شوراى ولايتى کنر، ٩ عضو دارد که در انتخابات شوراى ولايتى سال ١٣٩٣ خورشيدى، سه عضو سابق شورا نيز بار ديگر به اين شورا راه يافت. هيئت ادارى شوراى ولايت کنر، در انتخابات داخلى به شکل ذيل تعيين گرديده است.
رييس: دين محمد پيلوت ساپى
معاون: جمال الدين سيار
منشى: ولايت خان
 
١-عبداللطيف فضلى:
عبداللطيف فضلى فرزند عبدالهادى؛ درسال ١٣٥٩ خورشيدى در منطقۀ برنرنگ  ولسوالى نرنگ ولايت کنر متولد گرديده است. موصوف، تحصيلات خود را تا درجۀ ليسانس در بخش شرعيات جامعۀ امام بخارى پيشاور پاکستان انجام داده است. وى قبل از رسيدن به کرسى شوراى ولايتى، براى مدت يک سال معلم بود و بعداً به حيث رييس اتحاديۀ کمک دهندۀ خدمات خيريه به مردم افغانستان انتخاب شد. فضلى، يکى از اعضاى حزب دعوت اسلامى افغانستان ميباشد.
شمارۀ تماس: ۰۷۸۸۲۲۲۲۶۱
 
٢-ولايت خان:
ولايت خان فرزند فتح خان؛ در سال ١٣٥٢ خورشيدى در قريه پلوڅوناو ولسوالى اسمار متولد گرديده است. موصوف باشندۀ ولسوالى اسمار ولايت کنر ميباشد و تعليمات خود را تا صنف دوازدهم، در ليسۀ امام ابوحنيفه نعمان در باجور پاکستان انجام داده است.
موصوف قبل از وکالت، مصروف تجارت شخصى بود و کدام وظيفه رسمى نداشت. ولايت خان، در انتخابات هيئت ادارى شورا، به حيث منشى شورا انتخاب شد و يکى از اعضاى حزب اسلامى افغانستان ميباشد.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۵۸۵۸۲۲۸
٣-ملک شير زمين:
ملک شير زمين فرزند ميرعالم؛ درسال ١٣٣٩ خورشيدى در قريۀ بريکوت ولسوالى نارى متولد گرديده است. موصوف باشنده ولسوالى نارى ميباشد و تعليمات خود را تا صنف دوازدهم، در ليسه بريکوت ولسوالى نارى انجام داده است. وى در بخش نظامى ايفاى وظيفه کرده و تا رتبۀ نظامى جگرن رسيده است.
شيرزمين قبل از وکالت، براى مدت چهار سال مدير بخش گمرک ولسوالى نارى بود؛ اما با کدام حزب سياسى ارتباط ندارد.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۰۹۱۹۸۷۰ 
٤-جمال الدين سيار:
جمال الدين سيار فرزند گل رحيم؛ در سال ١٣٥٦ خورشيدى در ولسوالى شيگل ولايت کنر متولد گرديده  است. موصوف تحصيلات خود را تا درجۀ ليسانس در الجامعه اسلاميۀ پاکستان انجام داده و قبل از پيروزى به کرسى شوراى ولايتى، براى مدت سه سال مسوول امنيتى پروژۀ ساخت سرک کنر-جلال آباد بود.
سيار، همچنان براى مدت چهار سال به حيث مسوول روابط دفتر شوراى ولايتى عالى صلح ايفاى وظيفه کرده و در انتخابات داخلى شوراى ولايتى، به حيث معاون شورا انتخاب شد. وى از اعضاى حزب اسلامى افغانستان ميباشد.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۷۹۰۱۲۹۵
 
٥-دين محمديپلوت ساپى:
دين محمد پيلوت ساپى فرزند محمد عمر؛ در سال ١٣٤٤ خورشيدى در منطقۀ کلمانى ولسوالى څوکى ولايت کنر متولد گرديده است. موصوف تحصيلات عالى خود را در بخش نظامى انجام داده و در سال ١٣٦٣ خورشيدى، از بخش هوايى پوهنتون حربى کابل فارغ گرديده است.
ساپى داراى رتبه عسکرى جگرن و تجربه ١٥ سالۀ نظامى ميباشد. موصوف، توانست که بعد از پيروزى در انتخابات شوراى ولايتى سال ١٣٩٣ خورشيدى، در انتخابات داخلى هيئت ادارى، به حيث رييس اين شورا انتخاب شود. موصوف  با کدام حزب سياسى ارتباط ندارد.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۹۰۹۰۷۹۲
٦-محمدساپى:
محمدساپى فرزند مبين درسال ١٣٥٢خورشيدى؛ در منطقۀ ننگلام متولدگرديده است. موصوف، باشندۀ ولسوالى مانوگى ميباشد و تعليمات خود را در ليسۀ احمدشاه باباى ولايت کندهار به اتمام رسانده است. ساپى قبل از وکالت، مصروف تجارت بود و کدام وظيفۀ رسمى نداشت. وى يکى از اعضاى حزب اسلامى ميباشد.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۲۱۶۱۰۰۲
٧-شاه ولى همت:
شاه ولى همت فرزند سلطان؛ درسال ١٣٥٣ خورشيدى متولدگرديده است. موصوف باشندۀ ولسوالى وته پور ولايت کنر ميباشد و تعليمات خود را در ليسۀ امام ابوحنيفه نعمان در باجور پاکستان به اتمام رسانده است. همت قبل از وکالت، کدام وظيفۀ رسمى نداشت و عضو حزب اسلامى افغانستان ميباشد.
شمارۀ تماس: ۰۷۷۷۷۸۰۱۴۱
٨-روهينه مشوانى:
روهينه مشوانى بنت حاجى سخى مشوانى؛ در سال ١٣٥٧ خورشيدى در منطقه پلوڅوناو ولسوالى اسمار متولد گرديده است. مشوانى در سال ١٣٨٩ خورشيدى، از ليسۀ بى بى فاطمه فارغ و فعلاً محصل پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون دينا در کابل ميباشد. خانم مشوانى قبل از وکالت، کدام وظيفه نداشت و با کدام حزب سياسى نيز ارتباط ندارد.
شمارۀ تماس:   ۰۷۷۲۶۱۰۲۳۰  
٩-مريم ساپى:
مريم ساپى بنت مقدس خان؛ درسال ١٣٨٩ خورشيدى در منطقۀ لچلام متولد شده و باشندۀ ولسوالى مانوگى ولايت کنر ميباشد. موصوف از صنف ١٢ ليسۀ الايى فارغ گرديده و قبل از وکالت، براى مدت يک سال به حيث معلم ايفاى وظيفه کرده است. خانم ساپى، با کدام حزب سياسى پيوند ندارد.
  شمارۀ تماس: ٠٧٧٧٧١١١٧٣