١-راديو تلويزيون ملى :
 
راديو تلويزيون دولتى کنر فعاليت خود را در سال ١٣٤٦ه ش آغاز کرده و بيشتر از ٣٠ کارمند دارد .
 
٢-تلويزيون ځلا:
 
اين تلويزيون در آينده نزديک از سوى شکيب سانين ايجاد ميشود ؛ اما تاکنون فعاليت خود را آغاز نکرده است.
 
شماره تماس : ۰۷۰۰۶۲۷۸۲۵
ايميل : shakib.sanin@gmail.com
 
٣-راديو بدلون :
 
اين راديو درسال ٢٠١٠ ميلادى از سوى احمدالله ارچيوال تاسيس شد ١٢ کارمند و نشرات ١٢ ساعته دارد .
 
شماره تماس : ۰۷۰۷۰۲۳۸۲۳ ـ ۰۷۹۳۶۶۳۰۹۰
ايميل :  archiwal@gmail.com
 
 ٤-راديو ځلا:
 
اين راديو درسال ٢٠٠٧ ميلادى توسط شکيب سانين تاسيس شد. نشرات ١٥ ساعته و ده تن کارمند دارد.
 
شماره تماس : ۰۷۰۰۶۲۷۸۲۵
ايميل :  shakib.sanin@gmail.com
 
٥-راديو ښکلا:
 
اين راديو درسال ١٣٩٠ ه ش توسط عبيدالله قانع تاسيس شد، باداشتن ١٥ کارمند نشرات هفت ساعته داشت؛ اما نشرات اين راديو درسال ١٣٩١ ه  ش از اثر مشکلات مالى متوقف گرديده است .
 
شماره تماس : ۰۷۰۷۰۶۸۳۵۷
ايميل : obaid.qani@yahoo.com
 
٦-جريده ځلا :
 
اين نشريه ١٥ روزه درسال ٢٠٠٨ ميلادى از سوى شکيب سانين تاسيس شد که با تيراژ دو هزار جلد علاوه بر کنر در لغمان، ننگرهار و کنر نيز توزيع مى شد، هفت کارمند داشت ؛ اما اکنون ازاثر مشکلات مالى متوقف گرديده است .
 
شماره تماس : ۰۷۰۰۶۲۷۸۲۵
ايميل : shakib.sanin@gmail.com
 
 ٧-مجله سيمه :
 
اين گاهنامه از نشريه هاى فعال کنر است که درسال ١٣٨٩ ه ش از سوى سيدعبدالله نظامى تاسيس شد و ٩ کارمند دارد.
 
شماره تماس : ۰۷۰۷۴۰۰۸۳
ايميل : nizami.aljazeera@yahoo.com
 
٨-مجله لوپته :
 
اين مجله در سال ١٣٨٩ه ش از سوى بريښنا شيرزى تاسيس شد ، پنج کارمند دارد و در اکثريت ولايات کشور توزيع ميگردد ، مصارف مالى اين مجله از سوى سيد فضل الله وحيدى والى پيشين کنر داده ميشود .
 
شماره تماس : ۰۷۰۷۷۶۲۳۵۳
ايميل : lopatakunar@gmail.com
 
٩-راديو نښتر :
 
راديو نښتر از راديوهاى فعال ولايت کنر است که درسال ١٣٩١ ه ش از سوى نجيب الله تاسيس شد، پنج کارمند و نشرات ٨ ساعته دارد ؛ اما اکنون مسوول اين راديو سيد آغا مياخيل است .
 
شماره تماس: ۰۷۰۷۰۲۳۸۲۳
 
 ١٠-مجله کنر:
 
فصلنامۀ  کنر يکى از نشريه هاى فعال کنر است که در سال ١٣٧٧ه ش از سوى رياست اطلاعات و فرهنگ تاسيس شد و مسوول مدير آن جنت گل فدا است .
 
شماره تماس: ۰۷۷۴۶۰۶۶۸۰
ايميل : j.feba@hotmail.com
 
١١-جريده رغاونه :
اين جريده از سوى شاروالى کنر به مسوول مديريت حميدالله چاپ ميشود .
 
١٢-جريده کنر :
 
اين جريده از سال ١٣٨٤ ه ش بدينسو از سوى رياست اطلاعات و فرهنگ چاپ ميشود و مسوول مدير آن ضياء الرحمن سپين غر ميباشد .
 
شماره تماس : ۰۷۰۰۶۷۱۰۶۳
ايميل : ziakunaray@yahoo.com
 
 
 ١٣-مجله ستورى :
 
اين مجله بار اول درسال ١٣٨٦ه ش از سوى "خاص کنر ادبى اوکلتورى ټولنه " چاپ شد ، مسوول مدير آن عرفان الله کوتوال و محتوى مطالب مجله علمى و سياسى ميباشد.
 
١٤-مجله تعليم و تربيه :
 
اين مجله از سوى اداره دارالمعلمين کنر درسال ١٣٩٠ ه ش تاسيس شد ، مسوول مدير آن عبيدالله حامد و از سوى فضل الله وحيدى تمويل ميشود .
 
همچنان نشريه هاى جوانان ، اسعد آباد، کنرکرکت، غنچه ، افاق، سپرغى، کنرغږ ، خوځښت و بدلون نيز چاپ مى شد ؛ اما اکنون سلسله چاپ آن از اثر مشکلات مالى متوقف گرديده گرديده است .