آژانس خبرى پژواک به همين منظور تلاش دارد تا روند گزارش هاى را آغاز کند که بر نظريات، مشکلات و خواسته هاى مردم استوار باشد.
هدف چنين گزارش هاى اين است که مشکلات مردم شناسايى شود، کانديدان از مشکلات آنها آگاه شوند و رئيس جمهور آينده اين مشکلات مردم را حل نمايد.
همچنان اين روند به اين مقصد آغاز ميشود که معلومات واقعى به اساس تجارب راى دهنده گان، نظر و احساس  راى دهنده گان در مورد موضوع  و  جزئيات در مورد مشکلات ، نظريات و خواسته هاى راى دهنده گان را اخذ و با ديگران شريک ساخته شود.
انتخاب مردم براى مصاحبه ها:
در تمام گزارش هاى که از ٣٤ ولايت کشور تهيه ميشود،  مصاحبه ها بايد قسمى انجام شوند که در آن ٥٠% زنان، ٥٠% مردان،  ٣\٢ باشنده گان روستا ها، ٣\١ باشنده گان شهر ها،  ٥% کوچى ها، ١٠ % مهاجرين و ٥ % معيوبين شامل باشند.
تا همه مردم خود را در گزارش ها محسوس کنند و آنرا صداى خواسته هاى شان بدانند.
مصاحبه با زنان کمى دشوار است، اما ميتوانيد آنها را برعلاوه منازل شان، در زيارت ها، کلينيک هاى زنانه و بازار ها پيدا نمائيد و مطابق به رسوم و عنعنات منطقه، با آنها صحبت کنيد.
چون اشخاص هر گروه سنى خواسته ها و احساسات خاص خود را دارند، بناً در مصاحبه ها بايد با راى دهنده گان داراى سن ها مختلف صحبت نمائيد.
بطور مثال توازن عمر در مصاحبه ها بايد طور آتى مراعت گردد:
٣٨% از ١٨ الى ٢٩ سال، ٢٦ فيصد از ٣٠ الى ٣٩ سال، ٢٠ % از ٤٠ الى ٤٩ سال، ١٠ % از ٥٠ الى ٥٩ سال و ٦% آنعده کسانيکه عمرشان بيشتر از ٦٠ سال باشد.
در مصاحبه ها بايد اشخاص باسواد و بى سواد در نظرگرفته شوند.
آنهم قرار ذيل:
در مصاحبه ها بايد تلاش صورت گيرد تا از ٢٥ % مردم با سواد و ٧٥% افراد بيسواد پرسيده شود و همچنان بايد با ٢٠ % اشخاص که وظيفه دارند و ٨٠% اشخاص که کار ندارند، مصاحبه انجام شود.
براى انجام مصاحبه بايد افراد مسکلى، سياستمداران، غريبکار، دهاقين، شاگردان مکاتب، خانم هاى خانه، افراد باسواد و کسبه کاران انتخاب شوند.
همچنان در مصاحبه ها بايد اقليت ها از نظر انداخته نشوند و با مردم اقوام مختلف صحبت شود.
نظر هر مصاحبه شونده بايد ٥٠ الى ٦٠ کلمه باشد.
رهنمايى هاى  لازم:
صداى راى دهنده را در گزارش شامل سازيد،  بيان راى دهنده را طور مثال به منظور توضيح پروسه مطرح سازيد و پروسه ها را با نتايج ربط دهيد.
بطور نمونه چنين يک نقل قول را اخذ نمائيد: ((من به اين دليل راى ميدهم که فلانى به قدرت برسد و اين مشکل ما را رفع سازد. ))
در يک راپور حداقل با ده تن صحبت نمائيد،  در صورت امکان نقل قول جالب را ثبت و عکس آنرا بگيريد.
موضوعاتى را که براى زنان مهم است، در مصاحبه ها و مباحثات کانديدان شامل سازيد.
با راى دهنده در مورد موضوعاتى مصاحبه نمائيد که آن موضوع را با کانديدان شريک ميسازيد، آنها را تشويق نمائيد تا در مورد زنده گى شان چيز هاى مشخص بگويند و بعداً  آنرا بطور مشخص براى کانديدان مطرح سازيد.
زمانيکه با کسى مصاحبه ميکنيد، زمينه و محيط را قسمى مساعد سازيد که احساس راحتى نمايد ( برايش قناعت دهيد که نشر نظر وى برايش خطر ايجاد نميکند. ) و اينرا نيز برايش واضح سازيد که  نظريات شان چه کمک با راى دهنده گان ديگر مينمايد.
سوالات:
× در زنده گى کنونى شما در مقايسه به پنج سال گذشته چه تفاوت رونما شده است؟
× در ميان کانديدان، کانديد مورد نظرتان را چگونه انتخاب مينمائيد؟
× از جمله ٤١ کانديد انتخابات رياست جمهورى، چند تن آنها را ميشناسيد؟
× چگونه تصميم ميگيريد و کدام چيز ها را در انتخاب کانديدان جستجو ميکنيد؟
× در مورد کانديدان چه معلومات داريد؟
× در منطقۀ که شما زنده گى ميکنيد، مشکل اساسى و اولى شما چى است؟
× همچنان مشکل دومى شما چى است؟
× آيا در انتخابات رياست جمهورى و شوراى هاى ولايتى اشتراک مينمائيد؟
× اگر اشتراک ميکنيد، چرا ؟ و اگر اشتراک نميکنيد، چرا؟
× چقدر در مورد انتخابات آينده باور داريد؟
× اگر زمينه ملاقات شما با رئيس جمهور مساعد گردد، يگانه خواست، پيام و يا انتقاد شما چى خواهد بود؟
× حکومت کرزى کدام کار ها را براى شما و قريه شما انجام داده است؟