ايميل : shafiqullah.shafiq@gmail.com
 
  ١٤-راديو نوبهار:
راديو نوبهار در سال ٢٠٠٤ ميلادى از سوى داکتر فهيم تاسيس و آغاز به نشرات کرد و از ساعت ٦ صبح تا ١٢ شب ادامه دارد و ساحه پوشش آن تا حدود ٣٠ کيلومتر است و از سوى صاحب امتياز و اعلانات تمويل ميگيردد.
شماره هاى تماس : ۰۷۷۸۸۱۹۲۴۸ ـ ۰۷۰۰۵۰۱۵۲۱
ايميل:  saina_safi123@yahoo.com
 ١٥-راديونسل نوين :
اين راديو که صاحب امتياز آن خسرو احمدى و مسوول مدير آن مرتضى احمدى ميباشد ، درسال ١٣٨٨ ه ش تاسيس شد . برخى بيشتر برنامه هاى آن علاوه بر معلومات خبرى ، اجتماعى و  ادبى است ، همچنان ١٠ تن کارمند دارد .
شماره تماس: ۰۷۰۷۰۳۱۰۸۲
  ١٦-راديو بيان :
اين راديو از سوى نيروهاى آيساف تميول ميشود و علاوه بر ولايت بلخ در ساير ولايت شمال شنيده ميشود و حفيظ مجيدى مسوول مدير آن است .
شماره تماس : ۰۷۹۸۹۹۹۹۴۱
 ١٧-هفته نامه بيدار :
اين هفته نامه دولتى درسال ١٣٠٠ ه ش از سوى رياست اطلاعات و فرهنگ تاسيس شده است .
به شکل هفته وار به تيراژ ٥٠٠ جلد چاپ و علاوه بر ولايت بلخ به يکتعداد ولايات ديگر نيز فرستاده ميشود و ده کارمند دارد .
شماره هاى تماس : ۰۵۰۲۰۰۲۴۷۴ ـ ۰۷۰۰۵۱۱۰۶۲ 
١٨-پانزده روزه يلدوز :
   اين نشريه که درهر پانزده روز چاپ ميشود از سال ١٣٥٧ ه ش بدينسو از سوى وزارت اقوام و قبايل چاپ ميشود؛ اما اخيراً کندى در نشر آن ديده ميشود. نورالله صميم مسوول مدير فعالى اين نشريه ميباشد .
شماره تماس : ۰۷۰۰۵۱۵۱۵۳
 ١٩-فصلنامه بلخ :
فصلنامه بلخ از سال ١٣٦٨ ه ش بدينسو از سوى پوهنتون بلخ در هر سه ماه با تيراژ ٥٠٠ جلد چاپ ميشود و محمدصادق عصيان مسوول مدير آن است .برخى بيشتر مطالب اين نشريه توسط استادان و محصلين پوهنتون بلخ تهيه ميشود .
شماره تماس : ۰۷۹۹۳۴۴۲۳
 ٢٠-ماهنامه پرچم آزادى :
اين رسانه درسال ١٣٨١ به امتياز حوزه انتشارات شمال نشرات داشت که اخيرآً امور چاپ آن با کندى مواجه است . تيراژماهانه آن ٥٠٠ و عبدالغفار ايماق مسوول مدير آن بود .
شماره تماس : ۰۷۹۹۵۷۲۹۶۶
 ٢١-ماهنامه صداى معارف :
اين نشريه ازسال ١٣٨٢ ه ش بدينسو از سوى رياست معارف بلخ چاپ ميشود ؛ اما اکنون با کمى کندى مواجه است .برخى بيشتر مطالب اين مجله توسط کارمندان اين  رياست تهيه ميشود که با بخش معارف ارتباط ميگيرد . اخترمحمد مسوول مدير اين نشريه ميباشد .
شماره تماس : ۰۷۰۰۰۰۲۹۳۵
 ٢٢-نشريه ماهنامه بلخ امروز :
اين نشريه نشرات خود را درسال ١٣٨٧ آغاز کرده و پنج کارمند دارد . اين نشريه مختص  به اعلانات تجارتى تجاران مربوط شهر مزار شريف ميشود .محمدفهيم جميشد مسوول صاحب امتياز و فريده رستم خيل مسوول مدير آن ميباشد .
شماره تماس : ۰۷۷۳۶۴۵۵۷۶
 ٢٣-فصلنامه روشنايى :
اين مجله از ٧ سال گذشته بدينسو در مزار شريف فعاليت دارد که صاحب امتياز آن انجمن چشم پگاه و مرتضى فرهمند مسوول مدير آن ميباشد . محتواى مطالب اين مجله  تا حدى زياد دينى ، سياسى ،  و اخلاقى ميباشد .
شماره تماس : ۰۷۹۹۱۹۵۱۷۵
 ٢٤-هفته نامه يادگار:
هفته نامه يادگار به داشتن مطالب تحليل ها بر موضوعات مهم سياسى  به امتياز و مسوول مديريت عبدالقادر مصباح به شکل هفته وار چاپ ميشود . دفتر مرکزى آن در مجتمع هاشم برات و از سال ١٣٨٦ ه ش بديسنو آغاز به نشرات کرده است .
شماره هاى تماس : ۰۷۰۰۵۱۰۱۹۶ ـ ۰۷۹۹۱۸۸۰۷۱
 ٢٥-ماهنامه عياران بلخ :
ماهنامه عياران بلخ درسال ١٣٨٨ ه ش به امتياز داکتر محمدياسين مقيم و به مسوول مديريت محى الدين رهنورد آغاز به نشرات کرد و تاحدى بيشتر موضوعات فرهنگى و اجتماعى در آن به نشر ميرسد.
شماره تماس : ۰۷۸۶۹۱۸۱۳۳
 ٢٦-ماهنامه سادات :
اين نشريه نشرات خود به امتياز انجمن اجتماعى سادات و مسوول مديريت سيد نقيب الله احرار،  پنج سال قبل در شهر مزار شريف آغاز کرد و دفتر مرکزى آن در مهانسرا مزار غرب روضه موقعيت دارد.
شماره تماس : ۰۷۰۰۵۴۴۴۱۲
 ٢٧-ماهنامه ارتقاى نوين :
ماهنامه ارتقاى نوين نشرات خود درسال ١٣٨٦ ه ش به امتياز و مسوول مديريت عبدالکريم بلخى از شهر مزار شريف آغاز کرد و موضوعات تکنالوجيکى و معلوماتى در آن به نشر ميرسد و دفتر مرکزى آن در مجتمع هاشم برات ميباشد .
شماره تماس : ۰۷۷۲۱۲۲۳۲۸
 ٢٨-ماهنامۀ اميد همزيستى:
 اميد همزيستى يک نشريه مختص براى نابينايان است که درسال ١٣٨٨ ه ش به امتياز و مسوول مديريت سيدمحمديزدان پرست در مزار شريف  آغاز به نشرات کرده است و برخى بيشتر مطالب آن براى تشويق معيوبين ميباشد.
شماره تماس : ۰۷۹۸۱۰۲۱۰۲
 ٢٩-ماهنامه عقاب :
ماهنامه عقاب آزادی از سال 1390 به این‌سو در شهر مزارشریف نشرات دارد و سراج الدین انتظار مدیر مسوول این نشریه است. بیشترین فعالیت‌های نشراتی این نشریه در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. آدرس دفتر: ولایت بلخ شهر مزارشریف جوزجان مارکیت طبقۀ دوم. ماهنامه عقاب آزادی دارنده جواز شماره (307) وزارت اطلاعات و فرهنگ ایمیل آدرس: Seraj-entizar@yahoo.com شماره تماس : ۰۷۹۴۴۴۶۰۰۶
 ٣٠-ماهنامۀ اطلاعات بازاريابى :
مجله اطلاعات بازار اقتصادى از دو سال گذشته بدينسو به امتياز محمدصبور زارغ و مسوول مديريت سيدحسن حبيبى نشرات دارد و براى تبليغات بازار يابى و اقتصادى مختص شده است .
شماره تماس : ۰۷۷۴۶۵۶۷۴۳
 
٣١-هفتۀ نامه نوى خط :
 
اين هفته نامه درسال ١٣٩٠ ه ش از سوى نهضت ملى جوانان تاسيس و به تيراژ ٨٠٠٠ نسخه به شکل هفته وار چاپ و علاوه بر ولايت بلخ په ساير ولايات کشور نيز توزيع مىيگردد و ٥ کارمند  دارد.
 
شماره تماس : ۰۷۹۹۰۷۷۲۶۲۱ ـ ۰۷۰۰۵۰۱۵۲۱
ايميل : khatenaw@yahoo.com
 
 
٣٢-روزنامۀ عصر نو :
 
روزنامه عصر نو درسال ١٣٨١ از سوى سيدحسن صفايى  تاسيس در يک هفته سه بار به تيراژ (١٠٠٠ – ١٥٠٠)  نسخه چاپ و علاوه بر ولايت بلخ در ولايات سرپل و جوزجان نيز توزيع مى گردد ، ١١ کارمند دارد و مصارف آن توسط صاحب امتياز و حق العضويت بر آورده ميشود .
 
شماره هاى تماس : ۰۷۸۷۷۱۰۲۸۲ ـ ۰۷۹۹۳۴۹۷۳۶
ايمل :   hasan.safayee@yahoo.com
 
 
٣٣-هفتۀ نامه  فجر:
 
اين هفته نامه با داشتن ده کارمند  درسال ١٣٨٧ه ش از سوى نهاد فرهنگى شهيد استاد علقادر توانا تاسيس و تيراژ آن ٢٠٠٠ نسخه ميباشد و در ولايات بلخ ، شبرغان ، کابل و باميان نيز خوانندگان دارند و از نهاد توانان تمويل مي گردد.
 
شماره هاى تماس : ۰۷۷۴۴۱۷۰۵۱ ـ ۰۷۸۹۴۶۷۰۶۰
ايميل :  fajr.weekly_87@yahoo.com
 
 
 
 
٣٤-ماه نامۀ پرتو:
 
اين نشريه  در سال ١٣٨٥ ه ش از سوى فرخنده رجبى، مهريه گوهرى و ذکيه خواجه زاده تاسيس شده است و به شکل ماهوار با هزاران تيراژ در بلخ ، کابل و هرات توزيع مى گردد؛ اما نشرات آن از دو سال گذشته بدينسو متوقف گرديده است . ماهنامه پرتو از سوى مسوولين آن تمويل و ١٥ کارمند دارد .
 
شماره تماس :  ۰۷۰۸۵۲۹۰۲۰
ايمل :  partaw_balkh@yahoo.com
 
 
٣٥-جوانان بلخ :
 
ماهنامه جوان بلخ بار نخست درسال ١٣٨٧ ه ش از سوى آمريت جوانان بلخ چاپ شد و علاوه بر ولايت ننگرهار در ساير ولايات شمال نيز توزيع ميگردد .تيراژ آن دو هزار نسخه و از سوى اداره UNICEF تمويل ميگردد و همچنان هفت کارمند دارد .
 
شماره تماس : ۰۷۹۴۶۹۰۲۵۸
ايميل :  akhter.sohail26@yahoo.com
 
 
٣٦-ماهنامۀ ساوه :
 
  ماهنامۀ ساوه درسال ١٣٨٨ ه ش از سوى ويس الدين نظرى ايجاد و به شکل ماهوار از ٣ تا ٥ هزار نسخه چاپ و در ولايات هرات ، کابل و بلخ خواننده دارد .اين نشريه از اعلانات تجارتى تمويل و ٢٠ کارمند دارد .
شماره هاى تماس : ۰۷۸۶۹۱۸۱۳۳ ـ ۰۷۰۰۵۴۰۴۷۰
ايميل :  info@sawahmagazine.com
 
  ٣٧-صداى بانو :
  ماهنامه صداى بانو درسال ١٣٨٩ ه ش از سوى عبدالقدوس باخترى تاسيس و تيراژ آن هزار نسخه ميباشد . امور مالى آن توسط صاحب امتياز تمويل و ٦ کارمند دارد .
 
شماره هاى تماس : ۰۷۷۴۴۰۲۹۹۸ ـ ۰۷۸۶۶۸۱۲۲۲
ايميل : thebanovoice@yahoo.com
 
 ٣٨-نواى جوان :
 
ماهنامه نواى جوان، يک نشريه مختص به جوانان در ولايت بلخ ميباشد که درسال ١٣٨٧ ه ش از سوى سيد مرتضى هاشمى تاسيس و هزران نسخه آن در ولايت بلخ توزيع ميگردد . نواى جوان از سوى صاحب امتياز تمويل و ٦ کارمند دارد .
 
شماره هاى تماس : ۰۷۹۸۵۲۲۰۰۶ ـ ۰۷۰۰۷۰۰۸۲۲
ايميل :   hashimi.murtaza@live.com
 
 
 ٣٩-سواد چراغ زندگى :
 
اين ماهنامه در سال ١٣٨٦ ه ش از سوى مديريت سواد آموزى ولايت بلخ تاسيس و به شکل ماهوار به تيراژ ١٠٠٠ نسخه چاپ ميشود .ده کارمند دارد و موسسه ANAFEAتمويل کننده است .
 
شماره تماس : ۰۷۷۷۵۱۱۲۴۳ ـ ۰۷۰۰۵۱۱۲۴۳
ايميل :  Sabir_basharyar@yahoo.com
 
٤٠ – سيال :
ماهنامه سيال که نشرات خود  را درسال ١٣٨٩ ه ش آغاز کرده از سوى استادان زنانه  ديپارتمنت پشتو تربيه معلم بلخ  به تيراژ ٥٠٠ نسخه چاپ ميشود .صاحب امتياز آن استاد عزيزه جلال آمر ديپارتمنت پشتو و استاد لطيفه مسوول مدير آن است .ده تن  معلم و متعلم اداره تربيه معلم براى اين نشريه کار مى نمايد.
شماره تماس : ۰۷۹۴۴۲۸۰۵۱
٤١-مجله پرخه :
 
مجله دوماه  پرخه نخستين نشريه پشتو زون شمال است که درسال ١٣٨٢ ه ش از سوى جرگه عنعنوى و اصلاحى بلخ چاپ شد .تيراژ آن ١٠٠٠ نسخه و از سوى دبلخ عنعنوى او اصلاحى جرگه تمويل ميشود .
 
شماره تماس : ۰۷۹۹۸۳۳۳۳۸
ايميل : zahsass.2@gmail.com
 
٤٢-مجله دو ماه پسرلى :
 
مجله دو ماهه پسرلى در سال ١٣٨٤ ه ش توسط ذبيح الله احساس ايجاد و درهر دو ماه په تيراژ ٢٠٠٠ جلد به زبان پشتو نشر ميشود .اين مجله علاوه بر ولايت بلخ در شمارى ولايات ديگر نيز فرستاده  ميشود، اکنون ده کارمند دارد و از سوى صاحب امتياز تمويل مى گردد .
 
شماره تماس : ۰۷۹۹۸۳۳۳۳۸
ايميل :  zahsass.2@gmail.com
 
٤٣-نشريه پل :
ماهنامه پل نشرات خود  را درسال ١٣٩١ ه ش در ولسوالى بلخ ولايت بلخ به زبان پشتو آغاز کرد و بلخ ادبى خوځښت صاحب امتياز اين نشريه ميباشد. به شکل ماهوار به تيراژ ١٠٠٠ جلد چاپ و ٦ کارمند دارد .غلام بشيرملکزى مسوول مدير اين مجله ميباشد .
شماره تماس : ۰۷۰۰۵۵۰۵۰۸
٤٤-مجله بلهيکا:
اين مجله درسال ١٣٨٩ ه ش از سوى محمد شراف ايجاد و به شکل ماهوار به تيراژ پنج هزار نسخه چاپ ميشود.  نشريه بلهيکا علاوه بر ولايت بلخ در کابل، هرات و ننگرهار نيز توزيع ، از سوى صاحب امتياز تمويل ميگردد و ١٢کارمند دارد.
شماره هاى تماس : ۰۷۹۸۹۴۹۲۹۱
ايميل : Mukhtar.sharifi@gmail.com