٧٢-حاجى عبدالحى اخندزاده
نمايندۀمردم هلمند ، ارا: ٢٤٠٣
حاجى عبدالحى اخندزاده  فرزند حاجى محمد رسول اخندزاده درسال ١٣٦٣ هجرى شمسى در ولسوالى  کجکى متولد گرديده است . موصوف درسال ١٣٨٢ ه ش از صنف دوازدهم ليسه لشکرگاه فارغ و ليسانسه علوم سياسى ميباشد. وى يک کمپنى  مواد ساختمانى نيز دارد، زبان مادرى اش پشتو؛ اما با زبان هاى درى، انگليسى و اردو نيز صحبت کرده ميتواند .
شماره تماس  :  ۰۷۹۸۶۰۰۰۰۲ 
 ايمل : akhondzada_abdulhai@yahoo.com
 
٧٣-حاجى محمدولى عليزى
 نمايندۀمردم هلمند ، ارا : ١٨٨١
حاجى محمدولى عليزى فرزند حاجى شيرمحمداخندزاده درسال ١٣٤٨ه ش در ولسوالى کجکى هلمند متولد گرديده است .موصوف درسال ١٣٨٢ ه ش از ليسه عالى هلمند فارغ و پدرش منحيث والى وظيفه اجرا کرده است.
موصوف از سال  ١٣٨٠ تا ١٣٨٤ ه ش زمانيکه پدرش والى هلمند بود، منحيث سخنگوى والى ايفاى وظيفه کرده و درسال ١٣٨٣ ه ش ولسوال موسى قلعه نيز بود ، وى تجارت پيشه است و با زبان هاى پشتو و درى تسلط دارد .
شماره تماس : ۰۷۰۸۲۶۴۳۳۸
 
٧٤-حبيبه سادات
نمايندۀمردم هلمند، ارا: ٥٧٤
حبيبه سادات بنت سيدسليمان شاه درسال ١٣٤٥ ه ش در ناحيه دوم شهر لشکرگاه متولد گرديده است ، موصوف درسال ١٣٦١ ه ش از ليسه عالى لشکرگاه فارغ و سند فراغت انستيتيوت تربيه معلم هلمند را به دست آورده است و همچنان فارغ التحصيل سال ١٣٨٧ ه ش پوهنځى اقتصاد پوهنتون کويته پاکستان ميباشد . وى براى مدت دو سال بحيث ترينر در UNO ، براى مدت دو سال معاون سروى و براى مدت ١٥ سال بحيث ترتيب کننده برنامه هاى تعليمى براى مهاجرين افغان در اداره Save  the children  ايفاى وظيفه کرده است .سادات با زبان هاى پشتو، درى ، انگليسى و اردوى تسلط دارد .
شماره تماس : ۰۷۰۰۹۰۰۸۸۷
 
٧٥-عبدالودود پوپل
نمايندۀمردم هلمند ، ارا:  ١٨٤٧
عبدالودود پوپل فرزند فيروز شاه درسال ١٣٥٣ ه ش در ولسوالى ناوه هلمند متولد گرديده است . موصوف فارغ صنف دوازدهم مکتب است و پدرش سابق قوماندان جهادى در هلمند بود .موصوف از سال ١٣٨٨ ه ش بدينسو بحيث آمر پوليس مارجه ، نادعلى ، گرمسير و گرشک ايفاى وظيفه کرده و با زبان هاى پشتو و درى صحبت کرده ميتواند .
شماره تماس : ۰۷۰۷۱۴۳۲۷۸
 
٧٦-حاجى معلم ميرولى خان
نمايندۀمردم هلمند، ارا : ٢٢٤٤
حاجى معلم ميرولى خان درسال ١٣٣٤ ه ش در ولسوالى گرشک هلمند متولد گرديده است ، تا صنف ١٤ درس خوانده و سند فراغت از انستيتيوت تربيه معلم گرشک را به دست آورده است .موصوف سابق قوماندان جهادى در گرشک بود و همچنان بحيث معلم ليسه و رييس اطلاعات و فرهنگ هلمند ايفاى وظيفه کرده و در دور ١٥ ولسى جرگه نيز عضوى شوراى ملى بود و با حزب اسلامى پيوند داشت ؛ اما اکنون روابط خود با اين حزب قطع کرده ، با زبان هاى پشتو و درى صحبت کرده ميتواند .
شماره تماس  :۰۷۹۹۰۵۳۳۴۷
 
 ٧٧-شيخ نعمت الله غفارى
نمايندۀمردم هلمند ، ارا : ٣٠٤٢
شيخ نعمت الله غفارى فرزند ميرحسين درسال ١٣٤١ ه ش در ناحيه دوم شهرلشکرگاه متولد گرديده ، موصوف در سال ١٣٥٩ ه ش از ليسه لشکرگاه فارغ و سند ليسانس خود در سال ١٣٧٠ ه ش در بخش علوم دينى از جامعه مصطفى ايران را به دست آورده است .موصوف رييس شوراى اهل تشيع و منشى شوراى علماى افغانستان و همچنان بحيث خطيب و امام مسجد لشکرگاه ايفاى وظيفه کرده است.  موصوف در دور ١٥ ولسى جرگه نيز عضوى اين شورا بود و با حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان به رهبرى محمدمحقق پيوند دارد .موصوف با زبان هاى درى ، پشتو ، عربى وانگليسى صحبت کرده ميتواند .
شماره تماس  :٠٧٩٩٢٣٠٠١٥     
٧٨-نسيمه نيازى
نمايندۀمردم، ارا : ١٣٢٤
 نسيمه نيازى بنت حاجى محمدامان الله درسال ١٣٥٠ ه ش در قريه بولان لشکرگاه هلمند متولد گرديده است .درسال ١٣٨٣ ه ش از ليسه لشکرگاه فارغ و سند فراغت انستيتيوت تربيه معلمين هلمند را دريافت کرده است . موصوف از چهار سال بدينسو بحيث معلم و مدير مکتب متوسطه شهيد اخلاص، مدير ليسه اناث لشکرگاه ( ١٣٨٠-١٣٨٤ه ش )  ايفاى وظيفه کرده ، درزمان حاکميت طالبان در خانه خود کورس هاى تعليمى ايجاد کرده بود . نيازى همچنان عضوى لويه جرگه قانون اساسى و در دور ١٥ نيز عضويت شوراى ملى داشت و با زبان هاى پشتو ، درى  و اردو تسلط دارد .
شماره تماس : ۰۷۰۶۴۰۵۳۳۱ 
 
٧٩-عبدالجبار قهرمان
نمايندۀمردم هلمند، ارا: ١٧٧٣
 عبدالجبار قهرمان فرزند محمدحسن در سال ١٣٣٧ ه ش در ولسوالى بولدک متولد گرديده است .درسال ١٣٦١ه ش از مکتب حربى کابل فارغ و سند ليسانس درسال ١٣٦٣ ه ش از پوهنتون حربى کابل به دست آورده است .موصوف براى مدت ده سال بحيث قوماندان اردوى ملى ولسوالى ميوند کندهار ايفاى وظيفه کرده وتا رتبه تورنجرال رسيده است. قهرمان با زبان هاى پشتو، درى و روسى تسلط دارد .
شماره تماس : ۷۰۴۰۱۶۵۶۳