اکنون که در سرتاسر کشور ميان کانديدان رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى به شدت کمپاين ادامه دارد، توجه مردم و رسانه ها را به خود جلب نموده است.
على الرغم انتخابات رياست جمهورى انتخابات شوراهاى ولايتى نيز براى مردم از اهميت ويژه برخوردارند. زيرا شوراهاى ولايتى به سطح  ولايات، از مردم نمايندگى ميکند و مشکلات مردم را با مسوولين محلى شريک ميسازند.
 از جانبى هم راه يافتن شمارى از وکلاى شوراهاى ولايتى به مشرانو جرگه، فرايند دگرى است که بر اهميت اين انتخابات مې افزايد.
با توجه به اهميت اين انتخابات آژانس خبرى پژواک از گزارشگران ولايتى خود ميخواهد که روند انتخابات و کمپاين را تحت پوشش جدى خود قرار داده و از  آن گزارش دهد.    
گزارشگران براى آسانى کار ولايات را بر اساس ويژگى ها و معيارها(امنيت، اقتصاد و تاثيرگذارى سياسى) دسته بندى نموده و آنرا در اولويت راهکرد خود قرار دهند.
گزارشگران ولايتى در سطوح مسووليت هاى منطقوى خود، فهرست کانديدان را تر تيب دا ده و راجع با آنان معلومات جمع آورى نمايند.
در کل روند کمپاين کانديدان  ولايتى را پوشش نموده و از آن گزارش دهند و کانديدان  مهم را تشخيص نمايد.
بگونه ى مثال، از رقابت دو کانديداى زن گزارش دهد ويا در صورتيکه مشخص شود در يکى از ولايات، تمام قوماندانان اسبق خودرا کانديد نموده اند، بناءً به اين ارتباط گزارش ويژه ترتيب و نشر نمايد.
ويا هم د رمورد کانديداى زن اطلاع بدست آورد که هيچ چانس کمپاين را ندارد ويا نتوانسته براى کمپاين به ولايت برود؛ پس به اين ارتباط گزارش تهيه کند.
در مصاحبه ها با کانديدان  روى حل عملى مشکلات فوکس شده و از مسايل که در حيطه صلاحيت کانديدان نباشد صرف نظر شود.
طور مثال، موضوع مصاحبه تهيه آب آشاميدنى صحى است دراينصورت پرسش هاى ذيل مطرح شود:
-براى تهيه آب آشاميدنى صحى به مردم منطقه جناب شما ويا حزب مربوط تان چه راهکرد رويدست ميگيرد؟
 - از نظر شما در منطقه دليل قلت آب چيست؟
-چرا اين ده در طول اين مدت، دسترسى به آب صحى آشاميدنى نداشته؟
-دليل نارسايى دولت در اين زمينه چه بوده؟
-شما و يا حزب مربوطه تان چه راههاى عملى براى رفع اين مشکل داريد؟
-چگونه ميتوان از کار ويا عملکرد تان مطمئن شد، درحاليکه براى اين قريه  يک پل هم اعمار نشده؟
از کانديديکه براى دور دوم خودرا کانديد نموده، ميشود پرسش هاى ذيل مطرح گردد:
در دورۀ گذشته چه کارهاى به اين قريه انجام داده ايد که با مردم کمک نموده باشد؟