١- راديو قلم
اين راديو درسال ١٣٩٢ خورشيدى در ولسوالى ننگرهارکامه تاسيس و صاحب امتياز آن احسان الله کامه وال است. اين راديو به هزينه شخصى وى ايجاد شده و برنامه هاى اجتماعى، علمى، فرهنگى، کلتورى و دينى شش ساعته دارد .اين راديو اکنون علاوه بر ولايت ننگرهار در ولايات کنر ، لغمان و دربرخى از مناطق آن سوى خط ديورند به موج اف ايم ٩٠:٠  شنيده ميشود و ١٣ کارمند دارد .
شماره تماس: ٠٧٠٨٢٥٩٤١٢
                 
٢- راديومرام  
راديو مرام درسال ١٣٨٧خورشيدى درشهر جلال آباد به هزينه مالى سليمان خپلواک و نجيبه مرام تاسيس شد که روى موج اف ايم ٩٧،٨ براى ١٦ساعت نشرات دارد و علاوه بر ننگرهار در ولايات لغمان ، کنر و نورستان نيز شينده ميشود ، يازده کارمند دارد و برنامه هاى آن جنبه تفريحى ، اجتماعى و ادبى دارد، منبع تمويل آن اعلانات تجارتى است .
شماره تماس : ٠٧٠٧٧٠٠٤٠٤٠
ايمل : Sulmean_khplwak@yahoo.com
 
٣-راديو انعکاس
راديو انعکاس درسال ١٣٩٠ خورشيدى به هزينه مالى انجينر همايون آغاز به نشرات کرد که علاوه بر ننگرهار در ولايات ، کنر، لغمان، خوست و در مناطق آن سوى خط ديورند نيز روى موج ٩٧،١ اف ايم شينده ميشود و در ٢٤ ساعت ١٨ ساعت نشرات و ١٣ کارمند  دارد . برخى بيشتر برنامه هاى اين راديو جنبه اجتماعى، تفريحى و سياسى دارد که مصارف آن توسط اعلانات تجارتى تمويل ميشود .
شماره تماس : ٠٧٩٨١٧٠٨٩٧
ايمل : Inikass.radio@gmail.com
 
٤-راديوصفا
راديو صفا به هزينه مالى قرارعزيزى و فردوس حضرتى درسال ١٣٨٩ خورشيدى تاسيس شد . ٢٠ ساعت نشرات دارد و بيشتر برنامه هاى آن جنبه اجتماعى، تفريحى و ادبى دارد . اين راديو علاوه بر ننگرهار در ولايات کنر ، لغمان و خوست نيز روى اف ايم ٨٩،٧شنيده ميشود و ١٦ کارمند دارد .
شماره تماس : ٠٧٠٠٩٥٤٠٤١
ايمل : online.safa@yahoo.com
 
٥-راديو اباسين
راديو اباسين درسال ١٣٨٩خورشيدى به هزينه شخصى انجينر اجمل سادات آغاز به فعاليت کرد که برنامه هاى آن علاوه بر ننگرهار در کنر، لغمان و در مناطق برخى از ولايات ديگر روى موج اف ايم ٩١،٨ شينده ميشود .١٨ ساعت نشرات دارد و برنامه هاى بيشتر آن دينى و اجتماعى است .
شماره تماس :  ٠٧٠٢٣٩٠٥٢٩
 
٦-راديو هميشه بهار
اين راديو درسال ١٣٩٠خورشيدى از سوى طارق ساپى به هزينه شخصى وى تاسيس شد . صاحب اميتاز آن فهيم اتل و مدير مسوول راديو صمیم ستانکزی است . هميشه بهار ١٨ ساعت نشرات و ١١ کارمند  دارد . جنبه برنامه هاى آن تا حدى بيشتر تفريحى ، اجتماعى و ادبى است . روى موج اف ايم ٩٠،٧در ننگرهار و ولايات همجوار شينده ميشود .
شماره تماس : ٠٧۷۷۰۵۰۵۰۹
ايمل : HBR90.7fm@gmail.com
 
٧-راديو مينه
راديومينه درسال ١٣٩٠ خورشيدى از سوى آرش ننگيال تاسيس شد که روى موج اف ايم  ٩٢،٧نشرات دارد و محتواى برنامه هاى آن تا حدى بيشتر آموزشى وتفريحى است .صاحب امتياز اين راديو آرش ننگيال و مدير مسوول آن کاوش ننگيال است . ٢٢ کارمند و ٢٠ ساعت نشرات دارد .
ايمل : Menaa223@yahoo.com
 
 ٨-راديوسپين غر
راديوسپين غر در سال ١٣٨٣ خورشيدى به مديريت شيربهادر همت نخست در غنى خيل ننگرهار فعال و چندسال بعد به ولسوالى رودات ننگرهار انتقال يافت .صاحب امتياز آن اتحاديه حمايت حقوق جوانان سپين غر است و در ٢٤ ساعت روى موج اف ايم ٨٩،٤ نشرات ده ساعته دارد .هشت کارمند دارد و برنامه هاى آن که جنبه تفريحى دارد در ننگرهار قابل شنيدن است.
شماره تماس : ٠٧٩٩٣٥٢٥٥٧
 
٩-راديو شرق
راديو شرق درسال ٢٠٠٢ ميلادى از سوى شفيق الله شايق به هزينه شخصى وى تاسيس شده و اکنون ٢٤ ساعت نشرات دارد .در ننگرهار، کنر، لغمان و برخى از ولايات همجوار روى موج اف ايم ٩١،٣ شينده ميشود . صاحب امتياز اين راديو شفيق الله شايق و مدير مسوول آن مارشال حليمى است . ١٢ کارمند دارد و برخى بيشتر برنامه هاى اين راديو جنبه اجتماعى ، تفريحى و ادبى دارد .
شماره تماس : ٠٧٠٠٦٠٠٥٣١
ايمل : Shaiq_afghan@yahoo.com
 
١٠-راديو نرگس
راديونرگس نيز از سوى شفيق الله شايق در ٢٠٠٧ ميلادى در ننگرهار تاسيس شده ، مديرمسوول آن شهلاشايق است و تنها براى زنان نشرات ٢٤ ساعته دارد .علاوه بر ننگرهار در کنر و لغمان در برخى از مناطق ولايات همجوار و آن سوى خط ديورند  نيز روى موج ٩٢،٤  شنيده ميشود . اين راديو ١٤ کارمند زن دارد .
شماره تماس : ٠٧٠٠٦٠٠٥٣١
ايمل : Shaiq_afghan@yahoo.com
 
١١-تلويزيون شرق
تلويزيون شرق يگانه تلويزيون خصوصى است که درننگرهار فعاليت دارد .اين تلويزيون از سوى شفيق الله شايق درسال ٢٠٠٨ ميلادى تاسيس و درهمين سال به نشرات خود در اين ولايت آغاز کرده است . با اعلانات تجارتى تمويل ميشود و از طريق ماهواره نيز نشرات دارد  .مدير مسوول آن يوسف جبارخيل و صاحب امتياز آن شفيق الله شايق است ، محتواى برنامه هاى اين تلويزيون اجتماعى ، ادبى و سياسى است .
شماره تماس : ٠٧٠٠٦٠٠٥٣١
ايمل : Shaiq_afghan@yahoo.com
 
١٢-نشريه چاپى شايق
نشريه چاپى شايق در سال ٢٠٠٢ ميلادى تاسيس شد که تاکنون در يک هفته سه بار چاپ ميشود ، صاحب امتياز آن شفيق الله شايق و مديرمسوول آن شفيق الله رحمانى است .اين روزنامه آزاد و محتواى نشرات آن اجتماعى ، فرهنگى و سياسى است .
شماره تماس : ٠٧٠٠٦٠٠٥٣١
ايمل : Shaiq_afghan@yahoo.com
 
 ١٣-راديواصلاح
اين راديو درسال ١٣٩١خورشيدى در ولايت ننگرهار از سوى جمعيت اصلاح افغانستان تاسيس و مدير مسوول آن توحيديار است . علاوه بر ننگرهار در برخى از ولايت ديگر نيز شينده ميشود ، محتواى برنامه آن دينى و ١٨ ساعت نشرات دارد .اين راديو از سوى جمعيت اصلاح تمويل ميشود .
 
١٤-راديونن
  راديونن درشهرجلال آبادمرکز ولايت ننگرهار فعاليت دارد.اين راديودرسال ١٣٨٩خورشيدى در ولسوالى شينوار ولايت ننگرهار تاسيس و بعداً به شهر جلال آباد انتقال گرديد ، اين راديو روى موج اف ايم ٩٩،٩در ننگرهار و ولايات همجوار شنيده ميشود . مديرمسوول آن نصرت امانى و صاحب امتياز آن فهيم اتل ميباشد.محتواى برنامه هاى اين راديو اجتماعى ، انتقادى و سياسى است .
 
١٥-راديو ملى ننگرهار
راديو ملى درسال ١٣٥٦خورشيدى در ولايت ننگرهار فعال شد و نشرات آن تاکنون ادامه دارد .اين راديو روى موج کوتاه ١٤٤٠ و اف ايم ٩٣ در تمامى افغانستان شينده ميشود .آمر فعلى آن انجينر زلمى و مديرمسوول آن عتيق الله مومند است . اين راديو روى موج کوتاه ١٨ ساعت و روى موج اف ايم ٢٤ ساعت نشرات دارد .برنامه هاى آن سياسى ، اجتماعى و خبرى است .
شماره تماس : ٠٧٠٠٦٣٤٢٦١
 
١٦-تلويزيون ملى ننگرهار
تلويزيون ملى ننگرهار درسال ١٣٦٤خورشيدى تحت رهبرى رياست اطلاعات و فرهنگ آغاز به نشرات کرد. اين تلويزيون  ١٨ ساعت نشرات دارد که علاوه بر افغانستان در ٤٢کشور ديگرجهان از طريق ستلايت ديده ميشود .انجينرزلمى آمريت اين تلويزيون را بعهده دارد و مديرنشرات آن محمدنادر بها است ،تعدادى کارمندان تلويزيون ملى ننگرهار به ٤٠ تن ميرسد .
شماره تماس: ٠٧٠٠٦٣٤٢٦١
 
 ١٧-روزنامه ننگرهار
روزنامه ننگرهار درچارچوپ رياست اطلاعات وفرهنگ ننگرهار درسال ١٢٩٨ تاسيس شده است .درنخست نام اين روزنامه اتحاد مشرقى بود . مديرمسوول فعلى اين روزنامه سالک قصبه وال و صاحب امتياز آن رياست اطلاعات و فرهنگ ميباشد . نشرات اين روزنامه با آخبار دولتى و اعلانات متمرکز است، دريک هفته سه بار نشر ميشود و هشت کارمند دارد .
شماره تماس : ٠٧٠٠٦٠٣٥٧٦
 
١٨-مجله اتحادمشرقى
محله اتحاد مشرقى در سال ١٣٣٦خورشيدى تاسيس شد و تاکنون نيز نشرات دارد .درنخست نام اين مجله ننگرهار بود و درسال ١٣٩١به نام اتحاد مشرقى مسمى شد .محتواى مضامين اين ماهنامه تاحدى بيشتر علمى ، تحقيقى و اجتماعى است و به تيراژ ١٠٠٠نسخه درهر ماه  از بودجه رياست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار به نشر ميرسد .
شماره تماس: ٠٧٠٠٦٠٣٥٧٦
 
١٩- مجله مينه
مجله مينه گاهنامه آزاد وغير وابسته است که درسال١٣٨١خورشيدى در ننگرهارتاسيس شد . موسس و مدير مسوول آن عزت الله ځواب و محتواى نوشته هاى بيشتر اين مجله ادبى ، سياسى و اجتماعى است که علاوه بر ننگرهار درتمامى ولايات پشتون نشين کشور توزيع مى گردد، چهار کارمند دارد و هزينه آن از بايت اعلانات تجارتى و فروش مجله به دست آورده ميشود .
شماره تماس : ٠٧٩٩٣٤٩٩٦٧
  
٢٠-هفته نامه بريد
هفته نامه بريد درسال ١٣٩٢ ميلادى آغاز به نشرات کرد . صاحب امتياز اين نشريه لعل پاچا آزمون و مديرمسوول آن محبوب الله محبوب ميباشد .محتواى مضامين اين هفته نامه سياسى و انتقادى است . بريد يک هفته نامه آزاد و غير وابسته است که مصارف آن توسط اعلانات تجارتى تمويل ميشود و پنج کارمند دارد .
شماره تماس : ٠٧٩٨٥٨١٣٨٠
ايمل : mahbobshahmahbob@yahoo.com