١- تلويزيون ملى خوست:
 
تلويزيون ملى خوست نشرات خود را درسال ١٣٨٦هجرى شمسى آغاز کرده است .نشرات اين تلويزيون درتمامى ولايت خوست ديده ميشود و ١١ برنامه دارد .
اين تلويزيون ٢١ کارمند و ٧هفت ساعت نشرات دارد و بدون از آن نشرات تلويزيون ملى از کابل به نشرميسپارد. روح الله امين آمريت اين تلويزيون را بعهده دارد ، چند سال قبل يک تعمير زيبا نيز براى اين تلويزيون بر سرتپه خواجه متون اعمار شده است .
 
شماره تماس : ٠٧٩٩١٣٦٦٣٦
ايميل ادرس: Khost.tv@gmail.com
 
 
٢- تلويزيون غرغښت
 
اين تلويزيون در ولايت خوست از سوى سخى سرورمياخيل به هزينه شخصى ايجاد شده و نشرات خود را درسال ٢٠١٠ ميلادى آغاز کرده است.  بيست کارمند و ١٣ برنامه مختلف دارد که در طول ٢٤ ساعت فقط ٨ساعت نشرات دارد.
 
 
٢-راديو ملى خوست
 
راديو ملى خوست يک راديو دولتى است که درسال ١٣٦٢ ه ش آغاز به نشرات کرده و در طول ٢٤ ساعت ٧ساعت نشرات و ٢١ کارمند دارد. راديو ملى خوست قبلاً در موج ايف ايم نشرات داشت و اکنون در موج ۸۹،۵ نشرات دارد . اين راديو علاوه بر شهر خوست در شمارى از ولسوالى هاى اين ولايت نيز شنيده ميشود .
 
شماره تماس : ٠٧٩٩١٣٦٦٣٦
ايميل ادرس : Khost.radio@yahoo.com
 
 
٤-راديوسولى پيغام :
 
راديو "سولى پيغام " يک راديو آزاد ومستقل است که با کدام ارگان و نهاد سياسى پيوند ندارد . در ماه جنورى سال ٢٠٠٤ ميلادى از سوى زاهدشاه انگار در شهر خوست ايجاد شد . در موج ايف ايم ٨٨،٨  با داشتن ٤٥ برنامه مختلف سياسى ، فرهنگى ، دينى و اجتماعى درجريان ٢٤ ساعت 
 ١٦ ساعت نشرات دارد.
 
 
 
شماره تماس : ٠٧٠٨١٩٨٤٠٩
ايميل : z_angar@yahoo.com
 
 
٥- راديو ولس غږ :
 
راديو ولس غږ ( صداى مردم ) درسال ١٣٨٧ه ش از سوى امان الله حقمل تاسيس شد و در ٢٤ ساعت روى موج ٩٦،٧، ١٧ ساعت نشرات دارد .اين راديو درتمامى ولايت خوست و در آن سوى خط ديورند دربرخى از مناطق قبايلى شنيده ميشود .٢٥کارمند و درحدود ٧٠ برنامه مختلف سياسى ، اجتماعى و فرهنگى دارد .
شماره تماس : ٠٧٠٠٧٨٧٧٨٨
 
٦-راديو کليد :
راديو کليد درسال ٢٠١٠ ميلادى با مسوول مديريت نقيب الله متونوال در ولايت خوست آغاز به نشرات کرد .فعلاً ١١ کارمند و ٣٩ برنامه دارد .اين راديو از سوى کليد گروپ تمويل ميشود و روى موج ايف ايم ٨٨،٢ ، بيست چهار ساعت نشرات دارد و برنامه هاى آن در سراسر ولايت خوست شنيده ميشود .
شماره تماس: ٠٧٠٠٨٣٢٨٣٣
ايميل ادرس: naqib.khost@gmail.com
 
 
٧-راديو " دهيلو کاروان "
 
این رادیو یکى از رسانه هاى فعال خوست محسوب ميشود .درسال ١٣٨٨ ه ش از سوى تعدادى تجاران خوست تاسيس وآغاز به نشرات کرده است .راديو هيلوکاروان در ٢٤ ساعت ١٧ ساعت نشرات دارد که علاوه بر خوست در برخى از مناطق قبايلى پاکستان نيز شينده ميشود. به شمول شش زن ٢٧ کارمند دارد .
شماره تماس : ٠٧٠٠٧٩٥٠١٢
 
ايميل ادرس : afsar_sadq@yahoo.com
 
٨-راديو چنار :
راديو چنار نشرات خود درسال ١٣٩١ ه ش آغاز کرده و در ٢٤ ساعت ١٤ ساعته نشرات دارد .اين راديو از سوى محمدغفورمهدى باشنده ولايت خوست به هزينه شخصى ايجاد شده و اکنون مصرف آن توسط پول اعلانات تهيه ميشود . روى موج ٨٩،٨ نشرات دارد و علاوه بر شهر خوست در تمامى ولسوالى ها نيز شنيده ميشود .
شماره تماس : ۰۷۰۰۶۰۶۰۶۷
ايميل : ghafor_mahidi@yahoo.com
 
٩-راديو نن
 
راديونن، درسال ٢٠١٠ ميلادى از سوى احسان الله ځدراڼ به هزينه شخصى وى تاسيس شد . اين راديو در ٢٤ ساعت ١٢ ساعت نشرات و ٢٣کارمند دارد که برنامه هاى آن در تمامى ولايت خوست شينده ميشود . تعداد برنامه هاى راديو نن به ٣٣ ميرسيد .
 
شماره تماس : ٠٧٠٠٧٨٨٦٨٥
ايميل : nan.fm@gmail.com
 
 
١٠-مجله خوست :
مجله خوست در سال ١٣٧٩ ه ش در زمان حاکميت طالبان از سوى رياست اطلاعات و فرهنگ اين ولايت تاسيس شد و از آن زمان بدينسو نشرات دارد .ان مجله علاوه بر ولايت خود درساير ولايت نيز توزيع ميشود ، هزينه چاپ اين مجله از سوى وزارت اطلاعات وفرهنگ داده ميشود و درصفحات خود به مطالب مختلف سياسى ، ادبى،  تفريحى، فرهنگى ، دينى و مذهبى جا داده است .
شماره تماس : ٠٧٠٠٧٩٤٩٩٤
ايميل : z.nazar94@gmail.com
 
 
١١-مجله پيوستون
 
مجله پيوستون از سوى انجمن کلتورى پيوستون به نشرميرسد که در سال ١٣٨٩ه ش تاسيس و درجريان هر سه ماه چاپ ميشود . محمد رسول عادل مديريت فصل نامه پيوستون را بعهده دارد و هزينه آن از سوى اعضاى اين انجمن و تجارملى خوست داده ميشود و اعلانات تجارتى نيز به چاپ ميسپارد .
 شماره تماس : ۰۷۰۰۱۵۰۰۲۹
 
ايميل : adil.khost@gmail.com
 
 
 ١٢-مجله ولس آرمان
اين مجله از سوى مقام ولايت نشر ميشود و درسال ١٣٩٠ه ش به مسوول مديريت بريالى روان از چاپ بر آمد.هزينه آن از سوى انجمن کلتورى سپوژمى داده ميشود ، مطالب آن دولتى و در هر سه ماه ( فصلنامه ) يک بار چاپ ميشود .
شماره تماس : ۰۷۰۰۰۷۴۳۱۹
ايميل : khost.publicrelation@gmail.com
 
 
١٣-روزنامه احساس ملى
روزنامه احساس ملى درسال ١٣٨٩ه ش تاسيس وتاکنون از سوى انجمن کلتورى سپوژمى بدون کدام تاخير چاپ ميشود .اين  روز نامه از سوى مقام ولايت تمويل ميگردد ،  درصفحات خود اخبار تازه روزمره، نوشته ها ومقالات سياسى جا دارد . اين روزنامه علاوه بر ولايت خوست در ولايات همجوار و کابل پايتخت کشور نيز توزيع ميشود. سپين روان نورزى اکنون مسوول مديريت اين روزنامه را بعهده دارد. 
شماره تماس : ٠٧٠٢٥٦٦٥٦٩
ايميل : melee.ehsas.daily@gmail.com