۱- تلويزيون غزنويان
تلويزيون غزنويان؛ از جمله رسانه های فعال در ولايت غزنی می باشد که توسط انجنير عبدالقيوم "عمری" در سال ١٣٨٨ به نشرات آغاز نموده است. اين تلويزيون، روزانه ٥ ساعت نشرات دارد که ٤٠ کيلومتر نواحى اطراف خود را تحت پوشش نشراتى قرار ميدهد. تلويزيون غزنويان، از بودجۀ شخصى و عوايد اعلانات تمويل ميگردد، که ١٥ نفر در آن مشغول کاراست.
شماره هاى تماس: ٠٧٨٣١٤٢٩١٢ – ٠٧٩٩١٩١٩٨٠
ايمل آدرس: ghaznawyan_omary@yahoo.com
 
۲- راديو اميد جوان
راديواميد جوان؛ از رسانه هاى فعال در ولايت غزنى است که توسط عبدالصبور حميدى و چند تن از جوانان شهر غزنى، در سال ١٣٨٥ تاسيس و به نشرات آغاز نموده است. اين راديو، از ساعت ٥ صبح الى ١٢ شب نشرات دارد، که توسط صاحب امتياز و نشر اعلانات تمويل مى شود، که ٢٣ نفر در آن مشغول کاراست. نشرات اين راديو در ولايت هاى غزنى، پکتيکا و در برخى مناطق ميدان وردک، لوگر، پکتيا و زابل قابل دريافت است.
شماره تماس: ٠٧٩٩١١٧٥٧٥
ايمل آدرس: ab_saboorhamidy@yahoo.com
 
۳-راديو پيام جوان
رادیوپیام جوان؛ یک رسانۀ آزاد، مستقل و بدون وابستگی به کدام ارگان و نهادهای سیاسی می باشد، که توسط مومن زاده در ولسوالى جاغورى تاسیس شده است. رادیوپیام جوان، در موج اف ام روی فرکانس ۸۸٫۳ نشرات دارد. رادیو پیام جوان، دومین رسانۀ صوتی است که ولسوالی جاغوری را تحت پوشش نشراتى خود قرار داده است  رادیو پیام جوان، با داشتن ۱۴ کارمند مصمم است که  روزانه ۱۰ ساعت برنامه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، صحی، آموزشی و تفریحی را به نشر بسپارد  .
 
۴-راديو جاغورى
راديو جاغورى؛ از رسانه هاى فعال در غزنى است که توسط موسسه انترنيوز در سال ١٣٨٣ تاسيس گرديد. اين راديو، از ساعت ٧ صبح تا ١٢ ظهر و از ساعت ٢ تا ٨ شب نشرات دارد، که ٤٥ کيلومتر نواحى اطراف خود را تحت پوشش نشراتى قرار مى دهد. راديوجاغورى، توسط موسسه انترنيوز و آيساف تمويل ميگردد و هم اکنون ١٢ تن در آن مشغول کاراست.
شماره تماس: ٠٧٩٩٠٥٤٨٤٩
ايمل آدرس: ahmadjaghori@yahoo.com
 
۵-راديو دهکده
راديودهکده؛ از رسانه هاى شنيدارى ولايت غزنى است که توسط فريداحمد روستايى، در سال ١٣٨٧ به نشرات آغاز نموده است. اين راديو، روزانه ١٨ ساعت نشرات دارد، که ولايت غزنى و قسمتى از ولايات ميدان وردک و پکتيکا را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دهد. راديودهکده، با بودجۀ شخصى و نشر اعلانات تجارتى تمويل ميشود، که در آن ١٩ نفر مشغول کاراست.
شماره هاى تماس: ٠٧٨٦١١٤٤٣٣٣ – ٠٧٧٧٤٨١٧٤٨
ايمل آدرس: rostayee@yahoo.com
 
۶-راديو سعادت
راديوسعادت؛ از رسانه هاى فعال در ولايت غزنى است که توسط يکعده مردم متدين و فرهنگ دوست اين ولايت، در سال ١٣٨٩ تاسيس و به نشرات آغاز نموده است. اين راديو از ساعت ٥ صبح الى ١٠:٣٠ شب نشرات دارد، که ساحه تحت پوشش آن ٥٠ کيلومتر ميباشد. راديو سعادت، با هزينۀ مردم اين ولايت تمويل ميشود، که به تعداد ٢٥ نفر در آن مشغول کاراند.
شماره تماس: ٠٧٧٢٤٢٢٣٣٠
ايمل آدرس: saadat_radio@yahoo.com
 
۷-راديو صداى غزنويان
راديوصداى غزنويان؛ از رسانه هاى فعال در ولايت غزنى است، که توسط انجنير عبدالقيوم عمرى به کمک موسسه انترنيوز در سال ١٣٨٣ تاسيس و به نشرات آغاز نموده است. اين راديو نشرات ٢٤ ساعته دارد، که ١٠٠ کيلومتر نواحى اطراف خود را تحت پوشش نشراتى قرار ميدهد. راديو صداى غزنويان، از بودجه شخصى و نشر اعلانات تجارتى تمويل ميگردد و هم اکنون ٢٠ نفر در آن مشغول کار است.
شماره تماس: ٠٧٨٣١٤٢٩١٢
ايمل آدرس: ghaznawyan_omary@yahoo.com
 
۸-گاهنامه آواى غزنه
گاهنامه آواى غزنه؛ از نشريه هاى فعال در ولايت غزنى است، که در سال ١٣٨٦ توسط دانشجويان ولايت غزنى در هرات به نشرات آغاز نموده است. اين نشريه در ولايات کابل، غزنى، هرات، بلخ و ننگرهار توزيع ميگردد، که از حق الشموليت و حق الزحمه اعضاى انجمن تمويل ميشود و در آن ١٥ تن مشغول کاراست.
شماره تماس: ٠٧٨٦٩١١٢٠٣
ايمل آدرس: marooffgiri@yahoo.com
 
۹-ماهنامه پيام سنايى
ماهنامه پيام سنايى؛ از نشريه هاى فعال در ولايت غزنى است، که توسط بنياد فرهنگى و مدنى غزنى در سال ١٣٨٨ تاسيس شده و به نشرات آغاز نموده است. اين ماهنامه در ولايات کابل و غزنى توزيع ميگردد. پيام سنايى، توسط اشخاص خيِّر تمويل ميشود و هم اکنون ٨ تن در آن مشغول کار است.
شماره تماس: ٠٧٩٩٣١٤١٥٠
ايمل آدرس: adbulwahabfaizy@yahoo.com
 
۱۰-هفته نامه سنايى
هفته نامه سنايى؛ از نشريه هاى فعال در ولايت غزنى است، که توسط رياست اطلاعات و فرهنگ ولايت غزنى، در سال ١٣٣١ تاسيس و به نشرات آغاز نموده است. اين هفته نامه، به تيراژ ١٥٠٠ نسخه چاپ و در ولايت غزنى و رياست هاى اطلاعات و فرهنگ تمام ولايات توزيع ميشود. هفته نامه سنايى، توسط رياست اطلاعات و فرهنگ ولايت غزنى تمويل ميگردد و هم اکنون ٥ تن در آن مشغول کار است.
شماره تماس: ٠٧٩٩٤٠٨٧٩٩
ايمل آدرس: a-fakori@yahoo.com
 
۱۱-مجله غزنه ٢٠١٣
مجله غزنه؛ در سال ٢٠١٣ ميلادى (١٣٩٠) خورشيدى، توسط رياست اطلاعات و فرهنگ ولايت غزنى تاسيس گرديده است. اين مجله، توسط مقام ولايت غزنى تمويل ميگردد، که در ١٢٠٠ نسخه چاپ و در تمام کشور توزيع ميشود و هم اکنون ٥ نفر در آن مشغول کار است.
شماره هاى تماس: ٠٧٩٩٤٠٨٧٩٩ – ٠٧٨٦٠٥٧٠٢٧
ايمل آدرس: hamidullah_sarwary@yahoo.com
 
۱۲-ماهنامه کنډو
ماهنامه کنډو؛ از نشريه هاى فعال در ولايت غزنى است، که توسط محمد عارف روان رسولى در سال ١٣٨٩ تاسيس و به نشرات آغاز نموده است. اين ماهنامه به تيراژ ٥٠٠ نسخه چاپ و در ولايت غزنى توزيع ميشود. ماهنامه کنډو، با بودجۀ شخصى تمويل ميگردد، و ٥ نفر در آن کار ميکند.
شماره تماس: ٠٧٩٩٢٥٣٤١٧
ايمل آدرس: arif_rawan@yahoo.com
 
۱۳-مجله روغتون
مجلۀ روغتون؛ هر دو ماه بعد از سوى يک شفاخانۀ خصوصى در غزنى، به نشر ميرسد. اين مجله، اکثراً موضوعات صحى را در بر ميگيرد؛ اما برعلاوۀ مسايل صحى، نوشته هاى فرهنگى و اجمتاعى را نيز به نشر مى رساند. داکتر رحيم هلال، مدير مسوول اين مجله ميباشد و تيراژ آن، به ٥٠٠ صد جلد ميرسد و برعلاوۀ غزنى، در ولايات ديگر کشور نيز توزيع ميشود. 
 شماره تماس:  0775480708
ايمل آدرس:  Hillal.rahim12@gmail.com
 
۱۴-مجله مرڅله
مجلۀ مرڅله؛ از چهار سال گذشته بدينسو، به نشرات خود آغاز نموده است و در آن نوشته هاى علمى، اجتماعى و کلتورى به نشر ميرسد. اشرف غيرت، مدير مسوول و صاحب امتياز اين مجله ميباشد؛ تيراژ اين مجله ١٠٠٠ جلد و هر دو ماه بعد، از چاپ خارج ميشود و در سراسر کشور توزيع ميگردد.
شماره تماس: 0777710377
ايمل آدرس:  aghairat@gmail.com