٨٠-الحاج انجنيرمنورشاه بهادرى:
نمايندۀ مردم هرات، ارا : ٥٤٣٠
 
الحاج منورشاه بهادرى فرزند حاجى محمد کبير درسال ١٣٤٦ هجرى شمسى در ولسوالى شيندند هرات متولد گرديده است .موصوف ليسانس پوهنتون هوايى کابل و سند ماسترى ى خود در سال ١٣٨٩ ه ش در بخش حقوق و علوم سياسى از پوهنتون آزاد هرات را بدست آورده است .موصوف منحيث انجنير هوايى در ولايات کندهار ، هرات ، فراه و نيمروز ايفاى وظيفه کرده و در تجارت نيز تجربه ١٥ ساله دارد .
 
شماره تماس :  ۰۷۸۱۰۰۰۱۰۱
 
٨١-حاجى خليل احمد شاهدزاده :
نمايندۀ مردم هرات ، ارا : ٦٠٤٨
 
حاجى خليل احمد شاهد زاده درسال ١٣٥٠ ه ش در ولسوالى اوبى ولايت هرات متولد گرديده است . موصوف دوره ليسه در ليسه امير المومنين ايران سپرى کرده و همچنان منحيث مامور کميسيون انتخابات در انتخابات گذشته، رييس شوراى مردمى و شوراى صلح ولسوالى اوبى و رييس کوپراتيف هاى هرات ايفاى وظيفه کرده است .
 
شماره تماس :  ٠٧٩٩١٠١٣٦٤
 
 
٨٢- حاجى غلام فاروق نظرى :
نمايندۀ مردم هرات ، ارا : ٧٣٤٦
 
حاجى غلام فاروق نظرى فرزند حاجى شيريندل، درسال ١٣٣٤ ه ش در ناحيه ششم شهر هرات متولد و در سال ١٣٥٣ ه ش از ليسه جامى هرات فارغ گرديده است . موصوف يک تجار ملى ، رييس اتحاديۀ صادر کنندگان و مسوول شرکت فاروق نظرى ميباشد .
 
شماره تماس : ٠٧٠٠٤٠١١١١
  ايميل : nazarycompany@yahoo.com
 
 
٨٣-الحاج رحيمه جامى :
نمايندۀ مردم هرات، ارا : ٣٢٩٠
 
 الحاج رحيمه جامى، بنت خواجه زين الدين درسال ١٣٥٢ ه ش در ولسوالى انجيل ولايت هرات متولد گرديده است .موصوف بعد از سپرى نمودن دوره ليسه در ليسه مهرى هرات در انستيتيوت تربيۀ معلم هرات درس خوانده و سند ليسانس خود از پوهنځى حقوق پوهنتون کابل را بدست آورده است .موصوف منحيث معلم، سرمعلم و مدير در ليسۀ مهرى هرات و عضوى لويه جرگه اضطرارى ايفاى وظيفه کرده و در دور ١٥ ولسى جرگه نيز عضوى ولسى جرگه بود و با حزب افغان ملت پيوند دارد .
 
شماره تماس :  ۰۷۹۹۵۰۱۹۹۰
 
 ٨٤-شهناز همتى ( مرحومه):
 
نمايندۀ مردم هرات ، ارا :٣٩٦١
شهناز همتى بنت ميرزا على آقا ، درسال ١٣٥٦ ه ش در شهر هرات متولد گرديده است .موصوف سند ليسانس خود در بخش علوم دينى از پوهنتون بين المللى الازهر مصر دريافت کرده و وظايف مختلف علاوه بر معارف در بخش جوامع مدنى ايفا کرده است . موصوف به تاريخ ( ١٢ جوزا ) سال ١٣٩٢ از اثر يک حادثۀ ترافيکى در ايران با دو طفلش جان باخت .
 
 
٨٥-غلام  فاروق مجروح :
نمايندۀ مردم هرات ، ارا :٩٥٢٤
 
غلام فاروق مجروح فرزند غلام صديق در سال ١٣٤٨ ه ش در ولسوالى انجيل ولايت هرات متولد گرديده است .موصوف از ليسه دارالعلم هرات فارغ گرديده است . موصوف از سال ١٣٧١-١٣٧٤ ه ش منحيث آمر حوزه ششم هرات ، از سال ١٣٧٧-١٣٨٠ ه ش مدير ادارى دفتر جمعيت اسلامى در مشهد ايران، از سال ١٣٨٠-١٣٨٣ ه ش معاون امنيت فرقه هرات و از ١٣٨٥-١٣٨٩ه ش منحيث ولسوال گلران هرات ايفاى وظيفه کرده است. وى همچنان در لويه جرگه هاى اضطرارى، قانون اساسى و مشورتى صلح عضويت داشت .
 
شماره تماس : ٠٧٩٦٢٦٨٠٦٠
 
 
٨٦-داکتر محمدصالح سلجوقى :
نمايندۀ مردم هرات ، ارا: ٥٥٧٧
 
داکتر محمدصالح سلجوقى فرزند عبدالواحد  درسال ١٣٤١ ه ش در ولسوالى غوريان ولايت هرات متولد گرديده است . موصوف بعدا از فراغت درسال ١٣٥٨ از ليسه جامى هرات ، براى مدت دو سال پوهنځى انجينرى پوهنتون کابل خواند و بعداً به کشور ايران هجرت کرد .موصوف سند ليسانس خود در سال ١٣٧٨ه ش  از پوهنځى طب پوهنتون هرات دريافت و منحيث کدر  علمى در  آن پوهنځى پذيرفته شد .وى  درسال ١٣٨٤ ه ش به ولسى جرگه راه يافت ، نائب منشى و عضوى هيئت ادارى دور ١٥ اين جرگه بود .
 
شماره تماس :   ۰۷۹۹۰۳۴۹۲۰
ايميل : saljuqi123@yahoo.com
 
 
 ٨٧-محمدرضا خوشک وطندوست :
نمايندۀ مردم هرات، ارا :٦٩٦١
 
محمدرضا خوشک وطندوست فرزند ديدارعلى ، در سال ١٣٥٦ ه ش در ولايت دايکندى متولد گرديده، در سال ١٣٧٧ه ش از ليسه شهيد مدرس ايران فارغ و دورى تحصيلات عالى خود در بخش حقوق و علوم سياسى پوهنتون خصوصى ابن سينا در کابل سپرى نمود . موصوف مصروف تجارت درهرات است و رياست يک کمپنى بنام سبزک در معادن نيز را بعهده دارد .
 
شماره تماس : ٠٧٨٧٠٠٠٤٠٠
 
 ٨٨-مسعوده کروخى :
نمايندۀ مردم هرات ، ارا : ٢٠٩٢
 
مسعوده کروخى بنت محمدموسى کروخى درسال ١٣٣٨ ه ش در ولسوالى کروخ هرات متولد گرديده است. موصوف درسال ١٣٥٤ از ليسه هرات فارغ و سند ليسانس در بخش کيميا و بيولوژى دريافت کرده است .کروخى علاوه بر تدريس ٢٨ ساله فعال امور اجتماعى بود که از جمله منحيث عضوى مرکز انکشافى زنان در هرات، مسوول بورد مشورتى مجتمعات خدماتى، مجمع مشارکت ملى هرات، ومسوول کميسيون امور زنان ايفاى وظيفه کرده وعضوى لويه جرگه قانون اساسى و جرگه مشورتى صلح نيز بود .
 
شماره تماس:  ۰۷۹۹۴۲۵۵۶۶
 
٨٩-استاد نجلادهقان نژاد :
نمايندۀ مردم هرات، ارا ٢٠٤١
 
استاد دهقان نژاد بنت سردار رحمت الله درسال ١٣٤١ ه ش در ناحيه ٥ شهر هرات متولد گرديده است. موصوف در سال ١٣٥٤ از ليسه مهرى هرات فارغ و دوره تحصيلات عالى خويش در سال ١٣٨٤ه ش در پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون هرات سپرى کرده است .موصوف دو مکتب بنام هاى خديجه کبرا و حضرت آسيه از سال هاى ١٣٦٠-١٣٧٢ در ايران براى مهاجرين افغان ايجاد کرده بود که و امور تدريى آن نيز را بر عهده داشت. نژاد همچنان از فعال بخش زنان و حقوق بشر در هرات بود و درسال ١٣٨٤ ه ش نيزعضوى ولسى جرگه بود .
 
شماره تماس :  ۰۷۷۸۸۱۲۵۵۹
 
 
٩٠-عبدالهادى جمشيدى :
نمايندۀ مردم هرات ، ارا : ٥٦٨٩
 
عبدالهادى جمشيدى فرزند محمداسماعيل در سال ١٣٤٠ ه ش در ولسوالى رباط سنگى ولايت هرات متولد گرديده است. موصوف فارغ صنف دوازدهم و مصروف تجارت در بخش زراعت ميباشد ، در دوره پانزدهم ولسى جرگه نيز عضويت اين جرگه را برعهده داشت .
 
شماره تماس : ٠٧٩٩٣٥٠٦٣٢
 
    
٩١-حاجى نثار احمد فيضى غوريانى :
نمايندۀ مردم هرات ، ارا : ١٧٩٠٦
 
حاجى نثار احمد فيضى غوريانى فرزند حاجى فيض محمد درسال ١٣٤٠ ه ش در ولسوالى غوريانى ولايت هرات متولد گرديده است .موصوف درسال ١٣٦٦ ه ش از ليسه دعوت پشاور فارغ بعداً با صفوف مجاهدين پيوست و مشارو اسماعيل خان بود. بعداً به ايالات متحده امريکا رفت او در جريان سال هاى ١٣٧٥-١٣٧١ه ش مصروف تجارت قالين بود و اکنون رييس يک کمپنى مواد برقى در هرات ميباشد .
 
شماره تماس : ۰۷۹۹۶۹۴۴۸۱
 
 
٩٢-حاجى محمد عارف طيب :
نمايندۀ مردم هرات، ارا : ٦١٠٦
 
حاجى محمد عارف طيب،فرزند وکيل آقا درسال ١٣٤٢ ه ش در ولسوالى گلران هرات متولد گرديده است.موصوف در سال ١٣٦٧ه ش از ليسه سلطان غياث الدين غورى فارغ بعداً به دروس خود در انستيتيوت تربيه معلم هرات ادامه داد و سند ليسانس خود دربخش حقوق وعلوم سياسى از پوهنتون خصوصى کاتب در کابل دريافت کرده است. موصوف يکى از سران قومى گلران و در لويه جرگه اضطرارى نيز اشتراک داشت ، براى يک دوره قوماندان امنيه ولسوالى گلران اين ولايت بود و در دوره قبلى ولسى جرگه نيز عضويت داشت.
 
شماره تماس : ٠٧٩٩٢٤٤٩٢٠
 
 
 
 
 
٩٣-احمدفرهاد مجيدى :
نمايندۀ مردم هرات، ارا : ٧٠٠٥
 
احمدفرهاد عظيمى فرزند عبدالقدوس مجيدى درسال ١٣٥٤ه ش در ناحيۀ ششم شهر هرات متولد گرديده است. موصوف بعد از تعليمات ابتدايى درهرات ، تعليمات دوره ليسه در ليسۀ استقلال کابل سپرى نموده . درسال ١٣٧٧ ه ش رييس گروپ شرکت هاى صنعتى و تجارتى بود و درسال ١٣٨٤ ه ش براى مدت چهار سال رييس اتحاديه صنعت کاران هرات بود .
 
شماره هاى تماس : ۰۷۹۹۴۰۲۲۲۲ و ۰۷۹۹۳۵۸۵۸۶
ايميل : farhadmajidi17@gmail.com   
 
 ٩٤-احمد بهزاد:
 نمايندۀ مردم هرات ، ارا: ٧٧٣٣
 
احمدشاه بهزاد فرزند محمدناصر درسال ١٣٥٣ ه ش در شهر هرات متولد گرديده و چهارده پاس علوم اجتماعى ميباشد.موصوف در زمان تحصيلات مصروف يک سلسله تلاش هاى فرهنگى و سياسى بود و از موسسين اتحاديه شاگردان مهاجر افغان در شهر مشهد ايران و همچنان از بنيادگذاران شوراى متخصصان و اتحاديۀ خبرنگاران هرات ميباشد .بهزاد  منحيث مسوول امور فرهنگى و سياسى محصلين افغان در اذربايجان و خبرنگار اروپا آزاد( راديو آزادى) در هرات بود، قبلاً با حزب وحدت اسلامى پيوند داشت ؛اما اکنون مستقل است و در دور ١٥ هم ولسى جرگى نيز عضويت ولسى جرگه داشت .
 
 ٩٥-قاضى نذيراحمدحنفى :
نمايندۀ مردم هرات ، ارا: ۸۹۳۱
 
الحاج قاضى نذيراحمد حنفى فرزند خطيب تاج الدين در سال ١٣٣٨ ه ش در ولسوالى گذره ولايت هرات متولد گرديده است، موصوف تعليمات ابتدايى خود در مکتب فتح هرات و تعليمات دينى خويش در سال ١٣٥٨ه ش درمدرسه اسلامى جامى هرات به اتمام رسانده است. تعليمات دينى وى در بخش علوم دينى، قانون و علوم سياسى معادل سند دوکتورا ميباشد، موصوف علاوه برنوشتن ده ها اثار و رساله ها و قوانين مختلف منحيث قوماندان جهادى، عضوى شوراى اجراييه حوزه جنوب غرب، عضوى شوراى تصميم گيرى، عضوى شوراى علماى سراسرى افغانستان ،رييس شوراى علما ،رييس محاکم جنوب غرب در زمان جهاد، مسوول پاسخ هاى سوالايت دينى کشورهاى مختلف در مجله امت ،ولسوال گذره، رييس تثبيت کميسيون رتبه، رييس دفتر مجله امت در شهر مشهد هرات ، عضوى شورا حل اهل و عقد و همچنان عضوى لويه جرگه  قوانين اساسى ايفاى وظيفه نموده و درسال ١٣٨٤ه ش عضوى دور ١٥ ولسى جرگه نيز بود .
 
شماره هاى تماس  : ۰۷۷۳۴۵۵۹۷۶  و ۰۷۹۹۲۰۱۹۴۸  
٩٦- ناهيداحمدي فريد:
نمايندۀ مردم هرات ، ارا : ٤٠٤٢
 
ناهيداحمدى فريد بنت محمدابراهيم درسال ١٣٦٣ه ش در شهر هرات متولد گرديده است .موصوف تعليمات ثانوي خود را در ليسه مهجوبه هروى هرات سپرى کرده و درسال ١٣٨٦ از پونځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون هرات فارغ گرديده و سند ماسترى خود در سال ١٣٨٩ ه ش در بخش روابط بين المللى از پوهنتون جورج واشنگتن دريافت کرده است .موصوف در بخش اداره و مديريت  از تجربه ١١ ساله برخودار است. موصوف همچنان رياست يک موسسۀ غيرانتفاعى(مادر و طفل براى افغانستان) و فريدخيريه بنست را برعهده دارد.  با زبان هاى درى و پشتو تسلط کامل و با زبان المانى آشنايى دارد .
 
شماره تماس : ٠٧٠٠٤٢٥٩٨٧
ايميل : ahmadi.naheed@gmail.com