عطا محمدنور والى بلخ پسر حاجى نور محمد که در سال ١٣٤٣ هجرى در شهر مزار شريف مرکز ولايت بلخ تولد شده است. موصوف ازدواج کرده، يک خانم، پنج پسر و دو دختر دارد.
 تعليمات ابتدائيى خود را تا صنف هشت، در مکتب قاضى حميدالدين شهر مزار خوانده است و بعد از آن در سال  ١٣٨٣هجرى از ليسۀ باختر اين شهر فارغ گرديده است.
 بعد از فراغت صنف دوازدهم، در صفوف جهاد با جبهۀ "شهيد ذبيح الله" حزب جمعيت اسلامى پيوست، اما به اساس ويب سايت رسمى ( balkh.af) وى : " در سال ١٣٨٧ بعد از  تحصيلات به سطح لسانس در بعضى پوهنتون هاى امريکا در سال ١٣٩١ هجرى، ماسترى خود را در بخش حقوق رشتۀ تجارت بين المللى بدست آورده، برعلاوه اينکه سند افتخارى پوهنځى تعليم و تربيه و دوکتوراى پوهنتون بلخ را بدست آورده است، در عين حال محصل دوکتورا در پوهنتون دولتى تاجکستان نيز ميباشد."
 عطا محمد نور بعد از دوره جهاد در سال ١٣٧١ هجرى، به حيث رييس سياسى و نظامى حزب جمعيت اسلامى در زون شمال، در سال ١٣٧٢ به حيث قوماندان قول اردو نمبر ٧ و در سال ١٣٧٧ هجرى به حيث مسوول عمومى نظامى و سياسى زون شمال و عضوى شوراى عالى، به رهبرى دولت اسلامى افغانستان ايفاى وظيفه نموده است. درى، زبان مادرى وى ميباشد و به پشتو نيز بلديت دارد.