٦٥-سيدمحمدسعيدى
سناتور انتخابى
 
سيدمحمدسعيدى فرزند سيدحسن درسال ١٣٣٦ه ش در در حصه اول قريه سيد قلعى  ولسوالى بهسود ولايت ميدان وردک متولد گرديده و تعليمات دينى معادل صنف ١٤ را انجام داده است .موصوف عضوى شوراى ولايتى ميدان وردک بود و با حزب حرکت اسلامى تحت رهبرى آيت الله محسنى پيوند دارد .
 
شماره تماس : ۰۷۷۲۰۷۴۳۹۹
 
 ۶۶-زهرا شريفى
سناتور انتخابى
زهرا شريفى بنت محمد عوض درسال ١٣٥٣ه ش در حصه اول ولسوالى بهسود اين ولايت متولد گرديده است و تا صنف ١٤ درس خوانده است .موصوف بحيث رييس اتحاديه زنان تجارت پيشه دايکندى، عضوى هيئت مديره فدراسيون زنان تجارت پيشه افغانستان ،عضوى جامعه مدنى ، ترينر دربخش رنگ و ديزاين ايفاى وظيفه کرده و با حزب وحدت اسلامى افغانستان پيوند دارد .
شماره تماس :  ۰۷۹۹۴۴۰۷۴۸
 
۱۰۰- حاجی سلیمان یاری:
سناتور انتصابى از میدان وردک
 
حاجی سلیمان یاری فرزند حاجی نیک محمد؛ در سال ۱۳۱۳ خورشيدی در حصه اول بهسود ولایت میدان وردک متولد گرديده است. تعلميات علوم دینی دارد. ياری، وکیل دوره سیزدهم ولسی جرگه، رئیس مهاجرین جبهه ملی نجات افغانستان، رئیس تفتیش جبهه ملی نجات، رئیس توزیع مواد غذایی مهاجرین جبهه ملی نجات افغانستان، وزیرصنایع خفیفه ومواد غذایی حکومت مجاهدین، عضو درلویه جرگه اضطراری، عضو درکمیسیون مستقل انتخابات، عضو جرگه امن منطقوی و رئیس شورای مردم افغانستان بوده  و عضويت جبهه ملی نجات افغانستان را داشت.
 
شماره تماس:         0799330277