١٣٥-حاجى ملا سيدمحمداخند
نمايندۀ مردم کندهار ، ارا : ٣٤٥٢
 
 حاجى ملاسيدمحمداخندفرزند ملا دادمحمداخند درسال ١٣٣٩ ه ش در ولسوالى دند ولايت کندهار متولد گرديده و تعليمات خود را تا درجه بکلوريا به اتمام رسانده است .موصوف سال ها قبل  بحيث قوماندان جهادى حزب حرکت انقلاب اسلامى ايفاى وظيفه نموده و در دورۀ قبلى و کنونى ولسى جرگه نمانيدۀ مردم ننگرهار است .
شماره تماس : ۰۷۰۰۳۰۵۵۲۹
 
 
 

 
 
١٣٦-حاجى عبدالخالق بالاکرزى
نمايندۀ مردم کندهار، ارا : ٥٦٦٢
 
حاجى عبدالخالق بالارکزى فرزندحاجى عبدالخالق درسال ١٣٣٤ ه ش در قريه بالاکرزى ولسوالى دند متولدگرديده و تعليمات خود درپوهنتون حربى کابل انجام داده است ، موصوف در بخش هاى مختلف چون نظامى ،دينى، معارف و دربخش تحصيلات عالى ايفاى وظيفه نموده است .
شماره تماس : ۰۷۰۰۳۴۳۴۳۴
 
 
 
 

 
 
 ١٣٧-بى بى حميده يوسفى
نمايندۀ مردم کندهار، ارا : ٩٣٨
 
بى بى حميده يوسفى بنت حاجى محمديوسف درسال ١٣٦٢هجرى شمسى در ولسوالى ارغنداب ولايت کندهار متولد گرديده ، موصوف تعليمات ابتدايى خود در ليسه بلال کويته و تعليمات ثانوى را درليسه نور کويته انجام داده است . وى همچنان فارغ التحصل طب متوسط کالج مکه مکرمه کويته ميباشد .موصوف در دفتر انتخابات بحيث دى ايف سى و سوپر وايزر، Representative Customer serviceدر عزيزى بانک و همچنان در دفاتر موسسات USAID – AVIPA – و شمارى از دفاتر ديگر ايفاى وظيفه کرده است .
شماره تماس : ۰۷۰۲۳۵۹۲۱۴
ايمل : hameda_yousafi@yahoo.com
 

 
 
١٣٨-داکتر محمودخان
نماينده مردم کندهار ، ارا : ٣٤٣٨
 
داکتر محمودخان فرزندحاجى يارمحمدخان درسال ١٣٥٩ ه ش در قريۀ رامباسى ولسوالى دند متولد گرديده ، وى فارغ ليسه البيرونى کندهار و فارغ التحصيل پوهنځى طب پوهنتون کابل ميباشد . موصوف بحيث مشاور UNDP اداره ملل متحد و داکتر در شفاخانه ميرويس ايفاى وظيفه کرده است .
شماره تماس : ۰۷۰۷۰۵۳۴۸۷
ايمل : drmn1387@yahoo.com
 
 

 
 
١٣٩-شکيباهاشمى
نمايندۀ مردم کندهار ، ارا : ٦٢٧
 
شکيبا هاشمى بنت سيديعقوب شاه درسال ١٣٥٤ه ش در ولايت کابل متولد گرديده و باشنده اصلى شهر کندهار ميباشد .موصوف تعليمات ثانوى خود در ليسه عينو شهر کندهار به اتمام رسانده و فارغ التحصل بخش تاريخ سياسى پوهنتون کابل است . وى بحيث معلم در مکاتب البيرونى ، عينو ، و زرغونه ايفاى وظيفه نموده و در دوره هاى ١٥ و ١٦ ولسى جرگه نماينده مردم کندهار است .
شماره تماس : ۰۷۹۹۶۵۷۰۹۲
 
 
 

 
 ١٤٠عبدالرحيم ايوبى
نمايندۀ مردم کندهار ، ارا ٤٨٥٩
 
عبدالرحيم ايوبى درسال ١٣٦٠ ه ش در قريه ملک ايوبى ولسوالى ارغنداب متولد گرديده ، موصوف تعليمات ثانوى خود درليسه ميرويس بابا شهر کندهار انجام داده است .وى علاوه بر وظيفه در وزارت داخله بحيث قوماندان پوليس غزنى ، زابل و کندهار ايفاى وظيفه نموده . درسال ١٣٨٨ شرکت ساختمانى و لوجستيکى کاکر تاسيس کرد و هم اکنون معاون کمپنى SLC ميباشد .
شماره تماس : ۰۷۹۹۰۵۹۹۹۹

 
 
١٤١-عطاءالله جان حبيب
نمايندۀ مردم کندهار ، ارا : ٣٠٠٤
عطاءالله جان حبيب فرزند حاجى حبيب الله درسال ١٣٦٢ ه ش در ولسوالى ژيرى کندهار متولد گرديده ، تعليمات ابتدايى خود درليسه احمدشاه بابا کندهار انجام داده و تحصيلات عالى خويش را تا درجه ليسانس در پوهنتون کندهار پيش برده است .عطاء الله حبيب در پهلوى تجارت وظايف در ادارات مختلف به نام  دى دى ار ، بى دى او  و يو ايس پى آى پيش برده است .
شماره تماس : ۰۷۹۹۰۹۹۹۹۱
ايمل : atta_habib@ymail.com
 
 
 
 

 
 
١٤٢-فريبا احمدى کاکړ
نمايندۀ مردم کندهار ، ارا : ٢٢٨٩
 
فريبا احمدى کاکر بنت حاجى على احمد درسال ١٣٥٣ ه ش در شهر کندهار متولد گرديده است ، موصوف تعليمات ثانوى خود در ليسه نسوان عينو مينه شهر کندهار انجام داده و بعداً بحيث معلم درکندهار و براى مدت چهار سال در يک موسسه موسوم به  اى پى اى کار کرده است .موصوف در هر دو  دور ولسى جرگه، نماينده مردم کندهار بود .
شماره تماس : ۰۷۹۹۲۷۴۱۳۹
ايمل : fariba.aahmadi@yahoo.com
 
 

 
١٤٣-حاجى محمدعمر ننگيالى
نمايندۀ مردم کندهار ، ارا ٤٩٤٦
 
محمدعمر ننگيالى فرزند حاجى عبدالواحد درسال ١٣٤٦ ه ش در شهر کندهار متولد گرديده ، وى تعليمات خود تا سطح بکلوريا انجا داده است .موصوف قبل از وکالت بحيث معلم و کارمند در ادارات مختلف چون CWS، ARLDF ايفاى وظيفه کرده است .
شماره تماس : ۰۷۰۲۴۲۶۰۸۸
ايمل : Nangialai.WolesiJirga@yahoo.com
 
 
 
 

 
 
١٤٤-خالد پشتون
نمايندۀ مردم کندهار ، ارا : ٣٠٤٨
 
خالد پشتون فرزند بشير احمد پشتون درسال ١٣٣٨ ه ش در شهر کندهار متولد گرديده . موصوف سندليسانس خود  در تجارت و اداره از پوهنتون کلفورنيا امريکا   بدست آورده . موصوف از سال ١٩٧٩ تا ١٩٨٠ بحيث معلم در مکتب تجربوى کندهار ، از سال ١٩٨٠، تا ١٩٨١محاسب در دستگاه ساختمانى افغان ، درسال ١٩٨٥ کارمند در بانک هاى مختلف امريکايى ، از سال ١٩٩٠ تا ١٩٩٥ميلادى منيجر کمپنى کمپيوتر کليک ، بعداً در سال ٢٠٠١ در امريکا تجارت شخصى داشت ، در سال ٢٠٠١ميلادى مشاور والى کندهار و مسوول روباط عامه در جنوب ، وکيل در لويه جرگه قانون اساسى در سال ٢٠٠٣ميلادى بود و در سال ٢٠٠٥ ميلادى به اکثريت اراى مردم بحيث نمايندۀ مردم انتخاب و تاکنون عضوى ولسى جرگه ميباشد .
شماره تماس : ۰۷۰۰۳۰۰۰۰۶
ايمل : Khalidpashtoon@yahoo.com
 
 

 
 ١٤٥-محمد نعيم حميدزى لالى
نمايندۀ مردم کندهار ، ارا ٥٤٣٥
 
محمدنعيم لالى احمدزى فرزند انار گل درسال ١٣٥٦ه ش در ولسوالى سپين بولدک ولايت کندهار متولد گرديده و تاصنف ١٢ تعليم کرده است .وى قبلاً بحيث قوماندان گل آغا شيرزى، مدير مبارزه با مواد مخدر در قوماندانى امنيه کندهار و رييس ارکان زون سرحدى ٤٠٤ ايفاى وظيفه کرده است .
 
شماره تماس : ۰۷۰۰۶۰۰۰۰۵
ايمل : mnaim.hamidzailali@gmail.com