١- حاجی سید جان خاکریزوال:
حاجی سید جان خاکریزوال فرزند حاجی عبدالغفار، در سال 1341 در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار ممتولد شده است.
نامبرده، تا صنف دهم آموزش دیده و رئیس شورای ولایتی کندهار می باشد. خاکریزوال عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
 شماره تماس: 0700304547
٢- حاجی عبدالقیوم:
حاجی عبدالقیوم فرزند حاجی اسدالله، در سال 1343 در ولسوالی دند ولایت کندهار ممتولد شده است.
نامبرده، تا صنف دوازدهم آموزش دیده و معاون شورای ولایتی کندهار می باشد. موصوف عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
 شماره تماس: 0796300196
٣- خالده احمدي:
خالده احمدی فرزند نوراحمد، در سال 1364 در ناحیه چهارم شهر کندهار ممتولد شده است.
نامبرده، فارغ پوهنځی ادبيات پوهنتون کابل می باشد و به حیث منشی شورای ولایتی کندهار اجرای وظیفه می کند. موصوف عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
 شماره تماس: 0706362039
٤- حاجی آغا لالی دستگیری:
حاجی حاجی آغا لالی دستگیری فرزند حاجی غلام دستگیر، در سال 1356 در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار ممتولد شده است. نامبرده، تا صنف هفتم آموزش دیده است و عضو شورای ولایتی کندهار بوده و  عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
 شماره تماس: 0799573434
٥- حاجی نعمت الله شیردلی
حاجی نعمت الله شیردلی  فرزند حاجی عزیزالله، در سال 1344 در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار متولد شده است.
نامبرده، تا صنف دوازدهم آموزش دیده است و عضو شورای ولایتی کندهار می باشد. شیردلی در گذشته عضویت حزب نجات ملی را داشت.
شماره تماس: 0700828382
٦- حاجی احمد شاه خان:
حاجی احمد شاه فرزند حاجی سردارمحمد، در سال 1351 در ولایت کندهار متولد شده است. نامبرده، تا صنف دهم آموزش دیده است و عضو شورای ولایتی کندهار بوده و عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
شماره تماس: 0700000949
٧- حاجی فدا محمد:
حاجی فدا محمد فرزند حاجی محمد، در سال 1351 در  ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار متولد شده است. نامبرده بیسواد می باشد و عضو شورای ولایتی کندهار بوده و عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
شماره تماس: 0799326345
٨- سید احمد:
سید احمد فرزند حاجی شاه محمد، در سال  1364 در  ولسوالی شوراوک ولایت کندهار متولد شده است. نامبرده، تا صنف دوازدهم آموزش دیده است، وی عضو شورای ولایتی کندهار بوده و عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
شماره تماس: 07003717690
٩- حاجی محمد نادر:
حاجی محمد نادر فرزند حاجی عبدالواحد،  قوم نورزی،  در سال 1357 در  ولایت کندهار متولد شده است. نامبرده، تا صنف دوازدهم آموزش دیده است. وی عضو شورای ولایتی بوده و عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
شماره های تماس: 0700000157- 0700301196
١٠- عبدالولی:
عبدالولی فرزند حاجی غلام علی، در سال 1352 در  ولسوالی معروف ولایت کندهار متولد شده است. نامبرده، تا صنف دوازدهم آموزش دیده است. وی عضو شورای ولایتی بوده و عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
شماره های تماس: 0700303166- 0700303168
١١- حاجی محمد یوسف یونسی:
حاجی محمد یوسف یونسی فرزند حفیظ الله، در سال 1334 در  شهر کندهار متولد شده است. نامبرده، فارغ  جامعه امام ابویوسف بغداد رشته ادبیات می باشد. وی عضو شورای ولایتی کندهار بوده و عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
شماره تماس: 0700314861
١٢- جانان گلزی:
جانان گلزی فرزند حاجی محمد گل، در  ولسوالی معروف ولایت کندهار متولد شده است. نامبرده، فارغ صنف دوازدهم می باشد. وی عضو شورای ولایتی بوده و عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
شماره تماس: 0702323540
١٣- نعمت الله وفا:
نعمت الله وفا فرزند اسدالله وفا، در سال 1352 در  ولسوالی تخته پل ولایت کندهار متولد شده است. نامبرده، فارغ صنف دوازدهم می باشد. وی عضو شورای ولایتی کندهار بوده و عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
شماره تماس: 0700402668
١٤- سید احمد سیلاب:
سید احمد سیلاب  فرزند محمد اکرم، در سال 1364 در  شهر کندهار متولد شده است. نامبرده، فارغ  پوهنځی حقوق  می باشد. وی عضو شورای ولایتی کندهار بوده و عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
شماره تماس: 0702000718
١٥- عطاالله عطا:
عطا الله عطا فرزند حاجی عبدالغنی، در سال 1365 در  ولسوالی دند  ولایت کندهار متولد شده است. نامبرده، فارغ صنف دوازدهم می باشد. وی عضو شورای ولایتی کندهار بوده و عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
شماره تماس: 0700302234
١٦- حاجی نیاز محمد کاکوزی:
حاجی نیاز محمد کاکوزی فرزند حاجی عبدالسلام، در سال 1353 در  ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار متولد شده است. نامبرده، فارغ صنف دوازدهم می باشد. وی عضو شورای ولایتی کندهار بوده و عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
شماره تماس: 0700300829
١٧- زرغونه کاکر:
زرغونه کاکر بنت حاجی گل محمد کاکر، در سال 1348 در  شهر کندهار متولد شده است. نامبرده، فارغ صنف چهاردهم می باشد. وی عضو شورای ولایتی کندهار بوده و عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
شماره تماس: 0799110807
١٨- سرینا فیضی:
سرینا فیضی بنت فضل محمد، در سال 1366 در  شهر  کندهار متولد شده است. نامبرده، فارغ صنف دوازدهم می باشد. وی عضو شورای ولایتی کندهار بوده و عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
شماره تماس: 0705629622
١٩- بی بی ملالی:
بی بی ملالی  بنت محمد قاسم، در سال 1367 در  ولسوالی تخته پل ولایت کندهار متولد شده است. نامبرده، فارغ صنف دوازدهم می باشد. وی عضو شورای ولایتی کندهار بوده و عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
شماره تماس: 0707683903