١٥٥-حاجى سخى مشوانى
نمايندۀ مردم کنر، ارا : ٦٨٢٧
 
حاجى سخى مشوانى فرزند حاجى ميرعالم خان درسال ١٣٤٣ ه ش در قريۀ پالوزى ولسوالى اسمار کنر متولدگرديده است . موصوف درسال ١٣٥٧ ه ش از ليسه خوشحال خان فارغ و بخش حقوق براى مدت دوسال در يک انستيتيوت پاکستانى تعقيب کرده .مشوانى همچنان منحيث قوماندان جهادى درکنر، قوماندان فرقۀ نهم ، رييس فوايد عامه کنر از سال ١٣٧١تا ١٣٧٥، بحيث ولسوال  اسمار کنر ايفاى وظيفه کرده و همچنان در دوره ١٥ مشرانو جرگه سناتور بود .
شماره تماس :  ٠٧٠٦٤١٥٤٣
 ١٥٦-مولوى شهزاده شاهد :
نمايندۀ مردم کنر، ارا :٨٣٥٩
 
 مولوى شهزاده شاهد فرزند حياخان درسال ١٣٤١ه ش در قريه ديوه گل دره ولسوالى څوکى ولايت کنر متولد گرديده است. موصوف دوره تعليمات ابتدايى خود درپاکستان سپرى کرده و تعليمات دينى خود را در سال ١٣٦٩ ه ش در مدرسه جامعه عربيه حديقه العلوم به اتمام رسانده و بعداً بحيث استاد در اين مدرسه ،مدير مرکز علوم اسلامى ولسوالى څوکى، رييس محاکم کنر، رييس مرافعه کنر، اشتراک کننده لويه جرگه  قانون اساسى، لويه جرگه اضطرارى و مشورتى صلح ايفاى وظيفه کرده ، در دوره ١٥ ولسى جرگه نيز عضوى اين جرگه بود و اکنون علاوه بر ولسى جرگه عضويت شوراى سراسرى علماى افغانستان و شوراى عالى صلح نيز   دارد .
شماره تماس :۰۷۰۰۱۶۶۴۷۲
١٥٧-وژمه ساپى
نمايندۀ مردم کنر ، ارا: ٢٥٣٨
 
وږمه ساپى بنت پيرمحمدخان درسال ١٣٤٢ ه ش در قريه مسعود  ولسوالى څوکى ولايت کنر   چشم به چشان کشوده است . موصوف در ليسه هاى جمعيت کنر، درخانى کابل، ميرمن نازو فراه و صنف ١٢ درسال ١٣٥٢ه ش در ليسه عايشه درانى کابل به اتمام رسانده است .ساپى همچنان  از اکادمى پوليس کابل فارغ گرديده و با آمدن دوره انتقالى جديد وظيفه نظامى خود را آغاز کرد، در سال ١٣٨١ براى تخصص به المان فرستاده شد و با آمدن از المان درپهلوى شوهرش بحيث مشاور نظامى در هرات ، مزار شريف ، باميان و ساير ولايات توظيف شد، از سال ١٣٨٩تا ١٣٨٩ کارمند دفتر زون شرق کميسيون مستقل حقوق بشر بود و بعداً بحيث معاون امور زنان زون شرق اين دفتر تعيين شد .
 
شماره تماس  : ٠٧٠٧٩٤٢٨٢٧
 
١٥٨-الحاج صالح محمد صالح
نمايندۀ مردم کنر ، ارا : ٥٨٥٣
 
الحاج صالح محمد صالح فرزند ميرزا محمد درسال ١٣٤٦ه ش در قريۀ برکندى ولسوالى پيچ دره ولايت کنر متولد گرديده است .موصوف دوره تعليمات ابتدايى و متوسط را در قريه خود و مکتب نعمان امام ابوحنيفه باجور خيبرپشتونخوا سپرى کرده و صنف ١٢ درسال ١٣٨٥ ه ش در پشاور به اتام رسانده است. درجهاد عليۀ شوروى سابق سهم داشت  .موصوف همچنان براى مدت سه سال بحيث مدير ترانسپورت کنر ايفاى وظيفه کرده و در دورۀ ١٥ مشرانو جرگه عضويت اين جرگه را داشت.
شماره تماس :۰۷۰۰۶۴۱۲۰۱