١-جريده لغمان :
جريده لغمان درسال ١٣٨٥هجرى شمسى تاسيس شد که در چوکات رياست اطلاعات و فرهنگ فعاليت دارد. اين جريده درجريان هر ماه به تيراژ يک هزار جلد چاپ و در تمامى ولسوالى هاى اين ولايت توزيع مى گردد . محتواى مطالب آن اجتماعى ، ادبى و فرهنگى ميباشد و مسوول مدير آن دواجان هدايت است .
شماره تماس : ۰۷۹۹۶۱۹۰۶۶
 ٢-مجله روښان:
گاهنامه روښان يکى از مجله هاى مستقل لغمان است که درسال ١٣٨٧ه ش در ولايت لغمان تاسيس شد . مطالب اجتماعى ، فرهنگى و سياسى به نشر مى سپارد، مسوول مدير و صاحب آمتياز آن سليمان زلمى ميباشد.
شماره تماس : ۰۷۸۶۱۹۸۱۶۸
 ٣-راديو تلويزيون ملى لغمان :
تلويزيون لغمان درسال ١٣٨٣ ه ش در ولايت لغمان تاسيس گرديده که نشرات راديو آن ١٨ساعته و نشرات تلويزيون ٤ ساعت است که برنامه هاى اصلاحى ، باسازى، ادبى او فرهنگى دارد. رييس اين تلويزيون محب الله محب و بيشتر از ده کارمند دارد.
شماره تماس : ٠۷۰۰۱۶۱۸۸۵
 ٤-لغمان ځوانان :
اين اخبار درسال ١٣٨٣ ه ش تاسيس شده و تاکنون ده شماره آن به چاپ رسيده است . مدير مسوول آن  محمدنظر افغان و صاحب امتياز آن رياست اطلاعات وفرهنگ لغمان ميباشد و به شکل گاه نامه نشر ميشود .
شماره تماس : ۰۷۸۹۵۴۵۲۵۰
 ٥-مجله بورا :
مجله بورا يکى از نشريه هاى مستقل و غير وابسته لغمان است که درسال ١٣٩٠ ه ش تاسيس شده ، مطالب سياسى، اجتماعى، انتقادى و فرهنگى را به نشر مى سپارد مسوول مدير آن شهزاده شيرين زوى و صاحب امتياز آن عمر بورا زمانى ميباشد .
شماره تماس : ٠۷۰۰۱۶۱۸۸۵
 ٦-راديو کاوون غږ :
 
اين راديو ، يگانه راديو خصوصى در لغمان ميباشد که درحدود ١٣ ساعت نشرات دارد و محتوا نشرات آن اجتماعى ، تفريحى و انتقادى ميباشد . اين راديو علاوه بر لغمان در برخى از مناطق نورستان نيز شينده ميشود. مسوول و صاحب امتياز اين راديو نجيب الرحمن انقلابى ميباشد و ده تن کارمند دارد .
شماره تماس: ۰۷۹۹۶۱۹۰۹۲
ايميل : zarkamr_laghaman@yahoo.com
 
٧-شينکى لغمان :
 شينکى لغمان نيز يکى مجله مستقل و آزاد اين ولايت است که درسال ١٣٩ه ش تاسيس شد .مسوول مدير آن مسرور جاويد و صاحب امتياز آن انجمن ځوان ادبى ځواک را بر عهده دارد .
شماره تماس :  ۰۷۸۸۱۰۹۷۶۶