شوراى ولايتى ارزگان؛ ٩ عضو دارد که در انتخابات سال ١٣٩٣ خورشيدى، دو تن از وکلاى دورۀ قبلى، دوباره به شوراى ولايتى راه يافته اند.
 ١- محمد حنيف خان حنيفى:
محمد حنيف خان فرزند محمد رفيق؛ در سال ١٣٤١ خورشيدى در قريۀ قطهابى ولسوالى خاص ارزگان اين ولايت متولد گريده است. حنيف در سال ١٣٦٨ خورشيدى، از ليسه شاه زمان اين ولسوالى فارغ شده و همچنان فارغ التحصيل سال ١٣٨٦ خورشيدى دارالمعلمين ولايت ارزگان ميباشد.
حنيفى در دور اول مشرانوجرگه، سناتور ولايت ارزگان بوده و بعد از آن، به حيث بزرگ قومى فعاليت داشته است.
 ٢-محمدظاهر خان نادرى:
محمدظاهرخان نادرى فرزند صبرگل؛ در سال ١٣٥٧ خورشيدى در قريۀ مياندوى ولسوالى دهراوود ارزگان متولد گرديده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٣٣٣٨٥٣٥
 ٣- الحاج حيات الله فضلي:
حيات الله فضلى فرزند لعل محمد؛ درسال ١٣٥٢ خورشيدى در قريۀ پوپلزوى ولسوالى چورۀ ولايت ارزگان متولد گريده است. موصوف در سال ١٣٨٧ خورشيدى، از ليسۀ مرکزى چوره فارغ شده و قبل از وکالت در شوراى ولايتى، به حيث متنفذ قومى وعضو شوراى همبستگى ملى فعاليت داشته است.
موصوف علاوه بر اين، با يکعتداد موسسات غيردولتى در ولسوالى چوره کار کرده و با کدام حزب سياسى ارتباط ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٥١٦٢٠٩٩
 ٤-اميرمحمد بارکزى:
اميرمحمد بارکزى فرزند لعل محمد خان؛ درسال ١٣٥٦ خورشيدى در قريۀ ديناخيل ولسوالى چورۀ اين ولايت متولد گرديده است. بارکزى در سال ١٣٨٨ خورشيدى، از ليسۀ ولسوالى چوره فارغ و سند ليسانس را از پوهنځى تعليم و تربيۀ پوهنتون کندهار به دست آورده است. موصوف، با کدام حزب سياسي ارتباط ندارد.
 ٥-عبدال حقبين:
عبدال حقبين فرزند غلام حسن؛ درسال ١٣٣٣ خورشيدى در قريۀ حاجى محمد ولسوالى خاص ارزگان متولد گرديده است. موصوف در سال ١٣٥٧ خورشيدى، از ليسۀ شازمان ولسوالى خاص ارزگان فارغ و بعداً براى مدت سه سال، به حيث معلم ايفاى وظيفه کرده است.
حقبين، همچنان در دورۀ قبلى شوراى ولايتى ارزگان نيز عضويت داشت و در انتخابات شوراى ولايتى سال ١٣٩٣ يکبار ديگر به حيث وکيل شوراى ولايتى انتخاب شد.
 ٦-نورمحمدحقمل:
نورمحمد حقمل فرزند صاحب خان؛ درسال ١٣٤٠ خورشيدى در قريۀ عشزايى ولسوالى چورۀ ولايت ارزگان متولد گرديده است. موصوف، تعليمات ابتدايى خود را در ليسه مرکزى چوره به اتمام رسانده و درسال ١٣٨٥ خورشيدى از لېسۀ سلام بابا فارغ گرديده است.
حقمل، در دور گذشتۀ شوراى ولايتى نيزعضويت داشت و  قبل از وکالت در شوراى ولايتى، به حيث متنفذ قومى مطرح بود و با کدام حزب سياسى ارتباط ندارد.
 ٧-عبدالکريم خادمزى:
عبدالکريم خادمزى فرزند غلام حيدر؛ درسال ١٣٦١ خورشيدى در قريۀ گرم آب ولسوالى دهراوود متولد گرديده است. موصوف درسال ١٣٨٧خورشيدى، از ليسۀ خوشحال خان کابل فارغ و تحصيلات عالى خود را تا درجۀ ليسانس، در پوهنتون خصوصى دعوت انجام داده است.
خادمزى قبل از وکالت در شوراى ولايتى، براى مدمت يک سال به حيث معلم ايفاى وظيفه کرده و با کدام حزب ارتباط ندارد.
 ٨-شمشاد قزلباش:
شمشاد قزلباش بنت گل محمد؛ در سال ١٣٥٠ خورشيدى در شاه منصور شهر ترينکوت مرکز ولايت ارزگان متولد گرديده است. خانم قزلباش در سال ١٣٦٨ خورشيدى، از صنف ١٢ فارغ و براى مدت چهار سال به حيث معلم ايفاى وظيفه کرده است.
٩-رويا بارکزۍ:
رويا بارکزى؛ با اينکه به شوراى ولايتى راه يافت؛ اما به اين شورا هيچ حاضر نشد!