اميرمحمداخندزاده فرزندحاجى محمدرسول اخندزاده درسال ١٣٥٤ه ش در ولسوالى زمينداور ولايت هلمند متولد گرديده است . وى تعليمات ابتدايى خود تاصنف ١٢ هم در ليسۀ ولسوالى زمينداور و بعداً از  آن به تحصيلات خويش در بخش شرعيات در زمان هجرت در پاکستان تا صنف ١٤ ادامه داده است .
 اخندزاده درسال ١٣٨١ ه ش منحيث ولسوالى موسى قلعه هلمند ايفاى وظيفه نموده و بعداً در سال ١٣٨٥ ه ش معاون والى هلمند بود .
موصوف درسال ١٣٨٦ ه ش مشاور  رييس جمهور در  امور اقوام بود و درسال ١٣٩٠ منحيث معاون سياسى وزارت اقوام و قبايل ايفاى وظيفه کرده است و درسال ١٣٩١ ه ش  به حيث والى ارزگان تعيين شد .
 موصوف علاوه  بر  زبان مادرى خود ( پشتو) با زبان هاى درى و عربى نيز تسلط دارد .
پدر اميرمحمداخندزاده در حزب حرکت انقلاب اسلامى و وى در آن زمان  کوچک بود ، پس از همين خاطر بود که فعاليت سياسى را نداشت .