شوراى ولايتى بلخ، ١٩ عضو دارد که در انتخابات سال ١٣٩٣ خورشيدى، سه تن از اعضاى پيشين شوراى ولايتى بلخ نيز برنده شده است.
هيئت ادارى اين شورا در نتيجۀ انتخابات داخلى، به شکل ذيل  براى يک سال تعيين شده است:
رييس: محمد ابراهيم خيرانديش
معاون: ذبيح الله کاکړ
منشى: خانم طاهره حقجو
 
١-رييس عبدالخالق:
رييس عبدالخالق فرزند عبدالرازق؛ در سال ١٣٤٤ خورشيدى در ولسوالى شولگرۀ ولايت بلخ متولد گرديده است. موصوف تا صنف ١٢ درس خوانده و در دور گذشتۀ شوراى ولايتى نيز نمايندۀ مردم بود که در انتخابات شوراى ولايتى سال ١٣٩٣ خورشيدى، دوباره به شورا راه يافت. موصوف از اعضاى حزب حمعيت اسلامى است و قبل از وکالت، مصروف کاروبار شخصى بود.
شمارۀ تماس:  ٠٧٠٠٥٠١٣٠٩
٢-محمدافضل حديد:
محمد افضل فرزند استاد محمد اسلم؛ در سال ١٣٤٥ خورشيدى در شهر مزار شريف متولد گرديده است. موصوف از پوهنځى طب پوهنتون بلخ فارغ شده و کدام سابقۀ سياسى ندارد. داکتر حديد در دور گذشتۀ شوراى ولايت نيز وکيل بود و به حيث رييس اين شورا ايفاى وظيفه نموده است.  موصوف در انتخابات شوراى ولايتى سال ١٣٩٣ خورشيدى، يکبار ديگر به اين شورا راه يافت.
موصوف به کدام حزب سياسى پيوند ندارد و قبل از کالت، به حيث متخصص جراحى شفاخانۀ ملکى ولايت بلخ ايفاى وظيفه کرده و حالا نيز در پهلوى وکالت، مصروف تداوى مريضان در کلينيک شخصى خود ميباشد.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٠٥٠٣٠٣٦
٣-ذبيح الله کاکړ:
ذبيح الله کاکر فرزند عبدالصبور؛ درسال ١٣٦١ خورشيدى در شهر مزار شريف متولد گرديده است. موصوف از ليسۀ استقلال مزار شريف فارغ و قبل از وکالت مصروف تجارت شخصى بود. کاکر در انتخابات داخلى شوراى ولايتى، به حيث معاون شورا انتخاب گرديد و به کدام حزب سياسى پيوند ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٨٨٨٨٨٨١٧
٤-بشيراحمد عزيزالله:
بشيراحمدعزيزالله فرزند غلام محمد سخى؛ درسال ١٣٤٧ خورشيدى در منطقۀ بابا يادگار شهر مزارشريف متولد گرديده است. موصوف تا صنف ١٢ درس خوانده و در هنگام جهاد از قوماندانان حزب جمعيت اسلامى بود.
بعد از به کار آمدن حکومت حامد کرزى، به حيث آمر کشف قول اردوى نمبر ٧ در بلخ ايفاى وظيفه نمود و در دور گذشتۀ شوراى ولايتى نيز وکيل بود. موصوف به کدام حزب سياسى ارتباط ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٨٨٢٦٩٦٢
٥-عبدالوکيل:
عبدالوکيل فرزند حبيب الله؛ در سال ١٣٤٢ خورشيدى در ولايت بلخ متولد گرديده است. موصوف تا صنف ١٢ درس خوانده و يکى از قوماندانان دورۀ جهاد و مقاومت ميباشد؛ از همينرو در اين دوره به استاد شهرت يافته؛ اما بعداً کدام وظيفۀ مشخص را اجرا نکرده است.
عبدالوکيل، در انتخابات شوراى ولايتى سال روان، به شوراى ولايتى بلخ راه يافت؛ اما با کدام حزب سياسى ارتباط ندارد و قبل از وکالت شغل آزاد داشت.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٣٤٩٣٤٩
٦-محمدصالح مرادى:
محمد صالح مراد فرزند هيت قول؛ در سال ١٣٣٦ خورشيدى در ولسوالى خُلم ولايت بلخ متولد گرديده است. موصوف صنف دوازدهم را در ليسۀ مرکزى ولسوالى خلم به اتمام رسانده و قبل از  وکالت، مصروف شغل آزاد بود. مرادى، با کدام حزب سياسى پيوند ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٤٩٠٦٣٨
٧-شجاع الدين شجاع:
شجاع الدين فزرند آقا محمد؛ در سال ١٣٦١ خورشيدى در ولسوالى دولت آباد ولايت بلخ متولد گرديده است. موصوف از ليسۀ باختر مزار شريف فارغ و عضو حزب جنبش ملى افغانستان ميباشد. موصوف قبل از وکالت، معاون اين حزب بود و علاوه بر آن، معاون شوراى مرکزى سازمان اجتماعى جنبش جوانان افغانستان ميباشد.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٤٤٤٠٩٩٢
٨-محمدهاشم اعظمى:
محمدهاشم اعظمي فزرند محمداعظم؛ باشندۀ  شهر مزار شريف مرکز ولايت بلخ ميباشد. موصوف در سال ١٣٦٠ خورشيدى متولد و از پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون بلخ فارغ گرديده است. موصوف با کدام حزب سياسى ارتباط ندارد و قبل از وکالت، در خارج از کشور سکونت داشت.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٢٢٠٠١٠٠
٩-سيدعبدالله مسرور:
سييد عبدالله مسرور فرزند سيد اسدالله مسرور؛ در سال ١٣٦٧ خورشيدى در ولسوالى چارکنت ولايت بلخ متولدگرديده است. موصوف از ليسۀ دقيقى بلخى شهر مزار شريف و فارغ و فعلاً محصل صنف سوم پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل ميباشد.
موصوف علاوه بر آن، مسووليت مرکز فرهنگى "اندېشۀ سبز" در بلخ رابرعهده دارد و صاحب امتياز تلويزيون خصوصى سفير نيز ميباشد، که از دو سال گذشته بدينسو در شهر مزار شريف نشرات دارد.
مسرور، با کدام حزب سياسى ارتباط ندارد و در دور گذشتۀ شوراى ولايتى نيز وکيل بود.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٥٥٠٠٠٤
١٠-رامين رمضان:
رامين رمضان فرزند رمضان؛ باشندۀ شهر مزارشريف، در سال ١٣٦١ خورشيدى متولد گرديده است. موصوف ليسانس پوهنځى انجنيرى پوهنتون بلخ ميباشد و قبل از وکالت، مصروف تجارت شخصى بود. وى با کدام حزب سياسى رابطه و سابقۀ سياسى ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٧٣٣٦٣٦٣
١١-شاه محمد جمالى:
شا محمد جمالى فرزند جمال الدين؛ باشندۀ شهر مزار شريف و درسال ١٣٣٧ خورشيدى متولد گرديده است. جمالى تا صنف ١٢ درس خوانده و در هنگام جهاد، يکى از قوماندانان حزب جميعت اسلامى بود.
موصوف با کدام حزب سياسى ارتباط ندارد و در دور گذشته نيز عضو شوراى ولايت بلخ بود.
شمارۀ تماس: ٠٧٨٧٧٨٧٧٥٣
١٢-محمدابراهيم خيرانديش:
محمد ابراهيم خير انديش فرزند امان الله؛ در سال ١٣٥٧ خورشيدى در ولايت کندز متولد گرديده؛ اما از ٢٠ سال گذشته بدينسو در ولسوالى نهر شاهى ولايت بلخ سکونت دارد. خيراندېش از صنف دوازدهم ليسۀ شيرخان کندز فارغ و فعلاً محصل پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون خصوصى ابن سينا در مزار شريف ميباشد.
خيرانديش در انتخابات داخلى شوراى ولايت بلخ، به حيث رييس اين شورا انتخاب شد. موصوف قبل از راه يافتن به شوراى ولايتى، رييس شوراى انکشافى ولسوالى نهرشاهى بود و از ده سال گذشته بدنيسو، رييس منطقۀ اتفاق نمبر دوى اين ولسوالى نيز بود. موصوف با کدام حزب سياسى ارتباط ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٢١٠٢٨١٠
١٣-محمدامين دره صوفى:
محمد امين دره صوفى فرزند ميرزا رحمن؛ در سال ١٣٤٥خورشيدى در ولسوالى درۀ صوف ولسوالى سمنگان متولد گرديده است. موصوف از ٢٥ سال گذشته بدنيسو، در شهر مزار شريف سکونت دارد. درۀ صوفى، فعلاً محصل صنف اول پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون خصوصى رهنورد در مزار شريف ميباشد.
محمد امين دره صوفى، در جهاد نيز تحت رهبرى حزب حرکت اسلامى افغانستان اشتراک کرده و عضو اين حزب ميباشد؛ اما قبل از وکالت مصروف شغل آزاد بود.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٠٤٤٢٤٠
١٤-غلام سخۍ لاله:
غلام سخى لاله فرزند قمبرعلى؛ درسال ١٣٦٩ خورشيدى در ولسوالى شلولگر ولايت بلخ متولد گرديده است. موصوف از صنف ١٢ مکتب على شهيد ولسوالى شولگره فارغ و فعلاً محصل صنف اول پوهنځى ادبيات پوهنتون بلخ ميباشد.
موصوف قبل از وکالت، شغل آزاد داشت و با هيچ کدام حزب سياسى ارتباط ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٧٠٠٦٠٠٢
١٥-محمدآصف مومند:
محمدآصف مومند فزرند حاجى محمد يوسف زوى؛ در سال ١٣٥٩ خورشيدى در ولسوالى بلخ ولايت متولد گرديده است. موصوف از ليسۀ استقلال شهرمزار شريف فارغ و فعلاً محصل صنف اول پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون بلخ ميباشد.
موصوف قبل از وکالت، مصروف تجارت شخصى بود و رياست گروپ تجارتى شاهين را بر عهده داشت؛ اما به کدام حزب سياسى ارتباط ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٩١٩٠٠٩٠٠
١٦-ريحانه سادات:
ريحانه سادات بنت سيد شاه حسين؛ درسال ١٣٦٨ خورشيدى متولد گرديده است. موصوف باشنده شهر مزار شريف مرکز ولايت بلخ ميباشد و تا صنف ١٢ درس خوانده است. خانم سادات قبل از وکالت، در بخش مطبوعات قوماندانى پوليس زون شمال وظيفه داشت و با کدام حزب سياسى ارتباط ندارد.
شمارۀ تماس :  ٠٧٩٦٦٨٦٢٦٦
١٧-يلدا فرنگيس سوگند:
يلدا فرنگيس سوگند بنت محمد رحيم؛ درسال ١٣٦٨ خورشيدى متولد گرديد است. موصوف باشندۀ شهر مزار شريف و تا درجۀ ليسانس تحصيل کرده است. سوگند، در مورد جزئييات بيشتر ارايه نکرد و گفت که قبل از وکالت، مصروف فعاليت هاى مدنى و ژورناليستيکى بود؛ اما با کدام حزب سياسى ارتباط ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٨٤٦٢٨٧٧
١٨-طاهره حقجو:
طاهره حقجو بنت عبدالحق؛ باشندۀ شهر مزار شريف مرکز ولايت بلخ ميباشد. موصوف تا صنف ١٤ درس خوانده و بعد از انتخابات داخلى شوراى ولايتى سال ١٣٩٣، به حيث منشى شورا انتخاب شد.
خانم حقجو قبل از وکالت، آمر جندرپوهنتون بلخ بود؛ اما به کدام حزب سياسى ارتباط ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٠٥٠٧٣٠٨
١٩-داکتر رحيمه رحيمى تره کى:
داکتر رحيمه رحيمى تره کى بنت رحم الدين؛ باشندۀ ولسوالى چمتال ولايت بلخ در سال ١٣٥٣ خورشيدى متولد گرديده است؛ اما فعلا در شهر مزار شريف سکونت دارد. خانم تره کى در علوم طبى ماسترى دارد و قبل از وکالت، کلينيک شخصى در شهر مزار شريف داشت. موصوف عضويت کدام حزب و سابقۀ سياسى ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٨٧٣٠٤٠٧١