١-راديو تلويزيون ملى :
راديو تلويزيون ملى فعاليت خود را از پنچ سال گذشته بدينسو در چوکات رياست اطلاعات وفرهنگ اين ولايت آغاز کرده و نشرات آن اکنون تنها تا ميدان شهر مرکز ولايت محدود است.ده کارمند دارد و آمر فعلى آن محمد وحيد عاطف ميباشد .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۶۶۹۹۳۲
٢-راديو "يوالى غږ":
اين راديو يگانه راديو شخصى اين ولايت است که در سال ٢٠٠٣ ميلادى به کمک  اداره انترنيوز در ولسوالى سيد آباد تاسيس شده و در ولسوالى همجوار شينده ميشود .اين راديو شش کارمند دارد و مسوول مدير آن حضرت الدين نصرت ميباشد.
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۴۳۸۵۷۵
 ٣-تلويزيون ځلا:
ځلا يگانه تلويزيون شخصى اين ولايت است که کار فعاليت آن در ميدان شهر مرکز اين ولايت جريان دارد و مسوول مدير آن انجنير محمدعمر حليم ميباشد .
شمارۀ تماس : ۰۷۰۰۲۸۶۶۷۱
٤-راديو چک :
اين راديو در ولسوالى چک اين ولايت موقعيت دارد و از سوى نيروهاى مستقر در ميدان وردک تمويل ميگردد. بخش بيشتر نشرات راديو به موسيقي وتبليغات اختصاص داده شده ؛ اما نشرات آن بعد از خروج نيروهاى امريکايى و نا امنى موجود در چک از ده ماه گذشته بدينسو متوقف گرديده است .
 ٥-هفته نامۀ هدف ملى :
هدف ملى از نخسيتن نشريه هاى چاپى اين ولايت شمرده ميشود که از سال ١٣٨٣ ه ش بدينسو در چوکات رياست اطلاعات و فرهنگ نشرات دارد و به شکل هفته وار چاپ ميشود. نشرات اين نشريه به اخبار ولايتى اختصاص داد شده و گاه گاهى يک شماره فوق العاده آن در شکل مجله از سوى مقام ولايت نيز چاپ ميشود . مسوول مدير اين نشريه شيرمحمدخان ميباشد .
شمارۀ تماس : ۰۷۷۱۸۴۴۰۵۰
٦-پيزوان :
نشريه پيزوان ارگان نشراتى رياست امور زنان اين ولايت ميباشد که سال گذشته از سوى محمد حليم فدايى والى پيشين اين ولايت تاسيس و به شکل مجله در هفته يک بار به نشر ميرسد ، بخش اعظم مطالب اين نشريه به امور زنان اختصاص داده شده و مسوول مدير آن خانم وحيده ښکلى ميباشد .
شمارۀ تماس : ۰۷۸۱۴۸۶۹۶۵
 ٧-بدلون :
بدلون هفته نامى انترنيتى مقام ولايت ميباشد که از سوى حليم فدايى والى پيشين ولايت ميدان وردک تاسيس شده و به شکل هفته وار در فايل پى دى ايف ارسال ميشود . مطالب اين نشريه از ديدو بازيد و اخبار مقام ولايت اختصاص شده و براى مطالعه علاقه مندان از طريق ايميل ارسال  ميشود .
٨-هفته نامۀ شاروالى :
اين نشريه از سوى شاروالى اين ولايت در کاغذ رنگه و زيبا به نشر ميرسد و مطالب آن به امور شاروالى اختصاص داد شده وسال گذشته تاسيس.
 ٩-مشوره :
 ماهنامۀ مشوره از سوى شوراى ولايتى اين ولايت  در چهار صفحۀ رنگه و زيبا  به نشر ميرسد و مطالب به ديد و بازيد و اخبار مربوط اختصاص داده شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۴۹۰۴۹۱
١٠- مجلۀ عهد :
اين مجله درسال ١٣٨٤ه ش از سوى انجنير حيات الله حيات تاسيس شد. محتواى مطالب اين گاهنامه دينى ، علمى ، فرهنگى ، اجتماعى و اقتصادى ميباشد و توسط اعلانات تجارتى تمويل مى گردد .
شمارۀ تماس : ۰۷۸۶۷۳۱۲۵۸
١١-لمروړانگه :
گاهنامۀ لمر وړانگه بار اول درسال ١٣٨٤ ه ش از سوى جلال آشنا در اين ولايت ازچاپ بر آمد . اين مجله از مصارف شخصى تمويل مى گردد و محتواى مطالب آن فرهنگى ، صحى ، علمى ، سياسى ، اجتماعى و اقتصادى ميباشد .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۴۹۰۴۹۱
١٢-مجلۀ ميدان ځوانان :
اين مجله بار اول درسال ١٣٨٣ ه ش به مسوول مديريت همت الله امين زى به نشر رسيد و از مطالب فرهنگى ، علمى ، سياسى، اجتماعى، و اقتصادى تشکيل شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۴۹۰۴۹۱
 ١٣-مجلۀ سپورت :
اين مجله بار اول در سال ١٣٨٣ ه ش به مسوول مديريت سيد الرحمن سالار در اين ولايت چاپ شد که به مطالب وزرشى اختصاص  شده است .
شمارۀ تماس :
١٤-مجله شپېلۍ :
اين مجله بار اول درسال ١٣٨٣ ه ش از سوى مرکز ميديوتيک ( بخش مرکز رسانه هاى همگانى براى افغانستان ) به مسوول مديريت مطيع الله اباسين به نشر رسيد. محتواى مطالب اين ماهنامه سياسى ، فرهنگى ، اجتماعى و ادبى بود ؛ اما اکنون نشرات آن متوقف گرديده است .
شمارۀ : تماس : ٠٧٧٧٢١١٠٠٦
 ١٥-روغتيا پالنه :
گاهنامۀ صحى روغتيا پالنه بار اول درسال ١٣٨٤ه ش به مسووليت داکتر اصغرخيل در ولايت ميدان وردک به نشر رسيد و براى مطالب صحى اختصاص داده شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۸۷۴۴۹۴
١٦-خورشيد سنگلاخت :
اين نشريه درسال ١٣٨٥ه ش به مسووليت عبادى در اين ولايت تاسيس شد و براى مطالب اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى اختصاص شده است .
١٧-گاهنامۀ جلگه :
گاهنامۀ جلگه درسال ١٣٨٩ه ش به مديريت يعقوب دراين ولايت به نشر رسيد  و براى مطالب مختلف اختصاص داده شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۷۸۵۳۵۲۱۵
١٨-مجلۀ مڼه :
اين مجله درسال ١٣٨٩ ه ش
١٩-مجلۀ واوره :
اين مجله بار اول درسال ١٣٩٠ ه ش به مديريت صفت الله در اين لايت به نشر رسيد و براى مطالب مختلف اختصاص شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۷۵۹۲۰۹۷۴
٢٠-مجلۀ دريځ :
اين مجله بار اول درسال ١٣٨٦ ه ش به مديريت اجمل هودمن در اين ولايت  به نشر رسيد . اين نشريۀ دوماهه از مطالب اقتصادى، سياسى ، اجتماعى ،علمى ، فرهنگى و ادبي مشتمل است .
شمارۀ تماس : ۰۷۰۰۲۴۹۸۸۹
 ٢١-ځلا:
اين ماهنامه بار اول درسال ١٣٨٨ه ش به مديريت محمد جاويد در اين ولايت چاپ شد و مطالب مختلف به نشر مى سپارد .
شمارۀ تماس : ۰۷۷۲۷۶۶۷۸۹
٢٢-مجلۀ گلبڼ :
اين مجله  دو ماهه بار اول در سال ١٣٨٩ه ش از سوى شاروالى به نشر رسيد . برخى بيشتر مطالب گلبن علاوه بر مطالب ديگر به فعاليت هاى شاروالى اختصاص شده است .
شمارۀ تماس : ۰۷۷۴۵۷۵۵۶۰
 ٢٣-ويښ :
 اين جريده درسال ١٣٩٠ ه ش از سوى محمد حليم فدايى والى پيشين اين ولايت تاسيس شد و درهر ١٥ روز يک بار نشر ميشود. مطالب اين ولايت به پيشرفت ها و دست آورد هاى مقام ولايت اختصاص شده ؛ اماکنون نشر آن متوقف گرديده است .
شمارۀ تماس : ٠٧٠٠٦٣١٨٦٠
 ٢٤-گودر :
اين مجله  درسال ١٣٨٣ ه ش از سوى ( پښتنو خويندو ادبي دېرې – خوات ) چاپ شد ، برخ بيشتر مطالب آن به امور  و زندگى زنان اختصاص داده شده است . مسوول مدير آن روشنا وردک و در هر دو ماه يک بار به نشر ميرسد .
٢۵-آذان :
اين نشريه بار اول درسال ١٣٨٤ ه ش از سوى بخش ميدان وردگ جميعت اصلاح افغانستان به مسوول مديريت استاد گل حيمد حيمد از چاپ بر آمد . مطالب دينى واجتماعى بخش اعظم اين نشريه تشکيل کرده است.
شمارۀ تماس : ٠٧٧٢٧٩٨٨٢٥
هقته نامه وردگ
این هفته نامه در سال ۱۳۸۷ هـ ش از سوی عبیدالله نوری تاسیس شد و از عواید اعلانات و مصارف شخصی تمویل می گردد، محتوای مطالب دینی، فرهنگی، صحی، علمی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میباشد.
شماره تماس: ۰۷۷۷۸۵۳۴۴۴ /  0777853444
ياد آورى ، يکتعداد رسانه هاى چاپى ديگر نيز در اين ولايت وجود دارد که در صورت دريافت معلومات در فهرست فعلى اضافه خواهد شد .