١٦٩-انجنيرمحمدعالم قرار
نمايندۀ مردم لغمان ، ارا : ٨٢١٥
 
انجنيرمحمدعالم قرار فرزند ملک ولى محمد درسال ١٣٣٨هجرى خورشيدى در ولسوالى الينگار ولايت لغمان متولد گرديده است.  موصوف درسال ١٣٥٥ ه ش از ليسه شيخ محمدحسين الينگار فارغ و بعداً پوهنځى انجنيرى پوهنتون کابل را تا صنف سوم تعقيب کرده است .قرار همچنان بحيث قوماندان حزب اسلامى در زون شرق، متنفذ  قومى ، قوماندان امنيه لغمان و عضو در جرگه هاى قانون اساسى و لويه جرگه صلح ايفاى وظيفه کرده است. وى عضو دوره ١٥ ولسى جرگه نيز بود.
شماره هاى تماس : ٠٧٩٩٣٥٠٧٧٨ و ٠٧٠٠٦٠٨٠٠٨
 
١٦٩-محمدحسن مموزى
نمايندۀ مردم لغمان، ارا :٨٧٣٠
 
محمدحسن مموزى فرزند محمد حسين در سال ١٣٤١ ه ش در قريه سياف على شهر مهترلام مرکز ولايت لغمان متولد گرديده است . درسال ١٣٦٣ه ش از ليسه عالى ننگرهار فارغ و پوهنځى انجنيرى پوهنتون را تا صنف دوم تعقيب کرده است. از سال ١٣٧٥تا١٣٦٩بحيث معلم در ولسوالى چهار آسياب ولايت کابل ايفاى وظيفه کرده ،در زمان حاکميت طالبان يک جمنازيم سپورتى را ايجاد کرده بود، برای چند مدت در زندان بود  و در سال ١٣٨٠ه  ش يک شرکت ساختمايى به نام اسرار مزمل ايجاد نموده بود .
 
١٧٠-جنرال نقيب الله محب :
نمايندۀ مردم لغمان ، ارا: ۵۲۰۲
 
جنرال نقيب الله محبت فرزند محمدالله خان درسال ١٣٥٠ در مهترلام مرکز ولايت لغمان متولد گرديده است .موصوف درسال ١٣٦٠ ه ش از ليسه روښان  شهر لغمان فارغ و بعداً  تعليمات نظامى خود در پوهنتون حربى حزب جمعيت اسلامي افغانستان  انجام داده است . موصوف همچنان بحيث قوماندان حزب جمعيت اسلامى در زون شرق ، قوماندان امنيه لغمان، تيم ليدر در موسسۀ ماين پاکى ATC از سال ١٣٧١تا ١٣٨٠، قوماندان فرقه ١٠٠ لغمان درسال١٣٨٢ه ش و عضوى لويه جرگه قانون اساسى ايفاى وظيفه کرده است .
 
شماره تماس  : ٠٧٠٠٣٩٩٩٠٠
 
  
 ١٧١-ذيفنون صافى
نمايندۀ مردم لغمان ، ارا : ٢٣٣٦
ذيفنون صافى بنت احمدخان درسال ١٣٥٨ ه ش در قريه نانکزى شهر مهترلام بابا مرکز  لغمان متولد گرديده است .موصوف درسال ١٣٦٨ه ش از ليسه مستوره لغمان فارغ و سند فراغت از انستيتيوت معلمين لغمان درسال ١٣٧٥ه ش را بدست آورده است . موصوف براى مدت چهار سال  بحيث ترينر ولايتى موسسسه A.D.A ، معلم در ليسه مستوره لغمان از سال ١٣٦٨تا ١٣٨٤و  رييس امور زنان لغمان از سال ١٣٨١تا ١٣٨٤ه ش ايفاى وظيفه کرده ، با حزب محاذ ملى افغانستان پيوند دارد و در دوره ١٥ ولسى جرگه نيز عضوى اين جرگه بود .
شماره هاى تماس  :۰۷۹۹۲۷۳۲۸۳  و ۰۷۰۵۶۱۶۳۰۳
ايميل : zefnoon_sfi2007@yahoo.com