شوراى ولايتى لغمان، ٩ عضو دارد که در انتخابات شوراى ولايتى سال ١٣٩٣ خورشيدى، پنج عضو پيشين شورا برنده اعلام شده است.
اين شورا، افراد ذيل را از طريق انتخابات داخلى، به حيث اعضا براى مدت يک سال انتخاب کرده است.
رييس: محمد رفيع مموزى
معاون: اجمل وفا
منشى: محمد ظاهر حسين خيل
 
1-قارى ميرحاتم تره خيل :
ميرحاتم تره خيل فرزند عبدالهادى درسال ١٣٥٢ هجرى خورشيدى در ولسوالى قرغه يى لغمان متولد گرديده . وى در بخش علوم دينى تا ١٤ تعليم کرده و عضوى فعال حزب جمعيت اسلام است. تره خيل قبل از وکالت وظيفه معلمى را بعهده داشت و اکنون رييس شوراى ولايتى لغمان است .
شماره تماس : ٠٧٩٩٤٦٤٤٤٧
 
٢-گلزار سنگروال :
گلزارسنگروال فرزند شيرمحمد درسال ١٣٥٧ه ش در سنگره الينگار متولد گرديده و تعليمات خود در دروان هجرت دربخش حقوق و علوم دينى به پايان رسانده و سند ليسانس وفاق المدارس ملتان را به دست آورده است .گلزارسنگروال يک دوره قبل نيز عضوى شوراى ولايتى بود و اکنون منشى شوراى ولايتى ميباشد.وى قبلاً با حزب اسلامى پيوند داشت ؛ اما اکنون با کدام حزب رابطه ندارد .
شماره تماس : ٠٧٠٠٤٩٤٧٣٨
 
٣-اجمل وفا :
اجمل وفا فرزند على اکبر درسال ١٣٦٢ ه ش در سرزمين آبايى خود متولد گرديده و فارغ التحصيل پوهنځى زراعت است . موصوف اکنون معاونيت شوراى ولايتى را بعهده دارد، قبل از وکالت مصروف تحصل بود و کدام سابقه سياسى ندارد .
شماره تماس :
 ٤-حاجى عبدالعزيز:
حاجى عبدالعزيز فرزند عبدالرحيم درسال ١٣٤٢ ه ش در سنگره الينگار متولد گرديده است . موصوف تعليم ندارد و سابق قوماندان جهادى بود که قبل از وکالت مصروف امور قومى بود و اکنون عضوى شوراى ولايتى لغمان ميباشد .
شماره تماس : ٠٧٠٠٤٨٢٦٨٣
 ٥-گلاب الدين :
گلاب الدين فرزند نجم الدين درسال ١٣٤٧ ه ش در ولسوالى بادپښ متولد گرديده ، تعليم ندارد و قبل از وکالت در حل منازعات قومى نقش داشت. موصوف قبلاً يک قوماندان مشهور جهادى به سطح لغمان بود و اکنون با کدام حزب سياسى ارتباط ندارد .
شماره تماس : ٠٧٠٠١٧١٣٧٣
 ٦-قوماندان عتيق الله :
عتيق الله فرزند کتور خان درسال ١٣٤٨ ه ش در ولسوالى قرغه يى متولد گرديده است .موصوف تعليمات رسمى ندارد ؛ اما تعليمات خصوصى خود تا يک اندازه پيش برده و قبلاً قوماندان جهادى بود که در جنگ عليه اتحاد شوروى اسبق نقش فعال داشت .
وى اکنون عضوى شوراى ولايتى لغمان است و قبل از وکالت متنفذ قومى و در اوايل حکومت حامد کرزى منحيث ولسوال قرغه يى ايفاى وظيفه کرده است .
 
٧-راضيه نيازى :
راضيه نيازى بنت شيرعالم درسال ١٣٦٧ ه ش در شهر مهترلام مرکز ولايت لغمان متولد گرديده است .موصوف اکنون محصل پوهنځى حقوق پوهنتون خصوصى آريانا است و قبل از وکالت محصل بود و کدام سابقه سياسى ندارد .
شماره تماس : ٠٧٠٨١٩٨٢٧ 
 
٨-بى بى خرد :
بى بى خرد  بنت عبدالهادى درسال ١٣٥١ ه ش در شهر مهترلام متولد گرديده است .
موصوف تا صنف ١٢ تعليم کرده ،قبل از وکالت معلم بود و سابقه سياسى ندارد .
شماره تماس : ٠٧٠٧٧٦٠٧٢
 
  ٩-فرزانه :
فرزانه بنت انجنيرمحمدجعفر باشنده شهر مهترلام است و بعد از عروسى از شوراى ولايتى استعفا داده و به وظيفه خويش حاضر نميشود .