٢٢-اسدالله شريفى :
نمايندۀ مردم بلخ – ارا: ١٥١٥٠
اسدالله شريفى فرزند شجاع الدين درسال ١٩٦٥ميلادى در ولسوالى خلم بلخ متولد گرديده است .موصوف تعليمات ابتدايى خود را در ولسوالى خلم انجام داده و درسال ١٩٨١ميلادى از ليسه انصارى کابل فارغ گرديده است .
موصوف قبل از وکالت مصروف تجارت بود و اکنون نيز علاوه بر وکالت امور تجارتى را پيش ميبرد .
شماره تماس :۰۷۹۴۰۰۰۴۴۴
٢٣-مولوى عبدالرحمن رحمانى :
نمايندۀ مردم بلخ ، ارا: ١٢٣٨٩
مولوى عبدالرحمن رحمانى فرزند غلام حيدر درسال ١٩٧٧ ميلادى در شهرمزار شريف مرکز ولايت بلخ متولد گرديده است  و تاصنف دوازدهم تعليم کرده و در يک مدرسه دينى بلخ درس خوانده است .
موصوف در سال ٢٠٠٩ ميلادى عضوى شوراى علماى بلخ و درپهلوى آن مدرس در مدرسه دينى بود ، وى همچنان منيحث مسوول يک تلويزيون خصوصى دينى بنام روشن نيز ايفاى وظيفه کرده است .
شماره تماس :۰۷۸۸۹۰۸۰۵۰
٢٤-محمدعبده :
نمايندۀ مردم بلخ ، ارا: ١٤١٧٣
حاجى محمدعبده فرزند حاجى محمد اکبر درسال ١٩٦٧ميلادى در ولسوالى چمتال بلخ متولد گرديده و تحصيلات اسلامى خويش تا درجه ليسانس را در سال ٢٠٠٩ ميلادى در پوهنتون قم ايران پيش برده است .
موصوف از سال ١٩٩١ تا ٢٠٠٣ميلادى منحيث قاضى در ولايت بلخ ايفاى وظيفه کرده و از ٢٠٠٣ ميلادى تا ٢٠٠٥ معاون والى بلخ بود .
شماره تماس :۰۷۹۹۲۰۸۳۷۳
٢٥-برشنا ربيع :
نمايندۀ مردم بلخ ، ارا: ٣٢٢٩
برشنا ربيع درسال ١٩٦٣ ميلادى شهر مزارشريف مرکز ولايت بلخ متولد گرديده است .
موصوف فارغ ليسه سلطان راضيه مزار و سند ليسانس خود از پوهنځى تعليم و تربيه پوهنتون بلخ را بدس آورده است .موصوف از فعالان تامين حقوق زن و در بخش معارف ايفاى وظيفه کرده است است .
شماره تماس :۰۷۹۹۰۰۲۴۸۳
٢٦-صيفوره نيازى :
نمایندۀ مردم بلخ – ارا: ٤٣٥٨
صيفوره نيازى درسال ١٩٦٢ميلادى در شهر مزار شريف مرکز ولايت بلخ متولد گرديده است . درسال ١٩٧٨ از ليسه سلطان راضيه مزار شريف فارغ و سند ليسانس خود از پوهنځى ساينس پوهنتون کابل درسال ١٩٨٢ ميلادى را بدست آورده است .موصوف قبلاً مسووليت ولايت بلخ در يک موسسه امور زنان را بعهده داشت و دربخش معارف نيز ايفاى وظيفه کرده است .
شماره تماس :۰۷۰۰۵۰۹۱۶۱
 ٢٧-محمدفرهاد عظيمى :
نمايندۀ مردم بلخ ، ارا: ١٠٧٨٧
 محمدفرهاد عظيمى فرزند محمدعظيم درسال ١٩٧٦ ميلادى در شهر مزار شريف مرکز ولايت بلخ متولد گرديده است ، موصوف در سال ١٩٨٩ ميلادى از ليسه باختر مزار شريف فارغ و سند ليسانس خود در سال ١٩٩٣ ميلادى از پوهنځى حقوق پوهنتون بلخ دريافت کرده است. وى همچنان ماسترى خود در بخش روابط بين المللى از کشور تاجکستان اخذ  نموده و از سال ٢٠٠٢ ميلادى تا ٢٠١٤ کارمند بخش کمپيوتر در کشور هالند بود. وى همچنان از سال ٢٠٠٥ ميلادى تا ٢٠١٠ منحيث استاد پوهنځى حقوق پوهنتون بلخ ايفاى وظيفه کرده است .
شماره تماس :۰۷۸۶۶۰۰۲۰۰۰
  ٢٨-محمداسحاق رهگذر :
نمايندۀ مردم بلخ ، ارا : ١٧١٨١
  محمداسحاق رهگذر درسال ١٩٦٦ميلادى در شهر مزار شريف مرکز ولايت بلخ متولد گرديده و سند ماسترى خود در بخش اداره و منجمنت از کشور تاجکستان را بدست آورده است. از سال ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٣ ميلادى منحيث والى بلخ ايفاى وظيفه کرده و يکى از قوماندانان سابق جهادى ميباشد .
شماره تماس :۰۷۰۰۵۱۱۴۴۴
 ٢٩-داکترگلالى نور صافى :
نمايندۀ مردم بلخ – ارا: ٣٠١٨
 داکتر گلالى نور صافى درسال ١٩٥٧ميلادى در شهر کابل متولد گرديده و فارغ ليسه ثريا کابل ميباشد. موصوف تحصيلات عالى خويش در بخش طب در کشور اوکراين به اتمام رسانده و بعد از سقوط طالبان در يک تعداد موسسات طبى در چوکات وزارت صحت عامه کار کرده است .
شماره  تماس : ٠٧٠٠٥١٢٢٢
 ٣٠-حاجى علم خان آزادى :
نمايندۀ مرم بلخ – ارا : ١٦٨٢٠
 حاجى علم خان آزادى درسال ١٩٥٠ ميلادى در ولسوالى نهرسراج ولايت بلخ متولد گرديده است .موصوف تا صنف دوازدهم تعليم کرده و زمان جهاد عليه اتحاد شوروى اسبق قوماندان محلى حزب جمعيت اسلامى بود .
شماره تماس:۰۷۰۰۵۰۰۶۲۴
 ٣١-احمدشاه رمضان :
نمایندۀ مردم بلخ – ارا : ١٩٦١٤
 احمدشاه رمضان در سال ١٩٦٩ميلادى در ولسوالى بلخ ولايت بلخ متولد گرديده است. موصوف درسال ١٩٨٩ ميلادى از ليسه باختر بلخ فارغ و تحصيلات عالى خود در بخش انجينرى در شهر تاشکند پايتخت کشور ازبکستان به اتمام رسانده است .موصوف قبلاً مصروف تجارت بود و تجارت وى دربخش تيل و آهن اکنون نيز ادامه دارد .
شماره تماس :۰۷۹۹۲۲۶۲۶۲
  ٣٢-عباس ابراهيم زاده :
نمايندۀ مردم بلخ ، ارا : ١٨٤١٣
 عباس ابراهيم زاده درسال ١٩٧٠ميلادى در ولسوالى شولگره ولايت بلخ متولد و درسال ١٩٨٨ از ليسۀ بلخ مزار شريف فارغ گرديده است .موصوف قبلاً مصروف تجارت شخصى بود و اکنون نيزتجارت تيل و گاز دارد .
شماره تماس : ۰۷۹۹۰۰۰۷۵۱