١-تلويزيون هيواد :
تلويزيون هيواد نخستين تلويزيون شخصى و فعال اين ولايت است که صاحب امتياز آن نهاد مدنى افغانها ميباشد.اين تلويزيون درسال ٢٠٠٦ ميلادى در شهر کندهار تاسيس شد .نشرات آن ساعت ٦ صبح آغاز و تا ١٢ شب ادامه دارد .محتواى برنامه هاى اين تلويزيون سياسى ، اجتماعى و تفريحى ميباشد .
شماره تماس : 700318759
ايميل : saadat.javid@gmail.com      
 
٢- راديو افغان آزاده :
اين راديو از جمله راديوهاى شخصى کندهار است که فعاليت خود درسال ٢٠٠٦ ميلادى آغاز کرده است . صاحب امتياز اين راديو نهاد مدنى افغانها است و محتواى برنامه هايش سياسى ، اجتماعى و تفريحى ميباشد که نشرات آن از ساعت ٥ صبح آغاز تا يک شب ادامه ادامه دارد .
٣-راديو وړانگه :
اين راديو که وابسته و مستقل است چهارسال قبل به هزينه شخصى محمودپاچا يکى از تجار ملى آغاز شد که برنامه هاى سياسى ، اجتماعى ، اقتصادى و تفريحى دارد . نشرات اين راديو ازساعت ٧ صبح  تا ١٠ شب ادامه دارد .
شماره تماس : 0700309127
ايميل : wranga.radio@yahoo.com
 
٤- راديو ميرمن :
راديو ميرمن راديو نخستين کندهار است که بخش اعظم از برنامه هاى خود به مسايل زنان اختصاص داده.مريم درانى عضوى شوراى ولايتى کندهار صاحب اميتاز اين راديو است و نشراتش  ازساعت ٧ صبح تا ١٢ شب ادامه دارد .
شماره تماس :0778899072
ایمیل:      afg_kkwac@yahoo.com
٥- راديو کليد :
راديو کليد مربوط کليدگروپ ميشود که درسال ٢٠٠٧ ميلادى در ولايت کندهار تاسيس شده است .اين راديو نشرات ٢٤ ساعته دارد که محتوا آن سياسى ، اجتماعى و تعليمى ميباشد .
شماره تماس : 707003131
ايميل : n.azaad@tkg.af          
 
٦- راديو څانگه :
راديو څانگه از راديوهاى شخصى ننگرهار است که در سال ٢٠١٢ ميلادى توسط قدرت الله کليوال  يکى از تجار ملى کندهار ايجاد گرديده است . نشرات که اکثراً جنبه سياسى ، اجتماعى و تفريحى دارد از ساعت ٧ صبح آغاز تا ١٢ شب ادامه دارد.
شماره تماس : ۰۷۰۰۹۸۸۰۸۶
ايميل : aghashirmonar@gmail.com
 
٧- راديوى مردمى تعليم الاسلام :
اين راديو از راديوهاى نخستين دينى کندهار است که سه سال قبل توسط مولوى محمدعمرخطابى يکى از علماى دينى تاسيس شد و اکنون يک نشريه ماهانه نيز به همين نام به نشر مى سپارد .
نشرات راديو تعليم الاسلام ازساعت ٧ صبح آغاز تا ١٠ شب ادامه دارد .
شماره تماس : ۰۷۰۰۳۰۰۵۷۰
ايميل : khitabi@gmail.com
 
٨-راديو يوالى :
راديو يوالى سه سال قبل توسط نيروهاى آيساف تاسيس شده است .اين راديو نشرات ٢٤ ساعته دارد که برخى بيشتر آن تفريحى و معلوماتى ميباشد .
شماره تماس : ٠٧٠٠٣٠٧٠٤٣
ايميل : kaf.prnGmail.com
 ٩-راديو اسلام غږ
راديواسلام غږ با شوراى علماى کندهار ارتباط دارد که برخى بيشتر برنامه هاى آن جنبه دينى دارد و درسال ٢٠٠٥ ميلادى تاسيس شده است .نشرات اين راديو از ساعت ٧ صبح آغاز و تا ١١ ظهر ادامه دارد .
شماره تماس : ٠٧٠٠٠٢٤٦٢٦
 
 ١٠- راديو تلويزيون کندهار :
 راديو تلويزيون دولتى در چوکات دولتى فعاليت دارد که نشرات آن از ساعت ٧ صبح آغاز و تا ساعت ١٠ شب ادامه مى يابد ؛ اما برنامه هاى تلويزيون ازساعت ٤ عصر آغاز تا ساعت ١١ شب ادامه دارد محتواى برنامه هاى آن سياسى ، معلوماتى، تفريحى واجتماعى ميباشد .
شماره تماس : 7003333900
ايمل : tv.kandahar@gmail.com       
۱۱- رادیو تبسم:  
رادیو تبسم رادیو خصوصى تبسم در سال۲۰۱۶ ميلادى آغاز به فعاليت نموده است. صدیق الله افغان صاحب امتیاز این راديو می باشد . نشرات رادیو تبسم روی موج ۹۱.۲ و ۸۷.۵ ایف ایم ۱۸ ساعت نشرات دارد، که بر علاوه مرکز ولايت کندهار بیش از ده ولسوالی را تحت پوشش قرار داده است . سر هر ساعت خبر های کوتاه، سرویس خبری نیم ساعته، برنامه های سیاسی، اجتماعی، اسلامی ، تفریحی و معلوماتی از نشرات این را دیو میباشد . گرچه این رادیو برای ساحات مرکزی توسط یک دستگاه ( ) وات روی موج 87.5 نشرات دارد ولی برای ولسوالی های سرحدی با نصف دستگا دیگر در ولسوالی سپین بولدک کندهار روی موج 87.5 FM نیز نشرات پخش می نماید.
شماره تماس : 0708362363
ایمیل ادرس: tabasum.radio@gmail.com
 
١۲-روزنامۀ طلوع افغان :
طلوع افغان ارگان نشراتى رياست اطلاعات و فرهنگ اين ولايت ميباشد که درسال ١٣٠٠ هجرى شمسى به رهبرى مولوى صالح محمد هوتک با زبان هاى پشتو و درى آغاز شد .اين روزنامه بعداً از سوى پوهاند علامه عبدالحى حبيبى تنها به زبان پشتو نشر مى شد از همينرو شمارى از افراد آن را اولين روزنامه زبان پشتو عنوان کرده است .
اين روزنامه از آغاز کار خود فراز نشيب هاى بيشتر پشت سر گذاشته و از ٩٢ سال بدينسو در همچو اوضاع نشر ميشود .در  صفحات اين روزنامه اخبار کشور و منطقه ، مسايل  اخلاقى ، علمى ، مذهبى وادبى نشر مى گردد . اين روزنامه چندى قبل از اثر مشکلات مالى و عدم توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ متوقف گرديده بود؛ اما اخيراً از اثر تلاش هاى مسوولين  ولايتى دو باره آغاز و درهفته سه بار نشر ميشود .
 
 ١۳-روزنامۀ گرداب :
روزنامه گرداب يگانه روزنامه آزاد در کندهار است که اخيراً ( ٢٠١٢ ميلادى ) فعاليت خود آغاز کرده .محمدعمرعمر صاحب امتياز اين روزنامه است و روزانه ساعت هشت صبح به شکل رنگه  از چاپ ميبرايد که علاوه بر اخبار، مسايل ادبى و نوشته هاى سياسى ، علمى ، اجتماعى ، اقتصادى و تبصره ها را  به نشر مى سپارد .
شماره تماس : ٠٧٥٢١٠٨٤٩٠
ايميل : gardabdaily@gmail.com
 
١۴-هفته نامۀ ټاټوبى :
هفته نامه ټاټوبى يک نشريه مستقل ، اجتماعى و کلتورى اين ولايت است که به شکل هفته وار در هشت صفحه رنگه نشر مى گردد .عبدالولى حلميار صاحب امتياز اين نشريه است و از پنج سال گذشته بدينسو فعاليت دارد .
شماره تماس: ٠٧٩٥٨١٠٠٨٣
ايميل: tatobay@gmail.com   
۱۵- هفته نامۀ پانګه:
پانګه يک هفته نامۀ اقتصادى و اجتماعى ميباشد که اخبار و مطالب اقتصادى کشور و منطقه را به نشر ميرساند. اين هفته نامه بعد از وقفۀ کوتاه از يک ماه گذشته بدينسو در ولايت کندهار دوباره فعال گرديده است. اين نشريه قبلاً بحيث مجله و فعلاً در شکل هفته نامه نشر ميگردد.
ايمل آدرس : nisahaq@gmail.com
شمارۀ تماس : 0702121565
 
رسانه هاى غير فعال:
درجريان ده سال گذشته روزنامه ، مجلات ، هفته نامه ها و گاهنامه هاى چون ودان، سور غر، هڅه، عينو، اسلامى ژوند، ټاټوبی، نورالهدا، ښکلا، رڼا، اسلامى ډېوه، هو، روغ رمټ، پيام نور، پنجوايى، مړوند، تنده، ميوند، ماشوم غږ، روهى بهير، خوځښت، پښتنه، غاټول، لمر څرک، ښوونځی، اسلامي لارښوونه، روحاني، بريا، درملنه، انار، روغتيا، سپوږمۍ، ځوانان، د ولس خدمت، کارېز و رښتيا توسط اتحاديه ها وارگان هاى مختلف فعاليت داشت که اکنون برخى بيشتر آنها از اثر مشکلات اقتصادى از چاپ باز مانده است .