٧-مولوى محمود داشنجو
سناتورانتخابى
مولوى محمدانشجو فرزند محمد بنياد درسال ١٣٥٠ هجرى شمسى در ولسوالى کشنده ولايت بلخ متولد گرديده است. تعليمات خود در بخش دينى، فلسفه و رياضى تا صنف چهاردهم پيش برده است .وى منحيث استاد رسمى و غير رسمى، کارمند وزارت احياء وانکشاف دهات ايفاى وظيفه کرده و علاو بر آن نقش مهم در حل منازعات قومى ايفا نموده ، موسس و آمر روابط شوراى علماى دينى بلخ بود و در جهاد عليۀ شوروى سابق اشتراک کرده است . داشنجو عضويت حزب جمعيت اسلامى افغانستان نيز دارد .
 
شماره ها تماس  :  ۰۷۷۴۳۳۱۰۹۲ و ۰۷۹۷۴۷۵۷۹۷
   
 
٨-حاجى عبدالمجيد :
سناتور انتخابى
حاجى عبدلمجيد فرزند حاجى عوض درسال ١٣٤٩ ه ش در ولسوالى شورتپه ولايت بلخ متولد گرديده ، تا صنف نهم درس خوانده و منحيث رييس همبستگى ملى ايفاى وظيفه کرده است .
شماره هاى تماس : ۰۷۷۴۰۳۲۰۰۰ و ۰۷۷۹۹۷۳۷۵۹
 
٨٤-فريده کوچى :
سناتور انتصابى :
فريده کوچى بنت غلام محمد درسال ١٣٤٣ ه ش در ولسوالى بلخ ولايت بلخ متولد گرديده و تا صنف ششم درس خوانده است .
شماره هاى تماس :  ۰۷۷۱۰۴۶۴۹۰  و ۰۷۹۳۵۳۵۲۲۷