شوراى ولايتى هرات؛ ١٩ عضو دارد که در انتخابات ١٣٩٣، چهار عضو سابق این شورا توانستند کرسى هاى شان را حفظ کنند. اعضای شورای ولایتی درنتیجۀ انتخابات داخلی، افراد زیر را به عنوان اعضای هيئت اداری انتخاب کردند.
رییس: کامران علیزایی
معاون: حاجی توریالی طاهری
منشی: سکینه حسینی
 
١- سید عظیم کبرزانی:
سید محمد عظیم کبرزانی فرزند سید عبدالعلی شاه؛ در سال١٣٦٠ خورشيدى در قریه کبرزان ولسوالی انجیل هرات متولد شده است. موصوف، تحصیلات ابتدایی را در لیسه جامی هرات به پایان رسانیده و در رشته حقوق وعلوم سیاسی، تا سطح ليسانس در پوهنتون هرات تحصيل کرده است. وی درگذشته به حيث مسوول فرهنگی بنیاد نبی الرحمت (ص)، معاون شورای مردمی ولسوالی انجیل، منشی انجمن ناشران کتاب و قرطاسیه فروشان، و در موسسات غيردولتى بین المللی کار کرده است.
شمارۀ تماس: 0799872223
٢- حاجی توریالی طاهری:
حاجی توریالی فرزند حاجی عبدالرحمن؛ متولد سال ١٣٥٤ خورشيدىدر ولسوالی کرخ هرات می باشد. طاهرى، فارغ التحصیل صنف ١٢ لیسه ابوالفتح عبدالملک کرخی می باشد. موصوف درگذشته به صفت مدیر مالیه ولسوالی کشک رباط سنگی هرات و مدیر عواید ولسوالی غوریان هرات ایفای وظیفه کرده است. طاهرى در انتخابات داخلی اعضای شورای ولایتی، به حیث معاون این شورا تعیین گردید.
شمارۀ تماس: 0799814489
٣- نجیب الله محبی:
نجیب الله محبی فرزند سلمان علی؛ درسال ١٣٦٤ خورشيدىدر قریه حسن آباد رزشک ولسوالی انجیل ولایت هرات متولد شده است. وی در رشته حقوق وعلوم سیاسی در پوهنتون خصوصی غالب در هرات، تا درجۀ ليسانس تحصیل کرده است. محبی پیش از راه یافتن به شورای ولایتی به حیث معاون انجمن بقأ و انکشاف افغانستان زون غرب، عضو تیم ملی تکواندوکاران مهاجرین و مدیر یک شرکت تجارتی کار کرده است.
٤- حاجی وکیل غلام حبیب هاشمی:
حاجی وکیل غلام حبیب هاشمی فرزند غلام احمد؛ متولد سال ١٣٤٣ ولسوالی انجیل هرات می باشد. هاشمى دوره ابتدايی مکتب را در لیسه غلام محمد غبار در کابل سپری کرده و اکنون محصل سال اول حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون خصوص جامی در هرات می باشد.  موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث عضو ارشد شورای مردمی ولسوالی انجیل ایفای وظیفه کرده است.
شمارۀ تماس: 0799101550
٥- حبیب الرحمان پدرام:
حبیب الرحمن پدرام فرزند عبدالغفور؛ در سال ١٣٦٥ خورشيدىدر شهر هرات متولد شده است. موصوف دوره مکتب را در لیسۀ سیفی هرات تکمیل کرده و ضمن داشتن تحصیلات دینی به شکل خصوصی، در سال ١٣٩٢ از پوهنتون هرات در رشتۀ ژورنالیزم به درجۀ ليسانس فارغ شده است.  پدرام، پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث مدیر مسوول تلویزیون خصوصی جوانه در هرات کار می کرد. او همچنان فعالیت های ادبی نیز داشته است. پدرام، به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
شمارۀ تماس: 0792003838
٦- حاجی کامران علیزائی:
حاجی کامران علیزایی فرزند حاجی نثاراحمد؛ در سال ١٣٥٣ در ولسوالی کهسان ولایت هرات متولد گردیده است. علیزایی، فارغ صنف دوازدهم می باشد. موصوف، پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، مصروف تجارت شخصی بود. علیزایی، در نتیجۀ انتخابات داخلی اعضای شورای ولایتی، به حیث رییس این شورا انتخاب گردید. وی به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
شمارۀ تماس :0707415225
٧- حاجی ارباب عبدالرسول جمشیدی:
حاجی ارباب عبدالرسول جمشیدی فرزند محمد علی؛ درسال ١٣٥٧ در قریه چشمه خافی ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات متولد شده است. جمشیدی، فارغ صنف دوازدهم دارالعلوم عالی غیاثیه در هرات می باشد.
شمارۀ تماس: 0799790044
٨- حاجی عبدالرحمن مرادی:
حاجی عبدالرحمن مرادی فرزند حاجی وکیل شیرمحمد؛ در سال ١٣٥٨ در ولسوالی کهسان ولایت هرات متولد گردیده است. مرادی فارغ صنف دوازدهم لیسه شبانۀ کهسان در هرات است. مرادی پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث  رییس شرکت ترانسپورت هرات افغان کار می کرد.
شمارۀ تماس : 0799478848
٩- وکیل احمد کرخی:
وکیل احمد کرخی فرزند حاجی محمد موسی؛ در سال ١٣٥٧ در ولسوالی کرخ ولایت هرات به دنیا آمده است. کرخی، لسانس ادبیات می باشد و پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، مصروف تجارت شخصی بود. وى، در حال حاضر عضو عضو کمیته پلان های انکشافی در شورای ولایتی هرات است. کرخی به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
شمارۀ تماس: 0799224020
١٠- داکتر نوراحمد حیدری:
نور احمد حیدری فرزند محمد ملوک مشهور به غلام فاروق غوریانی؛ در سال ١٣٥٨ در قریه غیضان ولسوالی غوریان هرات چشم به جهان گشود. حیدری، دوره مکتب را در لیسه انقلاب هرات سپری کرده و فارغ التحصیل رشتۀ طب از پوهنتون هرات است. موصوف، پیش از راه یافتن به شورای ولایتی به صفت داکتر یکی از موسسات خارجی فعال در بخش طبی، ایفای وظیفه می نمود و سابقۀ کار در کلینیک معالجوی انصار در هرات نیز دارد.
شمارۀ تماس: 0799470901
١١- داکتر مهدی حدید:
مهدی حدید فرزند حاجی محمد ناصر؛ در سال ١٣٥٢ در ناحیه چهارم شهر هرات متولد شده است. حديد، دوره مکتب را در لیسه جامی هرات سپرى کرده است و فارغ التحصیل رشته طب از پوهنتون هرات می باشد. موصوف پيش از راه يافتن به شوراى ولايتى، در يکى از موسسات خارجى در هرات کار مى کرد و کلينيک شخصى نيز داشت.
شمارۀ تماس: 0700407979
١٢- عبدالرحیم صالحی تیموری:
عبدالرحیم صالحی تیموری فرزند غلام محمد؛ متولد سال ١٣٥٢ در ناحیه دوم شهر هرات می باشد. تيمورى فارغ دارالعلوم انصار در کشور ایران می باشد. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی؛ به حیث آمر تجارت سرحدی، استاد مدارس مهاجرین، مدیر عمومی گمرک اسلام قلعه، مدیر مواد نفتی تورغندی و مدیر عمومی پارک صنعتی ولایت هرات کار کرده است.
شمارۀ تماس: 0798604070
١٣- محمد فاضل عفیف جمشیدی:
محمد فاضل عفیف جمشیدی فرزند محمد قربان؛ متولد سال ١٣٤٠ در قریه یکه درخت ولسوالی کشک رباط سنگی هرات می باشد. جمشيدى از صنف ١٤ پوهنتون هوايی در رشته پیلوتى فارغ شده است. موصوف پيش از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث عضو شورای انکشافی ولسوالی کشک رباط سنگی کار کرده است.
شمارۀ تماس: 0795134698
١٤- محمد سردار بهادری:
محمد سردار بهادری فرزند سیاه گل؛ درسال ١٣٥١ خورشيدى در قریه هفت چاه ولسوالی غوریان متولد شده است. بهادرى، از صنف ١٢ لیسه واعظ کاشفی ولسوالی شیندند هرات فارغ شده است. موصوف پيش از راه يافتن به شوراى ولايتى، سه سال به حیث خزانه دار شورای انکشافی ولسوالی غوریان هرات، و چهار سال به صفت رییس شورای انکشافی قریه هفت چاه کار کرده است.
شمارۀ تماس: 0790656000
١٥- سکینه حسینی:
خانم سکينه حسينى فرزند سيدنجف؛ در ناحيه ١٢ شهر هرات متولد گرديده است. و ی در حال حاضر محصل سال چهارم پوهنځى حقوق و علوم سياسى در موسسه تحصيلى اشراق در هرات مى باشد.  موصوف، از اعضای سابق شورای ولایتی است که بار دیگر به این شورا راه پیدا کرد. او پیش از وکالت، به حیث معلم ایفای وظیفه کرده است. خانم حسینی، در انتخابات داخلی اعضا به حیث منشی شورا انتخاب گردید.
شمارۀ تماس: 0799240761
١٦- سمیه رامش:
سمیه رامش فرزند حاجی غلام فاروق؛ در سال ١٣٦٦ خورشيدى در ناحیۀ چهارم شهر هرات چشم به جهان گشوده است. موصوف، فارغ پوهنځى تعلیم و تربیه پوهنتون می باشد. خانم رامش، به هیچ حزب سیاسی وابستگی ندارد. موصوف، عضو کمتیۀ سمع شکایات در شورای ولایتی هرات است.
شمارۀ تماس :0790606017
١٧- فاطمه جعفری:
فاطمه جعفرى فرزند حيدر؛ در سال ١٣٦٥ خورشيدى  در ناحيه ١٢ شهر هرات متولد شده است. خانم جعفری، دوره مکتب را در مهاجرت به کشور ایران سپری کرده است و از پوهنتون خصوصی اشراق، در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی به درجۀ ليسانس فارغ گردیده است. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، مصروف کاری نبوده است.
شمارۀ تماس: 0798113750
١٨- جهانتاب طاهری:
خانم جهانتاب طاهری فرزند شاه علم؛ باشندۀ ولسوالى کرخ هرات است که در سال ١٣٥٥ در قریه طاهریان ولسوالی کرخ هرات متولد شده است. خانم طاهری در لیسۀ قوای چهار زره دار ولایت هرات، تا صنف ١٢ درس خوانده است. موصوف، یکی از اعضای سابق شورای ولایتی هرات است که بار دیگر به این شورا راه یافت. خانم طاهری پیش از وکالت به حیث عضو هیت مدیرۀ زنان زون غرب ایفای وظیفه نموده است.
شمارۀ تماس: 079966302
١٩- حاجی محمد عسکر انوری:
محمد عسکر انوری فرزند حاجی محمد انور؛ متولد سال ١٣٤١ در لسوالی گلران هرات می باشد. انورى، از لیسه عالی صنعتی بغلان فارغ گرديده و در حال حاضر، محصل رشته حقوق وعلوم سیاسی در موسسه عالی کهکشان شرق در هرات مى باشد. موصوف، در دو دوره به حیث عضو شورای ولایتی هرات کار کرده است.
شمارۀ تماس: 0799364524