١- راديو بُست :
راديو بُست يکى از راديوهاى فعال هلمند است که درسال ١٣٨٧هجرى شمسى توسط  عبدالسلام زاهد تاسيس شد.نشرات اين راديو از ساعت ٦ صبح آغاز تا ١٢ ظهر و همچنان از ساعت ٢ چاشت آغاز تا ١١ شب ادامه مى يابد .يک کارمند دارد ، از سوى موسس تمويل ميشود و تا هفتاد کيلومتر ساحه تحت پوشش نشراتى خود آورد است .
شماره هاى تماس : ۰۷۰۷۸۱۰۳۱۰ ـ ۰۷۰۰۷۸۷۳۱۵
ايميل : a.patsoon@midia.com
 ٢-راديو سباوون :
راديو سباوون يکى  از راديوهاى فعال هلمند است که توسط  موسسه انترنيوز درسال ٢٠٠٤ ميلادى در شهر لشکرگاه تاسيس شد. اين راديو با داشتن نشرات ١٨ ساعته تا هشتاد کيلومتر ساحه تحت پوشش نشراتى خود آورده است، امکانات مالى آن از سوى انترنيوز و اعلانات تهيه ميشود و اکنون ٢٠ کارمند دارد .
شماره هاى تماس : ۰۷۹۹۱۷۷۹۴۹ ـ ۰۷۹۳۷۰۰۰۷۰
ايميل : helmand101@gmail.com
 ٣-راديو سمون :
راديو سمون از رسانه هاى فعال هلمند ميباشد که درسال ١٣٨٥ ه ش از سوى محمدسليم زمريال تاسيس شده و با داشتن نشرات ١٣ ساعته ، ٨٠ کيلومتر ساحه تحت پوشش نشراتى خود آورده است . اين راديو ١٥ کارمند دارد و امور مالى آن  توسط اعلانات و هزينه شخصى موسس تمويل مى گردد .
شماره هاى تماس  : ۰۷۰۶۶۷۰۶۱۳ ـ ۰۷۰۲۱۶۵۸۸۳
ايميل : aqadee12@gmail.com
٤-راديوموسکا:
راديو موسکا يکى از راديوهاى فعال اين ولايت ميباشد که در سال ٢٠٠٨ ميلادى توسط ميرويس پاڅون تاسيس و نشرات ١٢ ساعته دارد .امور مالى اين راديو از سوى موسس و اعلانات تمويل ميگردد که اکنون با داشتن ١٢ کارمند ٦٠ کيلومتر ساحه تحت پوشش خود آورده است .
شماره هاى تماس  : ۰۷۹۹۱۷۷۹۴۹ ـ ۰۷۹۹۸۹۱۳۱۹
ايميل : zalmi@gmail.com
٥-هفته نامه هلمند :
هفته نامه هلمند يک نشريه هفته وار فعال است که بار اول توسط رياست اطلاعات و فرهنگ ولايت هلمند درسال ١٣٣٣ ه ش از چاپ بر آمد .به شکل هفته وار به تيراژ ٥٠٠ جلد چاپ و از سوى رياست اطلاعات و فرهنگ تمويل ميشود.اکنون فقط سه تن کارمند دارد .
شماره تماس : ۰۷۹۹۴۳۶۷۲۹
 ٦-مجله پګړى :
مجله پګړى درسال ١٣٨٢ ه ش در ولايت هلمند توسط شمارى از فرهنگ دوستان اين ولايت تاسيس و علاوه بر اين ولايت به ساير ولايات کشور نيز فرستاده ميشود . شش کارمند دارد و امور مالى آن توسط الحاج محمد اسماعيل شريف يار فرداخته ميشود .
شماره تماس :  ۰۷۰۸۱۹۸۴۸۳
 ٧-مجله پويا :
اين مجله نيز در هلمند چاپ ميشود که درسال ١٣٨٢ ه ش از سوى قاسم على جعفرى تاسيس شد .مجله پويا علاوه برهلمند و کندهار در ولايات هرات و کابل نيز فرستاده ميشود و تمويل مالى آن نيز قاسم على جعفرى را بر عهده دارد .
شماره هاى تماس  : ۰۷۰۷۳۰۵۳۰۰ ـ ۰۷۹۹۱۷۷۷۲۵
ايميل : jafary_2009@yahoo.com
  ٨-مجله لشکرگاه :
اين مجله در ولايت هلمند چاپ و به تمام ولايات کشور فرستاده ميشود که بار اول درسال ١٣٨٨ هجرى شمسى توسط فرهنگيان هلمند چاپ شد .ده تن براى مجله لشکرگاه کار مى نمايد و حمايت مالى فرهنگيان با خود دارد .
شماره تماس : ۰۷۰۶۸۳۲۶۶۳
ايميل : hadi.omari@gmail.com