٦٣-هيله اڅکزى مسکينار
سناتور انتخابى
 
هيله اڅکزى مسکينار بنت غلام نبى درسال ١٣٥٠ ه ش در ولسوالى خاص ارزگان ولايت ارزگان متولد گرديده است .   وى ليسانس علوم اقتصاد ، حقوق و شرعيات ميباشد .موصوف علاوه بر قابله گى منحيث ناظم محلى انتخابات در جريان انتخابات ،سوپروايزر در بخش صحى W.H.O، رييس شوراى ولسوالى و رييس در يو ان دى پى ( ادارۀ انکشافى ملل متحد) ايفاى وظيفه کرده است .
شماره تماس:  ۰۷۹۴۴۱۴۴۶۰
 ٦٥-الحاج امان الله عظيمى
سناتور انتخابى
 
الحاج امان الله عظيمى فرزند حاجى عبدالعظيم ، درسال ١٣٤٤ ه ش در شهر ترينکوت مرکز ولايت ارزگان متولد گرديده ، تعليم ندارد و درحل منازعات قومى نقش خود را منحيث منتفذ قومى ايفا کرده است .
شماره تماس :  ۰۷۹۷۶۴۷۹۰۷